Veebisaidi kasutamise üldtingimused

1. Kohaldamisala

1.1. Need veebisaidi kasutamise üldtingimused (edaspidi „Tingimused“) kehtivad registreeritud kasutajale või tavakasutajale www.goldengoose.com (edaspidi „Kasutaja“) kes kasutab Golden Goose S.p.A. hallatavat veebisaiti www.goldengoose.com (edaspidi "„Veebisait“).

1.2. Veebisaidi eesmärk on anda teavet ja korraldada elektroonilist kaubandust. Kui Kasutaja külastab Veebisaiti või kasutab Veebisaidil pakutavaid teenuseid, loetakse ta Tingimustega nõustunuks ning ta kohustub neid täitma. Kui Kasutaja Tingimustega ei nõustu, palume Veebisaiti mitte kasutada.

1.3. Palume teil enne veebisaidi kasutamist hoolikalt läbi lugeda nii need Tingimused kui ka Veebisaidi need osad, kus on ära toodud muu hulgas info isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise kohta, Internetimüügi Üldtingimused ja lepingust taganemise tingimused, ning need soovi korral edaspidiseks välja printida. Ettevõte jätab endale õiguse Tingimusi igal ajal muuta, kui see on vajalik õigusaktide täitmiseks, pakutavate teenustega kooskõlla viimiseks või muudel ärilistel põhjustel. Seetõttu soovitame Kasutajal Tingimused iga kord Veebisaiti külastades üle vaadata ning võimalike uuenduste ja muudatustega tutvuda.

2. Veebisaidi omanik

2.1. Veebisaiti haldab Golden Goose S.p.A., registrijärgne aadress Via Privata Ercole Marelli 10, Milano, Itaalia.

3. Juurdepääs Veebisaidile, registreerimine ja kasutamine

3.1. Veebisaidi külastamine ja kasutajaks registreerimine on Kasutajale tasuta, välja arvatud veebisaidile juurdepääsuks kasutatava internetiühenduse kulu, mis sõltub Kasutaja valitud sideteenuse pakkuja teenustasudest ja tingimustest.

3.2. Veebisaidi kasutajaks registreerimisel luuakse Kasutajale isiklik konto, millel on kasutajanimi ja vähemalt kaheksakohaline parool, mis tuleb määrata vastavalt Veebisaidil avaldatud tingimustele.

3.3. Veebisaidile juurdepääsuks kasutatavad andmed on isiklikud, neid ei või edasi anda ega kolmandatele isikutele avaldada.

3.4. Kasutaja on vastutav kõikide tema isikliku konto kaudu tehtud toimingute eest. Sellega seoses kohustub Kasutaja võtma piisavad ettevaatusmeetmed enda parooli turvalisuse ja salajasuse tagamiseks ning kohustub Ettevõtet viivitamata teavitama, kui tal on alust arvata, et mõni kolmas isik on tema parooli teada saanud, või kui parooli on kasutatud või võidakse kasutada tema loata või parool on kaotsi läinud või varastatud.

3.5. Kasutajal on keelatud kasutada enda kontot või Veebisaiti:

3.5.1. viisil, mis põhjustab või võib põhjustada Veebisaidi või selle funktsioonide katkestusi, kahjustumist või rikkeid; ja

3.5.2. pettuseks või muuks ebaseaduslikuks tegevuseks.

3.6. Kasutajal on keelatud häirida Veebisaidi tööd ning eelkõige on Kasutajal keelatud minna mööda Veebisaidi turvasüsteemidest, Veebisaiti manipuleerida ning ohustada Veebisaidi või mis tahes arvutisüsteemide, serverite, ruuterite ja muude IT-seadmete toimimist.

4. Veebisaidi teenused

4.1. Veebisaidil pakutavatele elektroonilise kaubanduse teenustele kohaldatakse Internetimüügi Üldtingimusi.

4.2. Konto loomisel või Veebisaidil tellimust esitades on Kasutajal võimalik tellida tasuta uudiskiri, mis sisaldab artikleid ja reklaami ning saadetakse Kasutaja määratud e-posti aadressile. Kasutaja võib uudiskirja teenusest igal ajal loobuda, muutes vastavaid seadeid enda kasutajakontol või klõpsates iga e-postiga saadetava uudiskirja lõpus oleval loobumislingil. Lisainfot selle kohta leiate Privaatsustingimustest.

4.3. Ettevõtte Veebisaidil korraldatavad auhindade loosimised alluvad eraldi tingimustele, mis avaldatakse Veebisaidil vastavalt vajadusele.

5. Tööstus- ja intellektuaalomandi õigused

5.1. Ettevõte (või tema igakordne õigusjärglane) on kõikide Veebisaidiga seonduvate tööstus- ja intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas kogu Veebisaidil avaldatud sisu ja kõikide materjalide (tekstid, kataloogid, fotod, illustratsioonid, kujutised, tehnilised skeemid, videod, helisalvestised, reklaamid, kaubamärgid, domeeninimed, joonised, patenteeritud ja patenteerimata disainilahendused ning muu sisu ja materjalid, edaspidi üheskoos „Materjal“) omanik ja/või seaduslik litsentsi saaja.

