Všeobecné podmienky používania webovej stránky

1. Rozsah platnosti

1.1. Cieľom týchto Všeobecných podmienok používania webovej stránky (ďalej len „ podmienky“) je upraviť používanie webovej stránky www.goldengoose.com (ďalej len „webová stránka“) používateľom bez ohľadu na to, či ide o registrovaného používateľa alebo hosťa (ďalej len „používateľ“). Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Golden Goose S.p.A.

1.2. Účelom webovej stránky je poskytovanie informácií a nákup tovaru v internetovom obchode. Vstupom na webovú stránku a využívaním služieb dostupných na webovej stránke používateľ vyslovuje súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak používateľ nechce podmienky akceptovať, nemá webovú stránku využívať.

1.3. Žiadame vás, aby ste si ešte pred použitím webovej stránky pozorne preštudovali tieto podmienky, ako aj ostatné časti webovej stránky, napr. informácie o spracúvaní osobných údajov, informácie o používaní súborov cookie, Všeobecné podmienky predaja v internetovom obchode a podmienky týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, prípadne si vytlačili kópie pre budúce použitie. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo upraviť z dôvodov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy, z dôvodu zmien ponúkaných služieb alebo vzhľadom na obchodné požiadavky. V dôsledku uvedeného používateľovi odporúčame, aby si podmienky overil pri každej návšteve webovej stránky vrátane kontroly prípadných aktualizácií alebo zmien.

2. Vlastnícke právo k webovej stránke

2.1. Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Golden Goose S.p.A. so sídlom v Miláne, Via Privata Ercole Marelli 10.

3. Prístup na webovú stránku, registrácia na webovej stránke a používanie webovej stránky

3.1. Používateľ môže navštíviť webovú stránku a zaregistrovať sa nej bezplatne. Používateľ však hradí náklady na pripojenie na internet, ktorý použije na vstup na webovú stránku v zmysle poplatkov a podmienok jeho vlastného operátora.

3.2. Po zaregistrovaní sa na webovej stránke bude vytvorený osobný účet vrátane používateľského mena a hesla, ktoré musí mať najmenej osem znakov, v súlade s kritériami pre vytvorenie hesla, ktoré sú priebežne uvádzané na webovej stránke.

3.3. Oprávnenie na vstup na webovú stránku bude osobné a neprenosné a nesmie byť zdieľané s tretími stranami.

3.4. Používateľ zodpovedá za všetky činnosti vykonané prostredníctvom jeho individuálneho účtu. V tomto zmysle sa používateľ zaväzuje prijať príslušné preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby jeho heslo zostalo bezpečné a tajné, a zaväzuje sa okamžite informovať spoločnosť, ak má dôvod domnievať sa, že jeho heslo pozná tretia strana, ak heslo bolo, resp. mohlo byť použité neoprávnene, alebo ak došlo k jeho strate alebo krádeži.

3.5. Používateľ nesmie používať svoj vlastný účet ani webovú stránku:

3.5.1. tak, aby spôsobil, resp. mohol spôsobiť výpadok, poškodenie alebo nesprávne fungovanie jeho účtu/webovej stránky alebo súvisiacej funkcionality; a

3.5.2. na podvodné účely alebo v každom prípade na protiprávne konanie.

3.6. Používateľ v žiadnom prípade nesmie zasahovať do fungovania webovej stránky a zaväzuje sa najmä akceptovať bezpečnostné opatrenia zavedené na webovej stránke, nezasahovať do webovej stránky a v každom prípade neovplyvňovať fungovanie webovej stránky alebo akéhokoľvek počítačového systému, serverov, smerovačov alebo iného IT zariadenia.

4. Služby webovej stránky

4.1. Služby elektronického obchodu ponúkané na webovej stránke sa riadia podľa Všeobecných podmienok predaja v internetovom obchode.

4.2. Vyznačením záujmu pri zriadení účtu alebo po zaslaní žiadosti prostredníctvom webovej stránky môže používať bezplatne využívať službu informačného letáka. Informačný leták sa doručuje pravidelne e-mailom s redakčným a komerčným obsahom na adresu zadanú jednotlivým používateľom. Používateľ môže deaktivovať službu informačného letáka kedykoľvek zmenou súvisiacich nastavení v rámci svojej osobnej zóny alebo kliknutím na odkaz na deaktiváciu služby, ktorý sa nachádza na konci každého informačného letáka doručovaného e-mailom. Ďalšie informácie nájdete v Informáciách o spracúvaní osobných údajov.

4.3. Akékoľvek výherné súťaže organizované spoločnosťou na webovej stránke sa budú riadiť podľa osobitného predpisu, ktorý bude priebežne zverejnený na webovej stránke.

5. Priemyselné práva a práva duševného vlastníctva

5.1. Spoločnosť (alebo jej právni nástupcovia) je vlastníkom a/alebo oprávneným držiteľom licencií na všetky priemyselné práva a práva duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na webovú stránku, celý jej obsah a materiály na nej zverejnené (okrem iného vrátane textov, katalógov, fotografií, ilustrácií, obrázkov, technických výkresov, videí, zvukových záznamov, reklamných textov, ochranných známok, názvov domén, kresieb, vzorov, a to aj vtedy, ak nie sú predmetom patentu, celého ostatného obsahu a všetkých ostatných materiálov, ďalej len „materiál“).

