Verkkosivuston käyttöä koskevat yleiset ehdot

1. Soveltamisala

1.1. Nämä verkkosivuston käyttöä koskevat yleiset ehdot (jäljempänä ”Ehdot”) on tarkoitettu sääntelemään Golden Goose S.p.A:n hallinnoiman verkkosivuston www.goldengoose.com (jäljempänä ”Verkkosivusto”) käyttöä käyttäjän toimesta joko rekisteröitynä käyttäjänä tai yksittäisenä vierailijana (jäljempänä ”Käyttäjä”).

1.2. Verkkosivuston tarkoituksena on tiedon tarjoaminen ja sähköisen kaupankäynnin harjoittaminen. Vierailemalla Verkkosivustolla ja käyttämällä Verkkosivustolla olevia palveluita, Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Ehtoja, häntä pyydetään välttämään Verkkosivuston käyttöä.

1.3. Ennen Verkkosivuston käyttämistä pyydämme sinua lukemaan huolellisesti nämä Ehdot sekä Verkkosivuston muut osiot kuten henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot, evästeiden käyttöä koskevat tiedot, Verkkokaupan yleiset myyntiehdot ja peruuttamista koskevat tiedot sekä mahdollisesti tulostamaan kopion niistä myöhempää käyttöä varten. Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin Ehtoihin milloin tahansa lakiin liittyvistä syistä tai tarjottuihin palveluihin taikka liiketoiminnan tarpeisiin tehdyistä muutoksista johtuen. Tästä johtuen Käyttäjää pyydetään tarkistamaan nämä Ehdot jokaisen Verkkosivuston vierailun yhteydessä mukaan lukien mahdollisten päivitysten ja muutosten tarkistaminen.

2. Verkkosivuston omistusoikeus

2.1. Verkkosivustoa hallinnoi Golden Goose S.p.A, jonka kotipaikka sijaitsee Milanossa osoitteessa Via Privata Ercole Marelli 10.

3. Verkkosivustolla vieraileminen, sinne rekisteröityminen ja sen käyttö

3.1. Käyttäjä voi vierailla Verkkosivustolla ja rekisteröityä Verkkosivustolle ilmaiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että Käyttäjä vastaa Verkkosivustolla vierailun aiheuttamista Internet-yhteyden kuluista oman operaattorin soveltamien veloitusten ja ehtojen mukaisesti.

3.2. Verkkosivustolle rekisteröityminen johtaa henkilökohtaisen tilin luomiseen, mukaan lukien käyttäjätunnus ja Verkkosivustolla aika ajoin ilmoitetun salasanakäytännön mukainen vähintään kahdeksan merkin pituinen salasana.

3.3. Verkkosivustolla vierailemiseen liittyvät käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voida siirtää tai luovuttaa kolmansille osapuolille.

3.4. Käyttäjä on vastuussa kaikista henkilökohtaisella tilillään tehdyistä toimenpiteistä. Tästä johtuen Käyttäjä sitoutuu käyttämään tarpeellisia varotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hänen salasanansa pysyy turvassa ja salassa sekä sitoutuu ilmoittamaan Yhtiölle välittömästi, mikäli on syytä epäillä, että kolmas osapuoli tietää hänen salasanansa ja, että tätä salasanaa on käytetty tai sitä epäillään käytettävän luvattomalla tavalla tai jos salasana on hävinnyt tai varastettu.

3.5. Käyttäjä ei saa käyttää henkilökohtaista tiliään tai Verkkosivustoa:

3.5.1. tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa häiriötä, vahinkoa tai käyttöhäiriöitä Verkkosivustolle tai sen toiminnoille; ja

3.5.2. vilpillisiin tarkoituksiin tai laittomia toimien suorittamiseen.

3.6. Käyttäjää kielletään häiritsemästä Verkkosivuston toimintaa ja Käyttäjä erityisesti sitoutuu olemaan kiertämättä Verkkosivuston tietoturvatoimenpiteitä tai peukaloimaan niitä ja olemaan estämättä Verkkosivuston tai minkään tietotekniikkajärjestelmän, palvelimien, reitittimien tai muun IT-laitteen toimintaa.

4. Verkkosivuston palvelut

4.1. Verkkosivustolla tarjottavia sähköisen kaupankäynnin palveluita sääntelevät Verkkokaupan yleiset myyntiehdot.

4.2. Tiliä perustettaessa tai tekemällä pyynnön Verkkosivuston kautta, Käyttäjä voi hyödyntää ilmaista uutiskirjepalvelua, joka sisältää määräajoin sähköpostitse yksittäisen Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettävän mainonnallista ja kaupallista sisältöä sisältävän uutiskirjeen. Käyttäjä voi perua uutiskirjepalvelun, milloin tahansa, vaihtamalla sitä koskevan asetuksen käyttäjätilillään tai klikkaamalla palvelun peruuttamista koskevaa linkkiä, joka löytyy kunkin sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen alaosasta. Lisätietoja saat Tietosuojaselosteesta.

4.3. Yhtiön verkkosivustolla järjestämiin palkintotapahtumiin sovelletaan Verkkosivustolla aika ajoin julkaistavaa erityissäännöstä.

