Všeobecné podmienky predaja v internetovom obchode

1. Rozsah platnosti

1.1. Medzi spoločnosťou Golden Goose S.p.A., so sídlom v Miláne (Taliansko), Via Privata Ercole Marelli 10 (ďalej len „spoločnosť") a používateľom v postavení spotrebiteľa v zmysle § 3 legislatívneho nariadenia č. 206/2005 (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), t.j. fyzickou osobou konajúcou na účely, ktoré netvoria predmet jej obchodnej, podnikateľskej alebo odbornej činnosti (ďalej len „používateľ“), dochádza k uzatváraniu zmlúv v nadväznosti na zadávanie objednávok prostredníctvom webovej stránky www. goldengoose.com (ďalej len „stránka“) alebo cez aplikáciu Golden Goose Passport (ďalej len „aplikácia“) (ďalej spoločne len „platformy“ alebo každá z nich jednotlivo ako „platforma“). Všetky uvedené kúpne zmluvy sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami predaja v internetovom obchode (ďalej len „všeobecné podmienky“).

1.2. Vyslovením súhlasu so všeobecnými podmienkami pri nákupe akéhokoľvek tovaru na stránke a/alebo cez aplikáciu sa používateľ zaväzuje dodržiavať všeobecné podmienky. Ak používateľ nevysloví súhlas so všeobecnými podmienkami, nebude môcť nakupovať tovar prostredníctvom stránky a/alebo aplikácie.

2. Zmeny všeobecných podmienok

2.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonať zmeny a doplnenia všeobecných podmienok, ktoré sú potrebné na dodržanie zákonných ustanovení, na prispôsobenie všeobecných podmienok postupom spoločnosti pri predaji tovaru alebo z technických dôvodov. Aktualizovaná verzia všeobecných podmienok bude priebežne uverejnená na platformách. V každom prípade sa na každý nákup budú vzťahovať všeobecné podmienky platné v momente zadania objednávky.

3. Vytvorenie účtu

3.1. Za účelom nákupu tovaru na platformách používateľ (i) vytvorí nový účet na platformách, na ktorých má v úmysle uskutočniť nákup, alebo (ii) bude mať prístup k platforme pomocou overovacích údajov získaných pri vytvorení svojho účtu na platforme.

3.2. Za účelom vytvorenia nového účtu na jednej platforme, resp. na oboch platformách musí používateľ (i) správne vyplniť registračný formulár a uviesť všetky požadované údaje (napríklad: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a heslo), (ii) prečítať si zásady ochrany osobných údajov na zvolenej platforme a (iii) potvrdiť registráciu.

3.3. Na účely vytvorenia účtu na každej platforme si používateľ zvolí heslo, ktoré je povinný utajiť, ako je podrobnejšie uvedené v Podmienkach používania webovej stránky a/alebo aplikácie. Používateľské meno používateľa sa bude zhodovať s e-mailovou adresou zadanou počas registrácie.

3.4. Po registrácii na platforme dostane používateľ potvrdenie o úspešnej registrácii e-mailom na adresu uvedenú počas registrácie.

3.5. Používateľ si môže následne zvoliť spôsob platby z možností uvedených v ods. 8.1 a svoju objednávku zadať spoločnosti elektronicky.

3.6. Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoj účet zaslaním e-mailu spoločnosti na adresu uvedenú v Článku 14. Po prijatí tohto oznámenia akýkoľvek zmluvný vzťah medzi používateľom a spoločnosťou zanikne a používateľské meno a heslo používateľa budú vymazané; zrušenie účtu nemá vplyv na objednávky zadané ešte pred podaním žiadosti o jeho zrušenie.

4. Nákup ako „hosť”

4.1. Používateľ môže nakupovať prostredníctvom každej platformy ako hosť bez vytvorenia účtu. V takom prípade bude používateľ povinný (i) vyplniť kolónky v osobitnom prihlasovacom formulári na platforme, pričom uvedie všetky požadované údaje (napríklad: meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) a (ii) vysloviť súhlas so všeobecnými podmienkami.