5.2. Používateľ si môže sťahovať, prezerať alebo vytlačiť obsah z webovej stránky výhradne na osobné a nekomerčné účely tak, aby jeho konaním nedošlo k zásahom do priemyselných práv a práv duševného vlastníctva spoločnosti, prípadne tretích strán. Obsah webovej stránky nesmie byť za žiadnych okolností použitý na iné účely, okrem iného na účely distribúcie obsahu, jeho úpravy, reprodukcie, prenosu alebo šírenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Ak používateľ používa webovú stránku a/alebo materiál v rozpore s týmito podmienkami, spoločnosť ho môže vyzvať, aby prestal používať webovú stránku a aby materiál vrátil alebo zničil; uvedené nemá vplyv na právo spoločnosti podniknúť iné kroky smerujúce k ochrane svojich poškodených práv a na nárok na náhradu za všetky škody, ktoré jej vznikli.

6. Záruka

6.1. Spoločnosť nezaručuje nepretržitý prístup k webovej stránke alebo k jej obsahu.

6.2. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku v súvislosti s nefunkčnosťou služieb s následkom omeškania alebo prerušenia vo fungovaní elektronických komunikačných služieb, ktorá znemožňuje prístup na webovú stránku alebo jej používanie.

6.3. Spoločnosť nezaručuje neprítomnosť vírusov, škodlivého softvéru alebo iných prvkov, v dôsledku ktorých môže byť webová stránka alebo jej obsah nebezpečná/ý. Používateľ zodpovedá za implementáciu postupov a kontrol, ktoré sú spôsobilé splniť bezpečnostné požiadavky a zabezpečiť spoľahlivosť prichádzajúcich a odchádzajúcich údajov, napríklad inštaláciou antivírusovej aplikácie.

6.4. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Všeobecných podmienok predaja v internetovom obchode, sa má za to, že niektoré výrobky sa môžu prezentovať spolu s fotografiami alebo grafickými zobrazeniami, ktorých účel je iba ilustratívny.

6.5. Vyššie uvedené platí, pokiaľ je to povolené v rámci maximálnych zákonných limitov.

7. Obmedzenie zodpovednosti

7.1. Používateľ bude vstupovať na webovú stránku a používať ju samostatne a na svoje vlastné riziko. Spoločnosť týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti so škodou alebo ujmou, ktorá používateľovi akýmkoľvek spôsobom vznikne v dôsledku vstupu na webovú stránku a jej používania a/alebo stiahnutia akéhokoľvek materiálu nachádzajúceho sa na webovej stránke z akéhokoľvek titulu.

7.2. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu v dôsledku toho, že používateľ si svoje heslo bezpečne neuchoval, alebo neupovedomil spoločnosť o neoprávnenom použití, strate alebo krádeži hesla podľa ods. 3.4.

7.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť fungovanie webovej stránky, odstrániť ju, prerušiť jej fungovanie alebo ju upraviť ako celok, resp. čiastočne bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť nezodpovedá používateľovi za škodu, ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k výpadku webovej stránky, ani za žiadne zmeny, dočasné prerušenie fungovania alebo zrušenie webovej stránky.

7.4. Vyššie uvedené platí, pokiaľ je to povolené v rámci maximálnych zákonných limitov.

8. Prepojenie na webové stránky tretích strán

8.1. Webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Spoločnosť nezodpovedá za obsah webových stránok tretích strán sprístupnených prostredníctvom tejto webovej stránky. Uvádzanie hypertextových odkazov na tejto webovej stránke neznamená, že spoločnosť súhlasí s materiálmi zverejnenými na webových stránkach tretích strán, ani nezakladá žiadny iný vzťah medzi spoločnosťou a prevádzkovateľmi takýchto webových stránok.

9. Náhrada škody

9.1. Používateľ súhlasí s tým, že spoločnosti nahradí škodu a prevezme na seba zodpovednosť z titulu škody alebo nákladov (okrem iného vrátane trov právneho zastúpenia), ktoré vzniknú spoločnosti z dôvodu: (i) nedodržania týchto podmienok na strane používateľa, (ii) nárokov tretích strán v nadväznosti na použitie webovej stránky a/alebo materiálu používateľom alebo (iii) informácií alebo materiálov odoslaných, prenesených alebo stiahnutých používateľom prostredníctvom webovej stránky alebo účtu.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Všetky informácie týkajúce sa údajov osobnej povahy, ktoré používateľ posiela elektronicky prostredníctvom webovej stránky, sa spracúvajú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov s osobitným odkazom na legislatívne nariadenie č. 196/2003 v znení legislatívneho nariadenia č. 101/2018 (zákon o ochrane osobných údajov), nariadenie EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a informácie o spracúvaní osobných údajov.

11. Rozhodné právo a príslušnosť súdu

11.1. Webová stránka tak, ako je v súčasnosti nakonfigurovaná, bola navrhnutá na používanie používateľmi v Taliansku a spoločnosť nezaručuje, že jej obsah je v súlade s požiadavkami zákonov, ktoré platia mimo územia Talianska.

11.2. Tieto podmienky sa riadia podľa talianskeho práva a na rozhodovanie o akomkoľvek spore v súvislosti s webovou stránkou je výhradne príslušný súd podľa bydliska používateľa za predpokladu, že bydlisko sa nachádza na území Talianska.

Back to top