Visit Golden Goose US or change country
Skip to main content Skip to footer content

Ogólne Warunki Sprzedaży Online

1. Zakres Zastosowania

1.1. Wszystkie umowy sprzedaży zawarte między Golden Goose S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy), przy Via Privata Ercole Marelli 10, wpisaną do rejestru spółek dla Milano-Monza-Brianza-Lodi pod numerem 08347090964, REA n MI 2019545, z numerem VAT 08347090964 („Spółka”), a użytkownikiem działającym jako konsument w rozumieniu Części 3 Dekretu Ustawodawczego nr 206/2005 („Kodeks konsumencki”), tj. osoba fizyczna działająca w celach, które nie są związane z jej działalnością gospodarczą, biznesową ani zawodową („Użytkownik”), w wyniku złożenia zamówienia zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.goldengoose.com („Strona Internetowa”) lub w aplikacji Golden Goose Passport („Aplikacja”) (dalej zwane łącznie „Platformami”) są regulowane przez niniejsze Ogólne warunki sprzedaży online („Warunki Ogólne”).

1.2. Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić, że przeczytał i akceptuje Warunki Ogólne, zaznaczając pole „Akceptuję Warunki Ogólne”. Akceptacja Warunków Ogólnych w momencie zakupu dowolnych produktów na Stronie Internetowej i/lub w Aplikacji oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Warunków Ogólnych. Brak akceptacji Warunków Ogólnych będzie skutkował brakiem możliwości dokonania przez Użytkownika zakupu produktów za pośrednictwem Strony Internetowej i/lub Aplikacji.

2. Zmiany w Warunkach Ogólnych

2.1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian do Warunków Ogólnych, jeżeli takie zmiany będą konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, przystosowania Warunków Ogólnych do procedur sprzedaży Spółki lub z przyczyn technicznych. Zaktualizowana wersja Warunków Ogólnych będzie okresowo publikowana na Platformie. W przypadku każdego zakupu zastosowanie będą miały Warunki Ogólne obowiązujące w momencie złożenia zamówienia zakupu.

3. Utworzenie konta

3.1. W ramach wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem ICT używanym przez Spółkę do dokonywania zakupów, Użytkownik powinien mieć aktywne konto e-mail i urządzenie podłączone do Internetu, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

3.1.1. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączonymi ActiveX, JavaScript i obsługą plików cookie; Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie; lub Google Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie.

3.1.2. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.

3.2. W celu dokonania zakupu produktów na Platformach, za pośrednictwem których Użytkownik chce dokonać zakupu, Użytkownik powinien (i) utworzyć nowe konto na Platformie, lub (ii) uzyskać dostęp do Platformy, wpisując dane uwierzytelniające, które otrzymał w momencie tworzenia swojego konta na Platformie.

3.3. W celu utworzenia nowego konta na jednej lub obydwu Platformach Użytkownik powinien (i) prawidłowo wypełnić formularz rejestracji, wprowadzając dane wymagane w formularzu (na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i hasło), (ii) przeczytać politykę prywatności wybranej Platformy oraz (iii) potwierdzić rejestrację.

3.4. W celu utworzenia konta na każdej z Platform Użytkownik powinien wybrać hasło, do zachowania poufności którego jest zobowiązany, co zostało dokładnie opisane w Regulaminie Strony Internetowej i/lub Aplikacji. Nazwa użytkownika musi odpowiadać adresowi e-mail, który został podany w procesie rejestracji.

3.5. Po dokonaniu rejestracji na Platformie Użytkownik otrzyma potwierdzenie pomyślnej rejestracji na adres e-mail podany w procesie rejestracji.

3.6. Następnie Użytkownik może wybrać metodę płatności spośród wskazanych w punkcie 8.1 poniżej i przesłać Spółce drogą elektroniczną swoje zamówienie zakupu.

3.7. Użytkownik może w dowolnym momencie zlikwidować swoje konto, przesyłając do Spółki wiadomości e-mail na adres wskazany w punkcie 14 poniżej. Po otrzymaniu takiej wiadomości stosunek umowny między Użytkownikiem a Spółką — bez uszczerbku dla zamówień zakupu wysłanych przed przesłaniem żądania o likwidację konta — zostanie uznany za rozwiązany, a nazwa użytkownika i hasło Użytkownika zostaną usunięte.