5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Odoslaním objednávky prostredníctvom každej platformy sa používateľ zaviaže na nákup vybraného tovaru, a tým aj na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorá sa bude v celom rozsahu riadiť všeobecnými podmienkami (ďalej len „zmluva").

5.2. Po odoslaní objednávky pošle spoločnosť používateľovi e-mailom potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky a podrobné údaje o objednávke (ďalej len „potvrdenie o prijatí“). V každom prípade sa má za to, že na uzatvorenie zmluvy je potrebné výslovné schválenie objednávky spoločnosťou doručené e-mailom s potvrdením, že objednaný tovar bol odoslaný používateľovi (ďalej len „potvrdenie o odoslaní"). V dôsledku uvedeného používateľ potvrdzuje, že potvrdenie o prijatí nepredstavuje schválenie objednávky a že zmluva sa považuje za uzatvorenú až po tom, ako bude používateľovi doručené potvrdenie o odoslaní podľa ods. 9.2.

5.3. Pred potvrdením objednávky si používateľ skontroluje zhrnutie objednávky a ubezpečí sa, že všetky zadané údaje sú správne. Chyby pri zadávaní údajov je možné opraviť pomocou špecifických funkcií na úpravu údajov na platformách. Ak používateľ zistí chyby až na základe potvrdenia o prijatí, je povinný kontaktovať spoločnosť spôsobom uvedeným v Článku 14 a chyby opraviť.

5.4. Používateľ si uschová číslo objednávky uvedené v potvrdení o prijatí pre prípad kontaktu s asistenčnou službou a číslo použije aj pri akejkoľvek inej komunikácii so spoločnosťou.

5.5. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. Dostupnosť tovaru

6.1. Používateľ si môže vybrať a kúpiť iba tovar z katalógu uverejneného na platformách, ktorý je dostupný v momente zadania objednávky. Vybraný tovar používateľ umiestni do nákupného košíka, tovar môže z košíka až do zadania objednávky kedykoľvek odstrániť, alebo obsah košíka upraviť.

6.2. Spoločnosť bude katalóg výrobkov pravidelne aktualizovať; katalóg preto neposkytuje žiadnu záruku za dostupnosť konkrétneho výrobku a/alebo všetkých veľkostí/verzií všetkých výrobkov/farieb zobrazených v katalógu.

6.3. Ku každému výrobku je pripojený popis jeho hlavných vlastností. Z dôvodu nastavení výpočtových systémov alebo zariadenia, prostredníctvom ktorého si používateľ prezerá platformy, nemusia fotografie a farby uvedené v popise tovaru presne zodpovedať skutočnému vzhľadu výrobkov. V dôsledku uvedeného sa fotografie považujú za orientačné v rámci bežných tolerančných limitov.

6.4. Tovar na platformách je k dispozícii až do vyčerpania zásob. Ak vybraný tovar (hoci sa dá vložiť do košíka) nie je skladom, spoločnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámi používateľovi e-mailom na ním uvedenú adresu. Ak je výrobok trvalo nedostupný, spoločnosť navrhne používateľovi jeden alebo viac alternatívnych výrobkov, pričom sa má za to, že ak používateľ nechce návrh prijať, spoločnosť mu bezodkladne vráti už zaplatenú sumu. Ak používateľ prijme alternatívny návrh poslaný e-mailom na adresu uvedenú v Článku 14, zmluva sa uzatvorí momentom, kedy bude používateľovi doručené potvrdenie o odoslaní podľa ods. 5.2.

7. Ceny tovaru

7.1. Ceny tovaru sú vyjadrené v eurách vrátane DPH.

7.2. Každá objednávka zadaná používateľom vychádza z cien uverejnených v internetovom obchode v momente jej zadania. Ceny sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Používateľ je povinný skontrolovať konečnú cenu ešte pred odoslaním objednávky.

7.3. Ceny tovaru zobrazené na platformách nezahŕňajú náklady na dopravu, ktoré hradí používateľ v celom rozsahu. Výška nákladov na dopravu závisí od zvoleného spôsobu dopravy a bude uvedená osobitne v zhrnutí objednávky a v potvrdení o prijatí.

