Vispārējie mājaslapas lietošanas noteikumi

1. Piemērošanas tvērums

1.1. Šie Vispārējie mājaslapas lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā saukti par “Noteikumiem”) nosaka to, kā reģistrētie un parastie lietotāji (turpmāk tekstā saukti par “Lietotājiem”) lieto Golden Goose S.p.A. pārvaldīto Mājaslapu www.goldengoose.com (turpmāk tekstā saukta par “Mājaslapu”).

1.2. Mājaslapas mērķis ir sniegt informāciju un veikt elektronisku tirdzniecību. Ienākot Mājaslapā un izmantojot tajā pieejamos pakalpojumus, Lietotājs sniedz piekrišanu šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ja Lietotājs nevēlēsies sniegt piekrišanu šiem Noteikumiem, viņam vai viņai palūgs atstāt Mājaslapu.

1.3. Aicinām pirms Mājaslapas izmantošanas rūpīgi izlasīt šos Noteikumus, kā arī citas Mājaslapas sadaļas, piemēram, informāciju par personas datu apstrādi un sīkfailiem, Vispārējos tirdzniecības noteikumus un piekrišanas atsaukšanas nosacījumus; ieteicams izdrukāt šīs informācijas eksemplārus vieglākai turpmākai pārskatīšanai. Uzņēmums patur tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, pamatojoties uz tiesību aktiem, izmaiņām sniegtajos pakalpojumos vai uzņēmējdarbības prasībām. Līdz ar to Lietotājam ieteicams pārbaudīt Noteikumus katru reizi pirms Mājaslapas izmantošanas, tostarp pārliecinoties, vai nav sagatavoti atjauninājumi vai grozījumi.

2. Mājaslapas īpašumtiesības

2.1. Mājaslapu pārvalda Golden Goose S.p.A., kuras juridiskā adrese atrodas Milānā, Via Privata Ercole Marelli 10.

3. Ienākšana mājaslapā, reģistrēšanās un izmantošana

3.1. Lietotājs var apmeklēt mājaslapu un reģistrēties tajā bez maksas, sedzot tikai izdevumus, kas nepieciešami par Mājaslapas apmeklēšanai nepieciešamo interneta savienojumu saskaņā ar Lietotāja operatora noteikto samaksu, noteikumiem un nosacījumiem.

3.2. Reģistrējoties Mājaslapā, Lietotājs izveido savu kontu, tostarp lietotājvārdu un paroli, kas sastāv no vismaz astoņām rakstzīmēm un atbilst paroles izveides kritērijiem, kas periodiski norādīti Mājaslapā.

3.3. Mājaslapas piekļuves informācija ir personiska un to nedrīkst nodot citām personām vai kopīgot ar trešajām pusēm.

3.4. Lietotājs būs atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar viņa vai viņas personisko kontu. Tādēļ Lietotājs apņemas veikt atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka viņa vai viņas parole ir droša un slepena. Tāpat Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Uzņēmumu par aizdomām, ka trešā puse varētu zināt viņa vai viņas paroli, kā arī informēt par to, ka šī parole ir tikusi vai vēl tikai tiks prettiesiski izmantota, vai arī ir nozaudēta vai nozagta.

3.5. Lietotājs nevar izmantot savu kontu vai Mājaslapu:

3.5.1. lai panāktu vai nodrošinātu iespēju panākt attiecīgās vai saistītās funkcionalitātes pārtraukumus, bojājumus vai nepareizu darbību;

3.5.2. krāpnieciskiem mērķiem vai lai veiktu prettiesiskas darbības.

3.6. Lietotājam jebkurā gadījumā ir aizliegts iejaukties Mājaslapas funkcijās, un Lietotājs it īpaši apņemas neapdraudēt Mājaslapas drošības pasākumus un nekaitēt to darbībai, kā arī jebkurā gadījumā neapdraudēt Mājaslapas vai jebkuras tās datorsistēmas, serveru, rūteru vai jebkuras IT iekārtas darbību.