5.2. Kasutajal on lubatud Veebisaidi sisu alla laadida, vaadata ja välja printida isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks, kui see ei riku Ettevõtte ega kolmandate isikute tööstus- ja intellektuaalomandi õigusi. Veebisaidi sisu kasutamine muudel eesmärkidel, sealhulgas edastamine, muutmine, reprodutseerimine, ülekandmine või levitamine ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku loata on keelatud. Kui Kasutaja Veebisaidi või Materjalide kasutamisel neid Tingimusi rikub, võib Ettevõte nõuda, et ta lõpetaks Veebisaidi kasutamise ning tagastaks või hävitaks Materjali, ilma et see piiraks Ettevõtte õigust kaitsta enda õigusi muude vahenditega ning nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

6. Kinnitused

6.1. Ettevõte ei kinnita, et Veebisait või selle sisu on alati kättesaadav.

6.2. Ettevõte ei anna mis tahes kinnitusi teenuserikete vastu, millega kaasnevad elektroonilise side viivitused või katkestused võivad takistada juurdepääsu Veebisaidile või selle kasutamist.

6.3. Ettevõte ei kinnita, et Veebisait ja/või selle sisu ei sisalda viiruseid, pahavara või muid ohtlikke materjale. Kasutaja vastutab vajalike turvaprotseduuride ja -kontrollide eest, sealhulgas viirusetõrjetarkvara paigaldamise eest, et tagada sissetulevate ja väljaminevate andmete ohutus.

6.4. Ilma et see mõjutaks Internetimüügi Üldtingimuste kohaldamist, täpsustame käesolevaga, et teatud toodete juures võib olla pilte või graafilisi kujutisi, mis on üksnes illustratiivsed.

6.5. Kõik eespool nimetatu on lubatud seadusega ette nähtud maksimaalses ulatuses.

7. Vastutuse piirangud

7.1. Kasutaja külastab ja kasutab Veebisaiti iseseisvalt ja omal riisikol. Ettevõte ei vastuta ühelgi alusel mis tahes kahju või negatiivse mõju eest, mis võib Kasutajale tekkida Veebisaidi külastamisest ja kasutamisest ja/või Veebisaidil olevate Materjalide allalaadimisest.

7.2. Ettevõte ei vastuta mis tahes kahju eest, mille on põhjustanud parooliga seotud turvanõuete rikkumine Kasutaja poolt või parooli loata kasutamisest, kaotsiminekust või vargusest Ettevõttele punkti 3.4. kohaselt teatamata jätmine.

7.3. Ettevõte jätab endale õiguse Veebisaidi või selle mis tahes osa etteteatamiseta blokeerida, eemaldada, maha võtta või seda muuta. Ettevõte ei vastuta Kasutaja ees, kui Veebisait ei ole mis tahes põhjusel kättesaadav või seda on muudetud või blokeeritud või see on lõplikult maha võetud.

7.4. Kõik eespool nimetatu on lubatud seadusega ette nähtud maksimaalses ulatuses.

8. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

8.1. Veebisait võib sisaldada hüperlinke kolmandate isikute hallatavatele veebisaitidele. Ettevõte ei vastuta Veebisaidil lingitud kolmandate isikute veebisaitide sisu eest. Nimetatud veebisaitide hüperlinkide esitamine ei tähenda, nagu kiidaks Ettevõtte neil veebisaitidel avaldatud materjalid heaks või Ettevõttel oleks mis tahes muu seos nimetatud veebisaitide haldajatega.

9. Vastutusest vabastamine

9.1. Kasutaja nõustub vabastama Ettevõtte vastutusest ja vastutama tema asemel mis tahes nõuete, kahju ja kulude (sealhulgas õigusabikulude) eest, mis on Ettevõttele tekkinud (i) Tingimuste rikkumisest Kasutaja poolt, (ii) kolmandate isikute nõuetest, mis seonduvad veebisaidi ja/või Materjali kasutamisega Kasutaja poolt või (iii) seoses andmete või materjalidega, mida Kasutaja on Veebisaidi või konto kaudu saatnud, edastanud või laadinud.

10. Isikuandmete kaitse

10.1. Kõiki Kasutaja poolt veebisaidi kaudu elektrooniliselt edastatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitse õigusaktidele, eelkõige dekreetseadusele 196/2003, nagu seda on viimati muudetud dekreetseadusega 101/2018 (isikuandmete kaitse koodeks) ja määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning Privaatsustingimustele.

11. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

11.1. Koduleht on selle praegusel kujul mõeldud kasutamiseks Itaalias ning Ettevõte ei garanteeri, et selle sisu vastab väljaspool Itaaliat kehtivates õigusaktides sätestatud nõuetele.

11.2. Tingimustele kohaldatakse Itaalia õigust ja kõik Veebisaidiga seotud vaidlused alluvad üksnes Kasutaja elukoha või asukoha pädevale kohtule, juhul kui Kasutaja elukoht või asukoht on Itaalia territooriumil.

Back to top