8. Platby; fakturácia; vrátenie peňazí

8.1. Používateľ si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

8.1.1. kreditná karta (Visa, MasterCard, American Express);

8.1.2. PayPal;

8.1.3. platba na dobierku (iba ak sa dodacia adresa uvedená používateľom nachádza na území Talianska).

8.2. Cenu je potrebné zaplatiť (i) v okamihu zadania objednávky v prípade platby kreditnou kartou alebo cez PayPal alebo (ii) v okamihu dodania tovaru, ak si používateľ zvolil platbu na dobierku. Platba na dobierku môže byť vykonaná iba v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu.

8.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku, ak autorizačné centrum neschváli platbu, ktorá sa má zrealizovať spôsobom zvoleným podľa ods. 8.1.

8.4. S výnimkou platieb na dobierku sa všetky vratky súm, ktoré používateľ spoločnosti zaplatil, uskutočnia rovnakým spôsobom, aký si používateľ zvolil ako spôsob platby na dokončenie objednávky. Vratky sa spracujú v súlade s časovým plánom a podmienkami autorizačných centier, ktoré koordinujú spôsoby platby. V prípade platby na dobierku sa vrátenie peňazí vykoná bankovým prevodom na účet určený používateľom.

9. Dodanie tovaru

9.1. Tovar zakúpený na platformách bude doručený prostredníctvom expresnej kuriérskej služby na dodaciu adresu, ktorú používateľ uviedol pri registrácii alebo pri nákupe tovaru.

9.2. Používateľ dostane potvrdenie o odoslaní vrátane čísla zásielky na sledovanie stavu objednávky, keď spoločnosť odovzdá tovar expresnej kuriérskej službe.

9.3. Spoločnosť sa zaväzuje dodať tovar do 30 (tridsiatich) dní od potvrdenia o prijatí.

9.4. Tovar sa považuje za dodaný v okamihu, keď prejde do fyzickej dispozície používateľa alebo ním poverenej tretej strany, na dôkaz čoho podpíše prevzatie objednávky na dohodnutej dodacej adrese.

9.5. Pri preberaní tovaru používateľ skontroluje, či je obal neporušený a či nevykazuje známky poškodenia, neoprávneného zásahu alebo zmeny. Ak sú výsledky kontroly negatívne, používateľ hneď na mieste túto vec vyrieši s kuriérom tak, že odmietne tovar prevziať, alebo tovar prevezme s výhradou, ktorú kuriér zapíše do prepravného dokladu. Okrem toho je používateľ povinný okamžite informovať spoločnosť o vzniknutej situácii prostredníctvom zákazníckeho servisu (ďalej len „zákaznícky servis“), ako je uvedené v Článku 14.

9.6. Ak tovar nie je možné doručiť z dôvodu neprítomnosti používateľa na dodacej adrese (a to aj v prípade opakovaného doručovania), kuriér uloží tovar vo svojom sklade, kým si ho používateľ nevyzdvihne, v každom prípade v lehote uvedenej v oznámení o uložení zásielky. Ak si používateľ tovar nevyzdvihne ani v tejto lehote, kuriérska služba ho vráti spoločnosti.

10. Vyhlásenia a záruky používateľa

10.1. Používateľ týmto vyhlasuje a zaručuje sa, že:

10.1.1. je oprávnený legitímne uzatvoriť zmluvu;

10.1.2. má najmenej 18 rokov;

10.1.3. osobné údaje a ostatné informácie poskytnuté spoločnosti pri registrácii alebo pri nákupe tovaru sú správne, pravdivé a aktualizované. Spoločnosť si vyhradzuje právo skontrolovať poskytnuté informácie kedykoľvek a akýmikoľvek prostriedkami, ktoré má k dispozícii, a to aj vyžiadaním príslušnej podpornej dokumentácie od používateľa. V prípade porušenia ods. 10.1.3 má právo deaktivovať alebo pozastaviť účet používateľa;

10.1.4. bude používať platformy v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, pričom sa zdrží akéhokoľvek priameho a/alebo nepriameho používania platforiem, ktoré nie je v súlade s platnými právnymi predpismi, týmito všeobecnými podmienkami, alebo používania, ktorým dochádza k poškodzovaniu práv tretích strán.