4. Mājaslapas pakalpojumi

4.1. Mājaslapā piedāvātos elektroniskās tirdzniecības pakalpojumus regulē Vispārējie tirdzniecības noteikumi.

4.2. Izveidojot kontu vai veicot pieprasījumu ar Mājaslapas starpniecību, Lietotājs varēs izmantot bezmaksas informatīvo materiālu, kurš ar redakcionālu un komerciālu informāciju periodiski tiek nosūtīts uz katra atsevišķā Lietotāja norādītu e-pasta adresi. Lietotājs jebkurā laikā var deaktivizēt informatīvā materiāla pakalpojumu, mainot attiecīgos iestatījumus savā kontā vai noklikšķinot uz pakalpojuma atcelšanas saites, kas atrodama katra e-pastā nosūtītā informatīvā materiāla apakšdaļā. Lai uzzinātu papildu informāciju, lūdzu, skatiet Informāciju par personas datu apstrādi.

4.3. Visas Uzņēmuma Mājaslapā organizētas balvu kampaņas tiks regulētas saskaņā ar īpašiem noteikumiem, kas periodiski tiek publicēti mājaslapā.

5. Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības

5.1. Uzņēmums (vai tā tiesību pārņēmējs) ir īpašnieks un/vai licences turētājs visām rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar Mājaslapu, visu saturu un materiāliem, kas publicēti Mājaslapā (tostarp, bet ne tikai tekstiem, katalogiem, fotogrāfijām, ilustrācijām, attēliem, shēmām, video, audio, reklāmas tekstiem, preču zīmēm, domēna vārdiem, zīmējumiem, dizainiem, arī ja tie nav reģistrēti, un visu citu saturu un materiāliem, turpmāk tekstā saukti par “Materiāliem”).

5.2. Lietotājam ir atļauts lejupielādēt, skatīt vai drukāt Mājaslapas saturu tikai personīgiem un nekomerciāliem mērķiem, kas nekādā veidā nedrīkst apdraudēt Uzņēmuma vai iespējamu trešo pušu rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Mājaslapas saturu bez iepriekš saņemtas rakstiskas Uzņēmuma piekrišanas nekādā gadījumā nedrīkst izmantot citiem nolūkiem, tostarp, bet ne tikai izplatīt, mainīt, pavairot, pārsūtīt vai nodot citiem. Ja Lietotājs izmanto šo Mājaslapu un/vai Materiālus, pārkāpjot šos Noteikumus, Uzņēmums viņu var aicināt pārtraukt izmantot Mājaslapu, nosūtīt atpakaļ vai iznīcināt Materiālus, taču Uzņēmumam ir arī tiesības veikt citus pasākumus savu apdraudēto tiesību aizsardzībai, kā arī saņemt kompensāciju par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumu.

6. Garantija

6.1. Uzņēmums negarantē, ka Mājaslapa vai tās saturs būs vienmēr pieejams.

6.2. Uzņēmums nesniedz nekādas garantijas saistībā ar kļūdām pakalpojumu nodrošināšanā, kas var novest pie elektronisko komunikācijas pakalpojumu funkciju kavēšanās vai pārrāvumiem, neļaujot piekļūt vai izmantot Mājaslapu.

6.3. Uzņēmums negarantē, ka Mājaslapā nebūs vīrusu, ļaunatūru vai citu elementu, kas var padarīt Mājaslapu un/vai tās saturu bīstamu. Lietotājs būs atbildīgs par atbilstošu procedūru un pārbaužu veikšanu, lai ievērotu drošības prasības un nodrošinātu ienākošo un izejošo datu uzticamību, piemēram, instalējot antivīrusa programmu.

6.4. Neraugoties uz Vispārējiem tirdzniecības noteikumiem, ar šo tiek saprasts, ka noteikti produkti var tikt atainoti blakus attēliem vai grafiskiem atainojumiem, kuru nolūks ir tikai ilustratīvs.