4. Dokonanie zakupu jako „Gość”

4.1. Użytkownik może dokonać zakupu za pośrednictwem każdej z Platform jako Gość bez konieczności tworzenia konta. W takim przypadku Użytkownik będzie zobowiązany (i) wypełnić pola w specjalnym formularzu logowania na Platformie, podając wszystkie wymagane dane (na przykład: imię, nazwisko, adres na który powinna zostać wystawiona faktura i adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu) oraz (ii) zaakceptować Warunki Ogólne.

5. Zawarcie Umowy Zakupu

5.1. W celu sfinalizowania procesu zakupu Użytkownik musi kliknąć odpowiedni przycisk ostatecznego potwierdzenia zamówienia oznaczony jako „Złóż zamówienie”, zatwierdzając tym samym złożenie zamówienia zakupu. Klikając przycisk potwierdzenia, Użytkownik wyraźnie potwierdza, iż rozumie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5.2. Przesyłając zamówienie zakupu za pośrednictwem dowolnej z Platform, Użytkownik składa wiążącą ofertę zakupu wybranych produktów, a tym samym zawiera umowę zakupu w całości regulowaną przez Warunki Ogólne („Umowa”).

5.3. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia zakupu Spółka prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania zamówienia, zawierające numer zamówienia i wszystkie informacje dotyczące zamówienia („Potwierdzenie otrzymania”). Przyjmuje się, że zawarcie Umowy będzie podlegało wyraźnej akceptacji zamówienia zakupu ze strony Spółki w formie potwierdzenia w wiadomości e-mail, że zamówienie zostało wysłane do Użytkownika („Potwierdzenie wysyłki”). W związku z powyższym Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Potwierdzenie otrzymania nie stanowi przyjęcia zamówienia zakupu, a Umowę uznaje się za zawartą po otrzymaniu przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki zgodnie z punktem 9.2 poniżej.

5.4. Przed potwierdzeniem zamówienia zakupu Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić podsumowanie zamówienia zakupu w celu zapewnienia, że wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe. Wszelkie błędy we wprowadzonych danych można skorygować za pośrednictwem specjalnych funkcji edytowania dostępnych na Platformie. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi błędność wprowadzonych danych już po potwierdzeniu zamówienia zakupu, może skontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w punkcie 14 w celu skorygowania takich błędów.

5.5. Użytkownik zobowiązany jest zachować numer zamówienia z Potwierdzenia otrzymania, który jest konieczny do skorzystania z usługi pomocy oraz we wszelkiej komunikacji ze Spółką.

5.6. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. Dostępność produktów

6.1. Użytkownik może dokonać zakupu wyłącznie produktów zamieszczonych w katalogu opublikowanym na każdej Platformie, które są dostępne w momencie składania zamówienia zakupu. Wybrane produkty zostaną umieszczone w koszyku — jego zawartość można zmodyfikować lub anulować w dowolnym momencie do chwili złożenia zamówienia zakupu.

6.2. Katalog produktów będzie okresowo aktualizowany przez Spółkę. Spółka nie gwarantuje jednak dostępności określonego produktu ani rozmiarów/wersji wszystkich produktów/kolorów zamieszczonych w katalogu.

6.3. Każdemu z produktów towarzyszy opis jego głównych cech. Z uwagi na ustawienia systemów komputerowych lub urządzeń używanych przez Użytkownika do przeglądania Platform, obrazy i kolory wyświetlane w opisach produktów mogą nie w pełni odpowiadać faktycznym cechom produktów. W związku z tym obrazy należy uznać za mające charakter orientacyjny w normalnych granicach tolerancji.

6.4. Produkty na Platformach będą dostępne do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy wybrany produkt — mimo możliwości wybrania go — jest niedostępny, Spółka niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika. W przypadku, gdy produkt jest stale niedostępny, Spółka zaproponuje Użytkownikowi co najmniej jeden produkt alternatywny z zastrzeżeniem, że jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z takiej propozycji, zostaną mu niezwłocznie zwrócone wszelkie dokonane już płatności. W przypadku akceptacji przez Użytkownika propozycji alternatywnego produktu, która zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w punkcie 14 poniżej, Umowa zostanie zawarta po otrzymaniu przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki zgodnie z punktem 5.2 powyżej.

