Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej

1. Zakres Zastosowania

1.1. Niniejszy Regulamin Korzystania ze Strony internetowej (dalej „Regulamin”) ma na celu uregulowanie zasad korzystania przez użytkownika zarejestrowanego lub użytkownika odwiedzającego (dalej „Użytkownik”) Stronę Internetową www.goldengoose.com (dalej „Strona Internetowa”) prowadzoną przez spółkę Golden Goose S.p.A.

1.2. Celem Strony Internetowej jest dostarczanie informacji oraz umożliwienie prowadzenia handlu elektronicznego. Uzyskując dostęp do Strony Internetowej i korzystając z dostępnych na Stronie Internetowej usług, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik proszony jest o niekorzystanie ze Strony Internetowej.

1.3. Przed skorzystaniem ze Strony Internetowej prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu oraz innych informacji dotyczących Strony Internetowej, takich jak informacje na temat przetwarzania danych osobowych, informacje dotyczące wykorzystania plików cookie, Ogólne Warunki Sprzedaży i warunki dotyczące prawa odstąpienia, a także o ewentualne wydrukowanie ich egzemplarzy celem ich użycia w przyszłości. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych usług lub wymogów biznesowych. W związku z powyższym, przed każdą wizytą na Stronie Internetowej zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z niniejszym Regulaminem w szczególności pod kątem ewentualnych aktualizacji lub modyfikacji.

2. Prawo własności Strony Internetowej

2.1. Strona Internetowa prowadzona jest przez spółkę Golden Goose S.p.A. z siedzibą w Mediolanie przy Via Privata Ercole Marelli 10.

3. Dostęp, rejestracja i korzystanie ze Strony Internetowej

3.1. Użytkownik może odwiedzać i zarejestrować się na Stronie Internetowej bezpłatnie z zastrzeżeniem kosztów połączenia z Internetem, który jest niezbędny do uzyskania dostępu do Strony Internetowej, zgodnie z cennikiem opłat i regulaminem obowiązującymi u dostawcy usług internetowych Użytkownika.

3.2. Rejestracja na Stronie Internetowej skutkuje utworzeniem osobistego konta, w tym nazwy użytkownika i hasła składającego się z co najmniej ośmiu znaków, zgodnie z kryteriami tworzenia hasła okresowo wskazywanymi na Stronie Internetowej.

3.3. Dane uwierzytelniające dostęp do Strony Internetowej są osobiste i nieprzenoszalne oraz nie mogą być udostępniane stronom trzecim.

3.4. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania wykonane za pośrednictwem jego konta. W tym zakresie Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia, że jego hasło pozostanie zabezpieczone i tajne; zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Spółki w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że strona trzecia zna hasło Użytkownika; oraz w przypadku, gdy takie hasło zostało lub prawdopodobnie ma zostać wykorzystane w sposób nieuprawniony; lub gdy zostało utracone lub skradzione.

3.5. Użytkownik nie może korzystać ze swojego konta lub Strony Internetowej:

3.5.1. w sposób, który powoduje lub może spowodować zakłócenia w działaniu, uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie Strony Internetowej lub powiązanej funkcji; ani

3.5.2. w celach dokonywania oszustw lub prowadzenia działań niezgodnych z prawem.

3.6. W żadnym wypadku Użytkownik nie może zakłócać działania Strony Internetowej oraz zobowiązuje się w szczególności nie obchodzić zabezpieczeń Strony Internetowej, nie ingerować w nie, ani nie utrudniać działania Strony Internetowej ani żadnego systemu komputerowego, serwerów, routerów i innych urządzeń IT.

4. Usługi na Stronie Internetowej

4.1. Usługi w zakresie handlu elektronicznego oferowane na Stronie Internetowej regulują Ogólne Warunki Sprzedaży.

4.2. Po założeniu konta lub przesłaniu żądania za pośrednictwem Strony Internetowej, Użytkownik będzie mógł bezpłatnie korzystać z subskrypcji Newslettera, który będzie okresowo wysyłany pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika. Newsletter będzie zawierał treści redakcyjne i handlowe. Użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, zmieniając odpowiednie ustawienia w swoim profilu lub klikając na link do rezygnacji z usługi, który znajduje się u dołu każdej wiadomości z Newsletterem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Informacje dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych.

4.3. Wszelkie konkursy z nagrodami organizowane przez Spółkę za pośrednictwem Strony Internetowej będą regulowane dedykowanym regulaminem okresowo publikowanym na Stronie Internetowej.

5. Prawa Własności Przemysłowej i Intelektualnej

5.1. Spółka (lub jej następcy prawni) jest właścicielem i/lub uprawnionym licencjobiorcą wszystkich praw własności przemysłowej i intelektualnej do Strony Internetowej, wszystkich treści i materiałów na niej opublikowanych (w tym m.in. informacji tekstowych, katalogów, zdjęć, ilustracji, obrazów, rysunków technicznych, materiałów wideo i audio, tekstów reklamowych, znaków towarowych, nazw domen, rysunków, projektów, w tym nieobjętych patentami, oraz wszystkich innych treści i materiałów, dalej „Materiały”).

