POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na Stronie Internetowej spółki Golden Goose S.p.A., znajdującej się pod adresem URL www.goldengoose.com (dalej „Strona Internetowa”).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności, która ma zastosowanie do każdej wizyty Użytkownika na Stronie Internetowej, niezależnie czy dokonuje on zakupu sprzedawanych na niej produktów.

Pragniemy zwrócić uwagę, że niniejsza Polityka Prywatności podlega wymogom Rozporządzenia UE nr 2016/679 (dalej „Rozporządzenie”). Wymogi Rozporządzenia zapewniają, że wszystkie dane osobowe będą przetwarzane z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz godności osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem poufności oraz ochrony tożsamości osoby, której dane dotyczą.

1. Administrator Danych

Golden Goose S.p.A. z siedzibą przy Via Privata Ercole Marelli 10 w Mediolanie we Włoszech (dalej „GGDB”) jest samodzielnym administratorem danych osobowych Użytkowników przeglądających Stronę Internetową, w tym danych dotyczących przeglądania Strony Internetowej, danych marketingowych i danych dotyczących profilowania, danych powiązanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzonymi za pośrednictwem Strony Internetowej, a także odnośnymi działaniami przed- i posprzedażowymi.

Zwracamy uwagę, że Użytkownik zawsze może skorzystać z przysługujących mu praw (w tym prawa do żądania przekazania pełnego wykazu podmiotów przetwarzających dane), pisząc na adres e-mail: privacy@goldengoosedeluxebrand.com

2. Rodzaj i cel przetwarzania prowadzanego na Stronie Internetowej — Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Za pośrednictwem Strony Internetowej gromadzone są różne rodzaje danych osobowych, a dane te przetwarzane są w różnych celach oraz z zastosowaniem różnych metod. Wyszczególniając:


(a) dane osobowe związane z przeglądaniem Strony Internetowej, przetwarzane w celu umożliwienia właściwego działania Strony Internetowej, jak również w celach marketingowych. W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z „Polityką Plików Cookie” dostępną na Stronie Internetowej;


(b) dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Użytkownika (adres e-mail, numer telefonu, informacje biograficzne, hasło przekazane podczas wypełniania formularza rejestracji) lub przekazane w inny sposób podczas przeglądania Strony Internetowej i/lub interakcji z działem obsługi klienta GGDB oraz przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na żądania Użytkownika i oferowania usług, wsparcia i żądanych informacji dotyczących produktów i świata GGDB. Zwracamy uwagę, że rejestracja i dostęp do Strony Internetowej lub konta klienta za pośrednictwem portali społecznościowych obejmuje przekazanie określonych danych (imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane dotyczące Użytkownika dostępne za pośrednictwem portalu społecznościowego, w każdym przypadku wykaz takich danych zostanie przedstawiony Użytkownikowi przed jego zgodą na kontynuowanie uwierzytelnienia za pośrednictwem portalu społecznościowego). Tego rodzaju przekazanie w każdym przypadku nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnego potwierdzenia przez Użytkownika chęci do kontynuowania działań przed zalogowaniem się. W niektórych przypadkach portale społecznościowe wymagają pewnych informacji zwrotnych dotyczących wykorzystania danych logowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dotyczącej ochrony prywatności udostępnionej poprzez konkretny portal społecznościowy;


(c) dane osobowe przekazane przez Użytkownika podczas zakupu produktów przez Stronę Internetową w celu sfinalizowania transakcji oraz przeprowadzenia powiązanych i uzupełniających czynności sprzedażowych, jak również w celu udzielenia wszelkiej koniecznej pomocy przed- i posprzedażowej;


(d) dane osobowe, biograficzne i kontaktowe przetwarzane przez GGDB — na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika — w celach marketingowych, tj. w celu przesyłania (w sposób tradycyjny i drogą elektroniczną w formie newslettera, wiadomości e-mail, SMS-ów, MMS-ów i wiadomości smart) Użytkownikowi informacji i aktualności dotyczących produktów, sprzedaży, kampanii promocyjnych, wydarzeń i innych inicjatyw promowanych przez spółkę GGDB lub jej partnerów handlowych;


(e) dane osobowe dotyczące zakupów i wszelkich określonych preferencji, przetwarzane przez GGDB — na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika — w celu oceny zwyczajów i wyborów konsumenckich oraz lepszego dopasowania produktów, inicjatyw i poszczególnych ofert handlowych do preferencji i potrzeb Użytkownika;

(f) dane osobowe i kontaktowe przekazane przez GGDB — na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika — stronom trzecim należącym do kategorii Styl życia i Moda w celu prowadzenia ich własnych działań marketingowych.