7. Ceny produktów

7.1. Ceny sprzedaży wyrażone są w euro i zawierają VAT.

7.2. Każde zamówienie zakupu złożone przez Użytkownika podlega cenom sprzedaży opublikowanym w momencie złożenia zamówienia. Ceny mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik odpowiada za sprawdzenie ostatecznej ceny przed złożeniem zamówienia zakupu.

7.3. Wszystkie ceny produktów wyświetlone na Platformach nie zawierają kosztów wysyłki, które w całości pokrywa Użytkownik. Koszty te mogą się różnić w zależności od wybranej metody wysyłki. Koszty wysyłki zostaną wskazane oddzielnie w podsumowaniu zamówienia zakupu oraz w Potwierdzeniu. Więcej informacji na temat kosztów i warunków wysyłki można znaleźć tutaj: [kliknąć łącze: https://www.goldengoose.com/pl/en/customercare/shippingandretur].

8. Płatności, faktury, zwroty

8.1. Użytkownik może wybrać jedną z poniższych metod płatności:

8.1.1. kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express);

8.1.2. PayPal.

8.2. W przypadku płatności dokonywanej kartą kredytową lub za pośrednictwem serwisu PayPal Użytkownik uiszcza płatność w momencie złożenia zamówienia zakupu.

8.3. Spółka zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia zakupu w przypadku braku autoryzacji płatności przez administratora wybranej metody płatności zgodnie z punktem 8.1 powyżej.

8.4. Z zastrzeżeniem płatności za pobraniem wszelkie zwroty środków wpłaconych przez Użytkownika na rzecz Spółki będą dokonywane za pośrednictwem tej samej metody płatności, jaką Użytkownik wybrał w celu sfinalizowania zakupu. Zwroty będą przetwarzane w terminie i zgodnie z warunkami określonymi przez administratorów danych metod płatności. W przypadku płatności za pobraniem zwroty będą dokonywane przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Użytkownika.

9. Dostawa produktów

9.1. Produkty oferowane do sprzedaży na Platformach mogą zostać zakupione wyłącznie, jeżeli adres dostawy znajduje się w jednym z poniższych krajów: Włochy, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Irlandia, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania.

9.2. Produkty zakupione poprzez Stronę Internetową zostaną dostarczone przez kuriera na adres wysyłki wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji lub w momencie zakupu produktu.

9.3. Użytkownik otrzyma Potwierdzenie wysyłki, zawierający kod śledzenia wysyłki do monitorowania procesu wysyłki, w momencie, gdy Spółka przekaże produkt kurierowi.

9.4. Spółka zobowiązuje się dostarczyć produkt w ciągu 30 (trzydziestu) dni od Potwierdzenia otrzymania.

9.5. Dostawa jest uważana za zrealizowaną w momencie wejścia przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego stronę trzecią w fizyczne posiadanie produktów. Potwierdzeniem odbioru produktów jest podpisanie otrzymania zamówienia pod uzgodnionym adresem dostawy.

9.6. Po otrzymaniu produktów Użytkownik powinien sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone, nie nosi oznak uszkodzenia, ingerowania lub modyfikacji.

9.7. W przypadku niedostarczenia produktów z powodu nieobecności Użytkownika podczas każdej z prób przewidzianych w procedurze dostawy kurierskiej, kurier będzie przechowywać produkty w magazynie do momentu ich odebrania przez Użytkownika w terminie wskazanym w powiadomieniu o próbie dostarczenia przesyłki, które zostało przekazane Użytkownikowi. Jeżeli produkty nie zostaną odebrane przez Użytkownika we wskazanym terminie, zostaną zwrócone przez kuriera do Spółki.