10.2. Používateľ sa zaväzuje nahradiť spoločnosti akúkoľvek škodu, náklady alebo výdavky a prevziať na seba zodpovednosť z titulu akéhokoľvek konania alebo nárokov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia vyhlásení a záruk uvedených v ods. 10.1 na strane používateľa; náhrada škody nemá vplyv na právo spoločnosti odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou podľa § 1456 talianskeho Občianskeho zákonníka v prípade porušenia týchto vyhlásení a záruk používateľom.

11. Zákonná záruka zhody

11.1. Na tovar predávaný používateľovi prostredníctvom stránky sa vzťahuje zákonná záruka zhody v zmysle § 128 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákonná záruka").

11.2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia ods. 6.3, spoločnosť dodá používateľovi tovar, ktorý je v súlade so zmluvou. Používateľ týmto potvrdzuje a súhlasí, že tzv. „efekt vady“, ktorý charakterizuje niektoré výrobky spoločnosti, sa nepovažuje za vadu zhody.

11.3. Spoločnosť zodpovedá používateľovi za nedostatok zhody, ktorý má tovar v momente dodania za predpokladu, že tento nedostatok sa prejaví do 2 (dvoch) rokov od dodania tovaru. Používateľ je povinný informovať spoločnosť o nedostatku do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa jeho zistenia kontaktovaním zákazníckeho servisu e-mailom na adrese uvedenej v Článku 14. Nedostatok zhody sa oznámi na formulári, ktorý sa nachádza na konci týchto všeobecných podmienok. Používateľ v ňom uvedie presný a úplný popis deklarovaných vád alebo nedostatkov a pripojí fotografie tovaru na preukázanie nahlasovaného nedostatku zhody. Zákaznícky servis okamžite odpovie používateľovi, pošle mu ďalší formulár, ktorý má vyplniť a dá mu pokyny na vrátenie tovaru.

11.4. Ak zákaznícky servis počas prvých 12 mesiacov od nákupu tovaru bude považovať nahlásený nedostatok zhody za preukázaný na základe prijatej reklamácie a priložených fotografií, vrátenie daného tovaru sa uskutoční na náklady spoločnosti. Ak zákaznícky servis na základe analýzy fotodokumentácie dospeje počas prvých 12 mesiacov od nákupu tovaru k názoru, že reklamácia nie je dôvodná, používateľ môže tovar vrátiť spoločnosti na jej náklady. Ak používateľ uplatní reklamáciu po uplynutí 12 mesiacov od kúpy tovaru a tovar sa pošle na odborné posúdenie osobe určenej spoločnosťou, náklady hradí spoločnosť bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Riadne vyplnený formulár zaslaný zákazníckym servisom po uplatnení reklamácie z dôvodu nedostatku zhody a potvrdenie o platbe, ako aj akýkoľvek iný dokument, ktorý si spoločnosť dôvodne vyžiada, sa priloží k tovaru, v súvislosti s ktorým chce používateľ uplatniť práva zo zákonnej záruky.

11.5. Používateľ môže podľa vlastnej úvahy požiadať spoločnosť buď o (i) výmenu tovaru – po vrátení ceny – oproti novej objednávke alebo (ii) vrátenie ceny okrem prípadov, keď je zvolený prostriedok nápravy v porovnaní s ostatnými objektívne nemožný alebo neprimerane náročný.

11.6. Ak platí jedna z nasledovných podmienok: (i) výmena tovaru nie je možná, alebo je neprimerane náročná, (ii) Spoločnosť nie je schopná vymeniť tovar v primeranej lehote, (iii) vykonaná výmena tovaru spôsobila používateľovi značné ťažkosti, spoločnosť je oprávnená vrátiť cenu.