6.5. Viss iepriekšminētais ir piemērojams, ciktāl to atļauj tiesību aktu ierobežojumi.

7. Atbildības ierobežojums

7.1. Lietotājs piekļūst Mājaslapai un izmanto to pilnībā autonomi, uzņemoties visu risku. Uzņēmums ar šo noraida jebkādu atbildību par kaitējumu vai apdraudējumu, kas Lietotājam jebkādā veidā radies saistībā ar piekļuvi Mājaslapai un tās izmantošanu, un/vai jebkādu Mājaslapā esošo Materiālu lejupielādēšanu.

7.2. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies tādēļ, ka Lietotājs nav glabājis savu paroli pietiekami droši vai nav ziņojis Uzņēmumam par neatļautu paroles izmantošanu, nozaudēšanu vai zādzību saskaņā ar iepriekšminēto 3.4. punktu.

7.3. Uzņēmums patur tiesības apturēt vai likvidēt mājaslapu, kā arī pārtraukt vai mainīt tās darbību kopumā vai daļēji, nesniedzot nekādu iepriekšēju brīdinājumu. Uzņēmums neuzņemas atbildību Lietotāja priekšā par to, ka Mājaslapa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai arī tās darbība tiek mainīta, apturēta vai pavisam izbeigta.

7.4. Viss iepriekšminētais ir piemērojams, ciktāl to atļauj tiesību aktu ierobežojumi.

8. Savienojums ar trešo pušu mājaslapām

8.1. Mājaslapā var atrasties hipersaišu savienojumi ar trešo pušu pārvaldītām mājaslapām. Uzņēmums neuzņemas atbildību par saturu trešo pušu mājaslapās, kas pieejamas ar Mājaslapas starpniecību. Tas, ka Uzņēmums publicējis hipersaites uz šīm mājaslapām, nenozīmē, ka Uzņēmums jebkādā veidā atbalsta šajās mājaslapās publicēto saturu vai ka pastāv jebkāda saistība starp Uzņēmumu un šo mājaslapu īpašniekiem.

9. Zaudējumu kompensācija

9.1. Lietotājs ar šo apstiprina, ka nodrošinās Uzņēmumam kompensāciju un aizsargās to pret jebkādu atbildību, kaitējumu vai izmaksām (tostarp, bet ne tikai juridiskajām izmaksām), kas Uzņēmumam radušās turpinājumā norādīto iemeslu dēļ: (i) Lietotājs pārkāpis Noteikumus; (ii) trešās puses vēršas pret Uzņēmumu ar prasību saistībā ar to, ka Lietotājs izmantojis Mājaslapu un/vai Materiālus; (iii) informācija vai materiāli, kurus Lietotājs ar Mājaslapas vai konta starpniecību nosūtījis, pārraidījis vai ielādējis.

10. Personas datu aizsardzība

10.1. Visi personas dati, kurus Lietotājs nosūtījis elektroniski ar Mājaslapas starpniecību, tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem ar īpašu atsauci uz Itālijas likumdošanas dekrētu 196/2003, kurš nesen grozīts ar likumdošanas dekrētu 101/2018 (Personas datu aizsardzības kodekss) un ES Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula), unInformāciju par personas datu apstrādi.

11. Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa

11.1. Mājaslapa atbilstoši savai esošajai konfigurācijai paredzēta lietotājiem Itālijā, tādēļ Uzņēmums negarantē, ka tās saturs ir atbilstošs tiesību aktu prasībām ārpus Itālijas teritorijas.

11.2. Šos Noteikumus regulē saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem, un jebkādi strīdi saistībā ar Mājaslapu tiek nodoti ekskluzīvā tās tiesas jurisdikcijā, kurā atrodas Lietotāja dzīvesvieta vai domicils, ja vien šī dzīvesvieta vai domicils atrodas Itālijas teritorijā.

Back to top