10. Oświadczenia i Gwarancje Użytkownika

10.1. Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

10.1.1. jest uprawniony do zawarcia Umowy zgodnie z prawem;

10.1.2. ma co najmniej osiemnaście lat;

10.1.3. dane osobowe i inne informacje przekazane Spółce w procesie rejestracji lub w momencie zakupu produktu są prawidłowe, aktualne i zgodne z prawdą. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonych informacji w dowolnym momencie i za pośrednictwem środków, jakimi dysponuje, także występując do Użytkownika o okazanie odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej, a w przypadku naruszenia niniejszego punktu 10.1.3 — o dezaktywację lub zawieszenie konta Użytkownika;

10.1.4. będzie korzystać z Platform zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami; powstrzyma się od bezpośredniego i/lub pośredniego korzystania z Platform, jeżeli będzie ono niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi Warunkami ogólnymi lub będzie naruszać jakiekolwiek prawa stron trzecich; a Użytkownikowi w szczególności zakazuje się umieszczania na Stronie Internetowej treści niezgodnych z prawem.

10.2. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Spółkę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek postępowań, kosztów, wydatków lub roszczeń, jakie mogą wynikać z naruszenia przez Użytkownika oświadczeń i gwarancji określonych w punkcie 10.1 powyżej, z zastrzeżeniem prawa Spółki do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z postanowieniami polskiego Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. w przypadku naruszenia przez Użytkownika takich oświadczeń i gwarancji.

11. Gwarancja prawna

11.1. Produkty sprzedane Użytkownikowi za pośrednictwem Platform są objęte prawną gwarancją zgodności określoną w Art. 128 i nast. Kodeksu konsumenckiego („Gwarancja prawna”).

11.2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.3 powyżej, Spółka zobowiązana jest dostarczyć Użytkownikowi produkty, które są zgodne z Umową. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że tak zwany efekt „postarzenia” charakteryzujący niektóre z produktów Spółki nie może zostać uznany za wadę w zakresie zgodności.

11.3. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za każdy przypadek braku zgodności istniejący w momencie dostawy produktu, pod warunkiem, że taki brak zgodności zostanie ujawniony w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostawy produktu. Użytkownik traci swoje prawa wynikające z Gwarancji prawnej, jeżeli nie zgłosi Spółce braku zgodności produktu w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostawy produktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Działu obsługi klienta wskazany w punkcie 14. Brak zgodności należy zgłosić w formularzu załączonym do niniejszych Warunków Ogólnych. W formularzu powinien znaleźć się dokładny i pełny opis domniemanych wad lub usterek oraz zdjęcia produktu w celu potwierdzenia zasadności zgłaszanej wady w zakresie braku zgodności. Dział obsługi klienta niezwłocznie prześle do Użytkownika odpowiedź z kolejnym formularzem, który należy wypełnić, oraz poda wytyczne dotyczące zwrotu produktu.

11.4. W przypadku, gdy Dział obsługi klienta uzna zgłaszaną wadę w zakresie braku zgodności za uzasadnioną na podstawie otrzymanej reklamacji i dołączonych do niej zdjęć, koszty zwrotu odnośnego produktu poniesie Spółka. W przypadku jednak, gdy na podstawie analizy dokumentacji fotograficznej Dział obsługi klienta uzna, że reklamacja nie jest uzasadniona, Użytkownik może dostarczyć do Spółki produkt na własny koszt w celu przeprowadzania przez Spółkę fizycznej analizy produktu. Należycie wypełniony formularz otrzymany od Działu obsługi klienta po złożeniu reklamacji dotyczącej braku zgodności produktu i po otrzymaniu płatności oraz wszelkie inne dokumenty zasadnie wymagane przez Spółkę powinny być dołączone do produktu, w odniesieniu do którego Użytkownik chce skorzystać z Gwarancji prawnej. Spółka zobowiązana jest odpowiedzieć na reklamację Użytkownika w ciągu 30 dni od jej otrzymania; brak odpowiedzi Spółki na reklamację we wskazanym powyżej terminie oznacza, że Spółka uznała reklamację.

11.5. Użytkownik może żądać od Spółki — według własnego uznania — albo naprawy produktu, albo jego wymiany bez ponoszenia jakichkolwiek wydatków ze strony Użytkownika, z zastrzeżeniem przypadku, gdy wybrany środek naprawczy będzie obiektywnie niemożliwy do realizacji lub będzie wiązać się z nadmiernymi trudnościami w porównaniu z innym środkiem naprawczym. Spółka zobowiązana jest odpowiedzieć na żądanie w ciągu 14 dni od jego otrzymania; brak odpowiedzi Spółki we wskazanym powyżej terminie oznacza, że Spółka zaakceptowała żądanie.