Z wyłączeniem danych przeglądania, których przetwarzanie reguluje Polityka Plików Cookie, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

  1. Prawnie uzasadnionego interesu GGDB w zakresie świadczenia usług Strony Internetowej oraz odpowiadania na żądania klientów, z nawiązaniem do punktów (a) i (b);
  2. Realizacji umowy sprzedaży oraz obowiązku wypełnienia zobowiązań umownych przed- i posprzedażowych w odniesieniu do wszystkich czynności wskazanych w punkcie (c);
  3. Zgody przekazanej przez Użytkownika do celów wskazanych w punktach (b) — z wyłącznym odniesieniem do logowania za pośrednictwem portalu społecznościowego — oraz punktów (d), (e) i (f);

3. Źródła danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez GGDB zostały przekazane bezpośrednio przez Użytkownika (w drodze rejestracji na Stronie Internetowej lub podczas procesu sprzedaży), z wyjątkiem danych przeglądania, o których mowa w punkcie 2(a) powyżej, danych gromadzonych w przypadku logowania za pośrednictwem portalu społecznościowego, jak określono w punkcie 2(b) powyżej, oraz danych sprzedażowych, o których mowa w punkcie 2(e) powyżej.

4. Badanie zwyczajów i wyborów konsumenckich Użytkownika

Jak określono w punkcie 2(e) powyżej oraz na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika, spółka GGDB może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu oceny zwyczajów i wyborów konsumenckich oraz lepszego dopasowania produktów i inicjatyw GGDB do preferencji i potrzeb swoich klientów.


Za pomocą zautomatyzowanych środków GGDB będzie przetwarzać dane dotyczące wartości i częstotliwości zakupów oraz rodzaju kupowanych produktów. Dane konsumenckie i dotyczące preferencji mogą być gromadzone nie tylko w drodze śledzenia zakupów dokonanych poprzez Stronę Internetową i w sklepach GGDB, ale również na podstawie interakcji Użytkownika z GGDB, a także wszelkich informacji, jakie Użytkownik dobrowolnie przekazuje. Jedynym celem powyższego badania jest oferowanie klientom i Użytkownikom produktów, usług i inicjatyw lepiej dopasowanych do ich preferencji i potrzeb. W tym zakresie należy pamiętać, że badanie zachowania Użytkowników i klientów odbywa się z wykorzystaniem metod, które nie naruszają ich sfery osobistej. Użytkownik może też zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie uzasadnienia takiego przetwarzania oraz modyfikację uzyskanych rezultatów, kontaktując się z GGDB z użyciem podanych danych kontaktowych.


Jak określono w punkcie 2(a) powyżej i na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika, GGDB może też przetwarzać dane osobowe Użytkownika z wykorzystaniem środków zautomatyzowanych do analizy plików cookie w celu sprawdzenia historii przeglądania Strony Internetowej oraz oferowania produktów i usług dopasowanych do czynności przeglądania.

5. Metody wykorzystywane przez GGDB do przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony Internetowej GGDB są przetwarzane w głównej mierze z wykorzystaniem elektronicznych metod i środków IT, przy zastosowaniu zabezpieczeń wymaganych do minimalizacji ryzyka — nawet przypadkowego — zniszczenia lub utraty danych, nieupoważnionego dostępu lub przetwarzania, które są niedozwolone lub niezgodne z celami gromadzenia danych określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.


Jednak takie zabezpieczenia — ze względu na charakter elektronicznego przesyłu danych — nie mogą ograniczyć ani całkowicie wykluczyć ryzyka nieupoważnionego dostępu do danych lub ich rozpowszechniania. W związku z powyższym, zachęcamy do okresowego sprawdzania, czy komputer Użytkownika jest wyposażony w odpowiednie oprogramowania służące do ochrony elektronicznego przesyłu danych zarówno przychodzących, jak i wychodzących (np. aktualne systemy antywirusowe) oraz czy dostawca usług internetowych stosuje odpowiednie środki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznego przesyłu danych (takie jak zapory sieciowe i filtry antyspamowe).

6. Obowiązkowy lub opcjonalny charakter przekazania danych

Z wyjątkiem danych przeglądania (których przekazanie i gromadzenie reguluje „Polityka Plików Cookie”), przekazanie GGDB danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem Strony Internetowej w celu odpowiadania na żądania i zapytania Użytkowników, jak również w celach marketingowych, analizy zwyczajów i preferencji konsumenckich oraz do komunikacji ze stronami trzecimi, jest bezpłatne, opcjonalne i fakultatywne. Nieprzekazanie danych nie ogranicza korzystania ze Strony Internetowej, może jednak uniemożliwić GGDB przygotowanie odpowiedzi na zapytania o informacje i wątpliwości Użytkowników oraz wysyłanie materiałów informacyjnych, aktualności, newsletterów i zaproszeń na wydarzenia GGDB.