11.7. Ak spoločnosť v priebehu prvých 12 mesiacov od nákupu dospeje k záveru, že tovar skutočne má pri vyzdvihnutí alebo prevzatí používateľom deklarovaný nedostatok zhody, všetky náklady na dopravu, výmenu tovaru zaplatí spoločnosť a ak používateľ uhradil náklady na dopravu podľa ods. 11.4, spoločnosť mu ich vráti. Ak spoločnosť v priebehu prvých 12 mesiacov od nákupu dospeje k záveru, že tovar nemá používateľom deklarovaný nedostatok zhody, aj vtedy všetky náklady na dopravu - bez ohľadu na to, či vznikli používateľovi v súvislosti s odoslaním tovaru spoločnosti alebo naopak - zaplatí spoločnosť. Po uplynutí 12 mesiacov od nákupu iba za predpokladu, že tovar bol poslaný na odborné posúdenie osobe určenej spoločnosťou, náklady zaplatí spoločnosť bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. V takom prípade spoločnosť o tom upovedomí používateľa a tovar sa vráti na dodaciu adresu uvedenú používateľom. Ak sa tovar nepodarí doručiť používateľovi alebo oprávnenému prijímateľovi, tovar bude uložený po dobu 15 alebo viac dní v zmysle oznámenia o uložení zásielky, ktoré doručovateľ zanechá používateľovi. Ak si používateľ neprevezme zásielku s tovarom ani v tejto lehote, spoločnosť má právo vyúčtovať mu náklady na skladovanie a s tovarom voľne naložiť.

11.8. Používateľ potvrdzuje a súhlasí, že zákonná záruka sa nevzťahuje na žiadne vady alebo škody spôsobené nepredvídanou udalosťou, zavinením na strane používateľa, použitím tovaru v rozpore s jeho zamýšľaným účelom alebo obvyklým opotrebovaním.

12. Právo na odstúpenie

12.1. Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní bez uvedenia relevantných dôvodov. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 (štrnásť) dní odo dňa, kedy používateľ alebo ním určená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, fyzicky nadobudne zakúpený tovar. Ak používateľ v rámci jednej objednávky kúpil viac ako jeden výrobok, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 (štrnásť) dní odo dňa, kedy používateľ alebo ním určená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, fyzicky nadobudne posledný zakúpený výrobok.

12.2. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je používateľ povinný jasne deklarovať svoj úmysel odstúpiť od zmluvy tým, že o svojom úmysle upovedomí spoločnosť. Na tento účel môže používateľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na konci všeobecných podmienok. Formulár vyplní a pošle zákazníckemu servisu e-mailom na adresu uvedenú v Článku 14.

12.3. Ak má byť lehota na odstúpenie od zmluvy dodržaná, používateľ pošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stanovenej v ods. 12.1. Po prijatí takéhoto oznámenia spoločnosť pošle používateľovi e-mailom potvrdenie o prijatí spolu so štítkom na vrátenie tovaru za účelom správneho vrátenia tovaru spoločnosti.

12.4. V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť vráti používateľovi cenu vráteného tovaru v plnej výške, ako aj počiatočné náklady na dopravu; nevráti však dodatočné náklady vzniknuté v súvislosti so zvoleným spôsobom dopravy, ak si používateľ nezvolil najlacnejšiu alternatívu dopravy v ponuke spoločnosti. Naopak, náklady na dopravu pri vrátení tovaru zaplatí používateľ.

12.5. V prípade odstúpenia od zmluvy je používateľ povinný vrátiť zakúpený tovar spoločnosti do 14 (štrnástich) dní odo dňa, kedy používateľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Na vrátenie tovaru môže používateľ využiť kuriérsku službu určenú spoločnosťou. V takom prípade používateľ nemusí priamo uhradiť náklady na vrátenie tovaru, pretože spoločnosť tieto náklady zaplatí v mene používateľa a odpočíta ich z vratky, ktorá mu patrí. Ak sa používateľ rozhodne využiť túto službu, urobí tak spôsobom podľa ods. 12.2. Používateľ je potom povinný obrátiť sa priamo na kuriérsku službu a zabezpečiť vrátenie tovaru. Ak sa používateľ podľa vlastnej úvahy rozhodne využiť inú kuriérsku službu, nie kuriérsku službu určenú spoločnosťou, zaplatí príslušné náklady na dopravu.