11.6. Użytkownik ma prawo żądać — według własnego uznania — odpowiedniego obniżenia ceny produktu lub rozwiązania Umowy w przypadku, gdy zastosowanie ma jeden z poniższych warunków: (i) naprawa lub wymiana produktu są niemożliwe lub wiążą się z nadmiernymi trudnościami; (ii) Spółka nie naprawiła ani nie wymieniła produktu w odpowiednim terminie; (iii) przeprowadzona wcześniej wymiana lub naprawa produktu spowodowała znaczne niedogodności dla Użytkownika.

11.7. Jeżeli w ocenie Spółki zgłoszona wada w zakresie braku zgodności faktycznie występuje w momencie odbioru lub otrzymania przez nią produktu, wszelkie koszty związane z transportem, naprawą lub wymianą produktu zostaną poniesione przez Spółkę, a w przypadku, gdy koszty transportu zostały poniesione przez Użytkownika zgodnie z punktem 11.4 powyżej, zostaną one zwrócone przez Spółkę. Natomiast jeżeli w ocenie Spółki zgłoszona wada w zakresie braku zgodności nie występuje lub nie zostały spełnione warunki Gwarancji prawnej, Gwarancja prawna nie ma zastosowania, a wszystkie koszty transportu — niezależnie, czy poniesione przez Użytkownika w celu przesłania produktu do Spółki, czy odwrotnie — zostaną poniesione przez Użytkownika. W takich przypadkach Spółka powiadomi o tym Użytkownika, a produkt zostanie odesłany na adres wysyłki wskazany przez Użytkownika. W przypadku niedostarczenia produktu do Użytkownika lub upoważnionej przez niego strony trzeciej produkt będzie przechowywany przez 15 dni lub dłużej, jak wskazano w powiadomieniu o niedostarczeniu produktu przekazanym Użytkownikowi. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika produktu we wskazanym terminie, Spółka ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami przechowywania oraz swobodnie dysponować produktem.

11.8. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie usterki lub szkody powstałe wskutek wypadków, z winy Użytkownika, w wyniku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wynikające z normalnego zużywania się produktu nie są objęte Gwarancją prawną.

12. Prawo do odstąpienia od Umowy

12.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni bez konieczności podawania przyczyny. Okres odstąpienia od Umowy upływa po 14 (czternastu) dniach od daty, gdy Użytkownik lub wyznaczona przez niego strona trzecia, niebędąca przewoźnikiem, wejdzie w fizyczne posiadanie zakupionego produktu. W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu w ramach tego samego zamówienia okres odstąpienia od Umowy upływa po 14 (czternastu) dniach od daty, gdy Użytkownik lub wyznaczona przez niego strona trzecia, niebędąca przewoźnikiem, wejdzie w fizyczne posiadanie zakupionych produktów.

12.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązuje się poinformować Spółkę o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego poniżej niniejszych Warunków Ogólnych. Formularz należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną do Działu obsługi klienta na adres wskazany w punkcie 14.

12.3. W celu zachowania terminu odstąpienia od Umowy Użytkownik zobowiązuje się przesłać informację dotyczącą prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem okresu odstąpienia wskazanego w punkcie 12.1. Po otrzymaniu takiej informacji Spółka prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania wraz z etykietą zwrotu w celu prawidłowego zwrotu produktów Spółce.

12.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Spółka zwróci Użytkownikowi w całości wysokość ceny zwracanych produktów oraz pierwsze koszty wysyłki produktów, z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z decyzji Użytkownika o wyborze opcji dostawy innej niż najtańsza opcja oferowana przez Spółkę. Natomiast koszty wysyłki związane ze zwrotem produktu ponosi Użytkownik.