Przekazanie danych osobowych, w szczególności informacji osobowych, adresów e-mail, adresów korespondencyjnych, numerów telefonów i danych bankowych (w przypadku płatności dokonywanych kartami kredytowymi), jest niezbędne w celu zawarcia umowy zakupu produktu za pośrednictwem Strony Internetowej. W związku z tym, w przypadku nieprzekazania danych finalizacja zakupu poprzez Stronę Internetową może być niemożliwa.


Określone rodzaje danych mogą być również niezbędne do świadczenia innych usług dostępnych na Stronie Internetowej i związanych ze sprzedażą (usługi przed- i posprzedażowe, takie jak usługi personalizacji itp.) lub wywiązania się ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa (wymogi podatkowe i przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy). Niepodanie danych może zatem stanowić — w zależności od przypadku — zgodny z prawem i uzasadniony powód niewykonania umowy na zakup produktów w sklepie online i/lub braku świadczenia powiązanych usług.

W razie konieczności obowiązkowy lub opcjonalny charakter przekazania danych będzie wskazywany indywidualnie dla każdego przypadku — znak (*) będzie widoczny obok informacji wymaganych do świadczenia usług lub zakupu produktów na Stronie Internetowej. Niepodanie danych osobowych wskazanych jako opcjonalne nie spowoduje żadnych ograniczeń ani utrudnień dla Użytkownika.

7. Kategorie odbiorców danych osobowych

GGDB przekazuje dane osobowe Użytkowników Strony Internetowej wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo oraz zgodnie z poniższymi zasadami. Oprócz informacji określonych w punkcie 2(b) (tj. logowanie za pośrednictwem portalu społecznościowego) dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • pracownikom i doradcom GGDB, którzy będą występować w roli upoważnionych podmiotów przetwarzających dane w zakresie wewnętrznych działań organizacyjnych i korporacyjnych;
  • spółkom tej samej Grupy, które będą działać jako wyznaczone podmioty przetwarzające dane w celu realizacji umownych czynności i usług oraz prowadzenia określonych działań marketingowych (takich jak zaproszenie Użytkownika na wydarzenia, wysyłanie zniżek, promocji itp.); oraz
  • spółkom, które jako podmioty przetwarzające dane, będą świadczyć na rzecz GGDB określone usługi techniczne i organizacyjne powiązane ze Stroną (usługi logistyczne, usługi IT, obsługa klienta i usługi marketingowe).

Dane osobowe mogą również zostać ujawnione:

  • stronom trzecim wyłącznie w celu wykonania umowy zakupu produktu poprzez Stronę Internetową (takim jak instytucja kredytowa w celu świadczenia zdalnych elektronicznych usług płatniczych z użyciem karty kredytowej/debetowej);
  • policji i organom sądowym zgodnie z przepisami prawa oraz na oficjalne żądanie takich podmiotów, lub gdy istnieją uzasadnione powody, aby sądzić, że przekazanie takich danych jest w uzasadniony sposób konieczne (1) do przeprowadzenia dochodzenia, uniemożliwienia realizacji lub podjęcia kroków dotyczących podejrzewanych działań niezgodnych z prawem, lub w celu wsparcia krajowych organów kontroli lub organów nadzorczych; (2) do obrony przed roszczeniami lub oskarżeniami stron trzecich, lub do ochrony Strony Internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa Spółce; lub (3) do wykonania praw lub ochrony praw, mienia lub zapewnienia bezpieczeństwa GGDB, spółek tej samej Grupy, jej spółek powiązanych, pracowników lub innych stron.

Dane Użytkownika nie będą rozpowszechniane oraz zostaną przekazane za granicę wyłącznie na mocy gwarancji zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczeń takich danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Centra danych, z których GGDB korzysta w celu przetwarzania zgromadzonych danych, znajdują się na terytorium Unii Europejskiej. Aby umożliwić spółkom tej samej grupy przetwarzanie danych w celach umownych i marketingowych, dane zostaną przekazane do konkretnych państw (włączając państwa spoza UE). W tym względzie GGDB podpisała Standardowe Klauzule Umowne z podmiotami zależnymi mającymi siedziby w krajach spoza UE, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług IT z siedzibami i centrami danych znajdującymi się w państwach spoza UE. Zwracamy uwagę, że GGDB podpisała z dostawcami w tym względzie niezbędne Standardowe Klauzule Umowne w celu zapewnienia ochrony przekazywanych danych osobowych (po prewencyjnym sprawdzeniu bezpieczeństwa środków wykorzystywanych przez dostawców będących należycie wyznaczonymi podmiotami przetwarzającymi dane).