12.6. Spoločnosť vráti používateľovi sumy uvedené v ods. 12.4 bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa, kedy bol spoločnosti doručený formulár na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť však má právo platbu reálne vrátiť až po doručení vráteného tovaru alebo až vtedy, keď používateľ preukáže, že tovar poslal späť, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakým spôsobom, akým používateľ zaplatil za tovar pri pôvodnej transakcii, pokiaľ nezaplatil za tovar na dobierku. V takom prípade sa vrátenie peňazí uskutoční bankovým prevodom.

12.7. Používateľ je povinný vrátiť nepoužitý tovar v dobrom stave s originálnymi visačkami. Tovar musí byť správne zabalený tak, aby bol chránený pred poškodením alebo zásahmi zvonka. V prípade nesplnenia týchto podmienok spoločnosť vráti tovar používateľovi na jeho náklady.

12.8. Za účelom vrátenia tovaru spoločnosti používateľ vytlačí vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy a pošle ho zákazníckemu servisu spolu so štítkom na vrátenie tovaru, ktorý mu bol doručený podľa ods. 12.3. Formulár na odstúpenie od zmluvy vloží do obalu s tovarom s cieľom zabezpečiť úspešné vrátenie tovaru spoločnosti. Ak si používateľ nie je istý, ako má postupovať pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, môže sa obrátiť na zákaznícky servis na adresách uvedených v Článku 14, kde dostane všetky potrebné vysvetlenia.

13. Ochrana osobných údajov

13.1. Spoločnosť bude spracúvať osobné údaje používateľa na účely a v súlade s postupmi uvedenými v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na každej platforme.

14. Komunikácia

14.1. Používateľ sa môže obrátiť na spoločnosť so žiadosťou o pomoc alebo informácie, alebo s cieľom uplatniť si nároky. Kontaktné údaje sú nasledovné:

Customer Service +39 0281480317 or Contact us by email

15. Riešenie sporov online

15.1. Používateľ má právo využiť platformu zriadenú Európskou komisiou na riešenie sporov týkajúcich sa online kúpnych zmlúv (ďalej len „platforma RSO“). Používateľ a spoločnosť môžu využiť platformu RSO na riešenie sporov týkajúcich sa nákupov v internetovom obchode prostredníctvom nestranného orgánu. Platforma SRO je dostupná na nasledujúcom odkaze:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

16. Rozhodné právo a príslušnosť súdu

16.1. Tieto všeobecné podmienky sa v plnom rozsahu riadia talianskym právom. Na rozhodovanie o akomkoľvek spore, ktorý medzi účastníkmi vznikne v súvislosti s výkladom, plnením alebo ukončením všeobecných podmienok a/alebo zmluvy, budú výhradne príslušné súdy podľa bydliska spotrebiteľa, ak sa nachádza na talianskom území. Týmto nie sú dotknuté príslušné ustanovenia Nariadenia Brusel I bis týkajúce sa práva spotrebiteľa podať návrh na začatie konania na súdoch členského štátu, v ktorom má tento účastník bydlisko, alebo, bez ohľadu na bydlisko druhého účastníka, na súdoch podľa miesta bydliska spotrebiteľa a rovnako, druhý účastník zmluvy môže žalovať spotrebiteľa len na súdoch členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.See the page Shipping and Returns

 

Formulár na uplatnenie práv zo zákonnej záruky

Ak bol používateľovi dodaný tovar, ktorý nie je v súlade so zmluvou, je potrebné vyplniť a poslať príslušný formulár zákazníckemu servisu e-mailom na adresu uvedenú v Článku 14. K vyplnenému formuláru sa priložia fotografie tovaru za účelom preukázania reklamovaných vád.

Back to top