5.2. Użytkownik będzie mógł pobierać, wyświetlać lub drukować treści ze Strony Internetowej wyłącznie do celów prywatnych, a nie komercyjnych, w sposób, który nie narusza praw własności przemysłowej lub intelektualnej Spółki lub ewentualnych stron trzecich. W żadnym wypadku treści pochodzące ze Strony Internetowej nie mogą zostać wykorzystane w innych celach, włączając m.in. ich dystrybucję, modyfikację, kopiowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej i/lub Materiałów z naruszeniem niniejszego Regulaminu, Spółka może się zwrócić do Użytkownika o zaprzestanie korzystania ze Strony Internetowej oraz o zwrot lub zniszczenie Materiałów, bez uszczerbku dla prawa Spółki do podjęcia kroków w celu ochrony naruszonych praw i dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych strat i szkód.

6. Gwarancja

6.1. Spółka nie gwarantuje, że Strona Internetowa lub treści na niej zawarte będą stale dostępne.

6.2. Spółka nie składa żadnych gwarancji w związku z awariami serwisu skutkującymi opóźnieniami lub zakłóceniami w działaniu usług komunikacji elektronicznej, które uniemożliwiają dostęp do Strony Internetowej lub korzystanie z niej.

6.3. Spółka nie gwarantuje, że Strona Internetowa i/lub jej treści są wolne od wirusów, złośliwego oprogramowania lub innych elementów, które mogą stanowić zagrożenie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wdrożenie procedur i mechanizmów kontroli spełniających wymogi bezpieczeństwa oraz za zapewnienie wiarygodności danych przychodzących i wychodzących, na przykład, poprzez zainstalowanie programu antywirusowego.

6.4. Bez uszczerbku dla postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży niniejszym przyjmuje się, że niektóre z produktów mogą być przedstawiane obok zdjęć lub odwzorowań graficznych, które służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

6.5. Wszystkie powyższe postanowienia mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

7. Ograniczenie Odpowiedzialności

7.1. Użytkownik będzie uzyskiwać dostęp do Strony Internetowej i z niej korzystać samodzielnie i na własne ryzyko. Spółka niniejszym nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych na dowolnej podstawie przez Użytkownika w wyniku dostępu do Strony Internetowej i korzystania z niej i/lub pobrania jakichkolwiek Materiałów dostępnych na Stronie Internetowej.

7.2. Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód wynikających z faktu, że Użytkownik przechowywał swoje hasło w sposób niezabezpieczony lub nie poinformował Spółki — zgodnie z punktem 3.4 powyżej — o nieuprawnionym użyciu, utracie lub kradzieży swojego hasła.

7.3. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia, przerwania działania lub modyfikacji Strony Internetowej w całości lub części bez wcześniejszego powiadomienia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku niedostępności Strony Internetowej z jakiegokolwiek powodu lub jej modyfikacji, zawieszenia lub ostatecznego przerwania jej działania.

7.4. Wszystkie powyższe postanowienia mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

8. Odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich

8.1. Na Stronie Internetowej mogą znajdować się hiperłącza do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych podmiotów trzecich udostępnianych za pośrednictwem Strony Internetowej. Umieszczenie przez Spółkę hiperłączy do takich stron internetowych nie oznacza akceptacji przez Spółkę materiałów w nich publikowanych ani istnienia żadnej relacji między Spółką a administratorami takich stron internetowych.

9. Zwolnienie z Odpowiedzialności

9.1. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Spółkę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód i strat (włączając m.in. koszty prawne) poniesionych przez Spółkę w wyniku: (i) naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika; (ii) roszczeń stron trzecich wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej i/lub Materiałów; lub (iii) przesyłania lub wczytywania przez Użytkownika informacji lub materiałów za pośrednictwem Strony Internetowej lub konta.

10. Ochrona Danych Osobowych

10.1. Wszelkie informacje dotyczące danych o charakterze osobowym przesyłane przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Dekretem Ustawodawczym 196/2003 ostatnio zmienionym Dekretem Ustawodawczym 101/2018 (Kodeks Ochrony Danych Osobowych) oraz Rozporządzeniem UE 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) i Informacją dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych.

11. Prawo Właściwe i Sąd Właściwy

11.1. Strona Internetowa w obecnej konfiguracji ma służyć użytkownikom znajdującym się we Włoszech, a Spółka nie gwarantuje, że jej treści są zgodne z wymogami przepisów prawa obowiązującymi poza terytorium Włoch.

11.2. Niniejsze Warunki podlegają prawu włoskiemu, a wszelkie spory dotyczące Strony Internetowej zostaną skierowane do wyłącznej kompetencji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu Użytkownika, pod warunkiem, że takie miejsce zamieszkania lub pobytu znajduje się na terytorium Włoch.

Back to top