8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe gromadzone do celów sprzedaży są przechowywane przez okres nieprzekraczający 10 lat od daty zakupu, zgodnie z przepisami prawa podatkowego i cywilnego oraz bez uszczerbku dla określonych potrzeb związanych z obroną sądową, która może wymagać dłuższego okresu przechowywania. Dane przekazane przez Użytkownika w związku z zapytaniem o wsparcie, informacje oraz udzielnie odpowiedzi są przechowywane przez okres wymagany do udzielenia żądanej odpowiedzi i do prowadzenia dalszej dodatkowej komunikacji z klientem, niezbędnej do pełnej realizacji zapytania i/lub rozwiązania problemu.


Dane osobowe przekazane do celów marketingowych i celów dotyczących profilowania są przechowywane przez okres wymagany do celów danego przetwarzania, oraz maksymalnie przez okres do 7 lat, w zależności od danego sektora działalności (produkty luksusowe) oraz z uwzględnieniem zainteresowania klienta otrzymywaniem aktualności dotyczących produktów i wydarzeń organizowanych przez GGDB.

Informacje na temat okresu przechowywania i wykorzystywania plików cookie można znaleźć w „Polityką Plików Cookie”.

9. Prawa przyznane Użytkownikowi na mocy przepisów o ochronie prywatności

Użytkownicy mają zawsze prawo do uzyskania następujących informacji lub czynności od GGDB:

(i) potwierdzenia czy istnieją dane osobowe, które ich dotyczą, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz przekazania takiego potwierdzenia w czytelnej formie;

(ii) przekazania informacji dotyczących źródła ich danych osobowych, celów i metod przetwarzania, uzasadnienia dla przetwarzania przeprowadzanego z użyciem środków elektronicznych, danych administratora danych i podmiotów przetwarzających dane, wskazania podmiotów i kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub którzy mogą być o tym informowani w ramach swoich uprawnień, na przykład podmiotów przetwarzających dane lub podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych;

(iii) aktualizacji, sprostowania lub — w przypadku prośby — połączenia danych osobowych;

(iv) usunięcia danych osobowych, przekształcenia ich w format anonimowy lub zablokowania niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, włączając dane osobowe, których przechowywanie nie jest konieczne w kontekście celów, dla których dane zostały zgromadzone lub były później przetwarzane, oraz dostarczyć poświadczenie, że operacje, o których mowa powyżej, zostały podane do wiadomości podmiotów, którym przekazano dane, z wyjątkiem przypadków, w których jest to niemożliwe lub zakłada użycie środków, które są ewidentnie niewspółmierne w stosunku do chronionego prawa;

(v) przeniesienia danych Użytkowników;

(vi) ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Użytkownicy mają również prawo wniesienia z uzasadnionych przyczyn sprzeciwu wobec przetwarzania — w całości lub części — ich danych osobowych, nawet jeżeli takie przetwarzanie jest istotne dla celu gromadzenia danych, oraz do wycofania uprzednio udzielonej zgody. Prawo do sprzeciwu i prawo do wycofania zgody może być również wykonane w sposób indywidualny — w odniesieniu do jednej lub kilku metod przesyłania informacji marketingowych.

Wykonanie wymienionych powyżej praw jest możliwe poprzez kontakt z GGDB pod adresem privacy@goldengoosedeluxebrand.com

Należy też pamiętać, że Użytkownikom zawsze przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – włoski Organ Nadzorczy ds. Ochrony Danych Osobowych).

ZGODA

Przeczytałem(-am) informację o ochronie prywatności „Polityką Plików Cookie” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umożliwiających spółce Golden Goose S.p.A.:

[ ] przesyłanie do mnie informacji handlowych i marketingowych z wykorzystaniem metod tradycyjnych (pocztą lub telefonicznie) lub metod zautomatyzowanych (takich jak wiadomości e-mail, SMS-y, MMS-y lub wiadomości smart);

[ ] analizowanie moich preferencji i wyborów konsumenckich, również z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych, w celu oferowania mi produktów i usług najlepiej dopasowanych do moich potrzeb i stylu;

[ ] udostępnianie moich danych osobowych stronom trzecim z sektora Styl życia i Moda do ich celów marketingowych.