12.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Spółce zakupionych produktów w ciągu 14 (czternastu) dni od daty poinformowania Spółki o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. W celu zwrócenia produktu Użytkownik może skorzystać z usługi kurierskiej wybranej przez Spółkę. W takim przypadku Użytkownik nie będzie zobowiązany do bezpośredniego pokrycia kosztów zwrotu, ponieważ Spółka opłaci je w imieniu Użytkownika i odliczy ich wartość od wysokości zwrotu należnego Użytkownikowi. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z takiej usługi, powinien to wskazać w formularzu określonym w punkcie 12.2. Użytkownik będzie zobowiązany skontaktować się bezpośrednio z kurierem w celu realizacji zwrotu. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z innej firmy kurierskiej niż wybrana przez Spółkę, Użytkownik będzie zobowiązany pokryć odnośne koszty wysyłki.

12.6. Spółka dokona na rzecz Użytkownika zwrotu kwot wskazanych w punkcie 12.4 powyżej bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Spółkę formularza odstąpienia od Umowy. Niemniej jednak, Spółka ma prawo wstrzymać realizację zwrotu do momentu otrzymania zwracanych produktów lub wykazania przez Użytkownika, że wysłał zwracane produkty, w zależności co nastąpi wcześniej. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tej samej metody płatności, której Użytkownik użył do opłacenia transakcji zakupu, chyba że Użytkownik dokonał płatności gotówkowej za pobraniem. W takim przypadku zwrot zostanie dokonany przelewem bankowym.

12.7. Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu produktów nieużywanych, we właściwym stanie oraz bez usuwania oryginalnych etykiet. Opakowanie produktów musi być odpowiednie, aby zabezpieczyć oryginalne opakowanie przed uszkodzeniem, wprowadzeniem zewnętrznych napisów lub etykiet. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Spółka odeśle produkty do Użytkownika na jego koszt.

12.8. W celu dokonania zwrotu produktów do Spółki Użytkownik zobowiązany jest wydrukować wypełniony formularz odstąpienia od Umowy oraz przesłać go do Działu obsługi klienta wraz z otrzymaną etykietą zwrotu, jak określono w punkcie 12.3 powyżej. Formularz odstąpienia od Umowy należy włożyć do opakowania produktu, aby zapewnić, że zwrot produktu do Spółki zostanie pomyślnie zrealizowany. W przypadku wątpliwości dotyczących procedury wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik może skontaktować się z Działem obsługi klienta pod adresem wskazanym w punkcie 14 powyżej, aby uzyskać niezbędne wyjaśnienia.

13. Ochrona Danych Osobowych

13.1. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach oraz zgodnie z procedurami określonymi w Polityce prywatności dostępnej na każdej z Platform.

14. Komunikacja

14.1. W celu uzyskania pomocy, informacji lub złożenia reklamacji Użytkownik może skontaktować się ze Spółką, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Dział obsługi klienta +39 0281480317 lub Contact us by email

15. Rozwiązywanie Sporów Online

15.1. Użytkownik może korzystać z platformy utworzonej przez Komisję Europejską do rozstrzygania sporów związanych z umowami sprzedaży online („Platforma ODR”). Użytkownik i Spółka mogą korzystać z Platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących zakupów online z udziałem bezstronnego organu. Dostęp do Platformy ODR można uzyskać, klikając łącze:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

16. Prawo Właściwe i Sąd Właściwy

16.1. Niniejsze Warunki Ogólne w całości reguluje prawo włoskie. Wszelkie spory powstałe między Stronami w związku z wykładnią, wykonaniem lub rozwiązaniem Warunków Ogólnych i/lub dowolną Umową podlegają wyłącznej kompetencji sądów właściwych dla miejsca zamieszkania lub pobytu konsumenta. Wybór prawa włoskiego nie pozbawia jednak Użytkowników ich praw konsumenckich wynikających z obowiązujących przepisów prawa kraju ich zamieszkania.See the page Shipping and Returns

Formularz wykonania Gwarancji prawnej

W przypadku, gdy Użytkownik otrzymał produkty niezgodne z Umową, powinien wypełnić i przesłać odpowiedni formularz pocztą elektroniczną do Działu obsługi klienta na adres wskazany w punkcie 14. Do formularza należy dołączyć zdjęcia produktów potwierdzające stwierdzone wady.

Back to top