5. Immateriaalioikeudet

5.1. Yhtiö (tai sen oikeudenomistajat) on kaikkien Verkkosivustoon, siellä julkaistavaan sisältöön ja materiaaleihin (mukaan lukien rajoituksetta teksteihin, katalogeihin, valokuviin, kuvituksiin, kuviin, teknisiin piirustuksiin, videoihin, audioon, mainosteksteihin, tavaramerkkeihin, verkkotunnuksiin, piirustuksiin, malleihin, mukaan lukien ne, joita ei suojata patentilla sekä kaikkeen muuhun sisältöön ja materiaaleihin, jäljempänä ”Materiaali”) liittyvien immateriaalioikeuksien omistaja ja/tai lisenssinhaltija.

5.2. Käyttäjä voi ladata, katsoa tai tulostaa sisältöä Verkkosivustolta ainoastaan henkilökohtaisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tavalla, joka ei loukkaa Yhtiön tai mahdollisien kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Verkkosivuston sisältöä ei missään olosuhteissa saa käyttää muuhun tarkoitukseen, muun muassa, mutta rajoittumatta, niiden jakeluun, muuttamiseen, jäljentämiseen, lähettämiseen tai levittämiseen, ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Mikäli Käyttäjä käyttää Verkkosivustoa ja/tai sen Materiaalia näiden Ehtojen vastaisesti, Yhtiö voi vaatia häntä lopettamaan Verkkosivuston käytön ja palauttamaan tai tuhoamaan Materiaalin rajoittamatta kuitenkaan Yhtiön oikeutta käyttää muita toimenpiteitä loukattujen oikeuksiensa suojelemiseksi ja oikeutta saada korvausta kärsityistä tappioista ja vahingoista.

6. Takuu

6.1. Yhtiö ei takaa, että Verkkosivusto ja sen sisältö ovat jatkuvasti käytettävissä.

6.2. Yhtiö ei ole vastuussa palveluhäiriöistä, jotka johtavat viivästyksiin tai keskeytyksiin sellaisten sähköisten viestintäpalvelujen toiminnassa, jotka estävät pääsyn Verkkosivustolle tai Verkkosivuston käytön.

6.3. Yhtiö ei takaa, ettei Verkkosivustolla esiinny viruksia, haittaohjelmia tai muita tekijöitä, jotka tekevät Verkkosivustosta ja/tai sen sisällöstä vaarallisen. Käyttäjä vastaa tietoturvavaatimukset täyttävien prosessien käyttöönotosta ja tarkastusten toteuttamisesta, jotka varmistavat saapuvan ja lähtevän datan luotettavuuden, esimerkiksi asentamalla virustorjuntaohjelman.

6.4. Verkkosivuston yleisten myyntiehtojen säännöksiä rajoittamatta huomautetaan, että jotkut tuotteet voidaan esittää kuvien tai graafisten piirustusten avulla, joiden tarkoitus on olla vain havainnollistavia.

6.5. Kaikkia edellä mainittuja sovelletaan lain sallimissa rajoissa.

7. Vastuunrajoitukset

7.1. Käyttäjä vierailee Verkkosivustolla ja käyttää Verkkosivustoa itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Yhtiö ei ole vastuussa mistään Verkkosivustolla vierailemisesta ja sen käyttämisestä ja/tai sieltä ladatusta Materiaalista Käyttäjälle aiheutuvasta vahingosta tai haitasta.

7.2. Yhtiö ei ole vastuussa mistään tappiosta tai vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Käyttäjä ei ole säilyttänyt salasanaansa turvallisesti tai ilmoittanut Yhtiölle tällaisen salasanan luvattomasta käytöstä, katoamisesta tai sen varastamisesta yllä olevan kohdan 3.4 mukaisesti.

7.3. Yhtiö varaa oikeuden lakkauttaa, poistaa, keskeyttää tai muuttaa Verkkosivustoa kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta. Yhtiö ei ole vastuussa Käyttäjää kohtaan, mikäli Verkkosivusto ei ole käytettävissä mistä tahansa syystä tai sen muuttamisesta, lakkauttamisesta tai lopullisesta keskeyttämisestä johtuen.

7.4. Kaikkia edellä mainittuja sovelletaan lain sallimissa rajoissa.

8. Yhteydet kolmansien osapuolten verkkosivustoihin

8.1. Verkkosivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolien hallinnoimille verkkosivustoille. Yhtiö ei vastaa kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä, joka on käytettävissä Verkkosivuston kautta. Yhtiön Verkkosivuilleen sisällyttämät tällaisille verkkosivustoille vievät hyperlinkit eivät tarkoita sitä, että Yhtiö hyväksyisi tällaisella verkkosivustolla julkaistavat materiaalit tai Yhtiön ja tällaisten verkkosivustojen hallinnoivien tahojen välisen suhteen.

9. Vahingonkorvaus

9.1. Käyttäjä hyväksyy, että hänen on korvattava Yhtiölle kaikki Yhtiölle seuraavissa tilanteissa aiheutuvat vastuut, vahingot ja kulut (mukaan lukien, mutta rajoittumatta oikeudenkäyntikuluihin): (i) Käyttäjän rikkoessa näitä Ehtoja, (ii) kolmansien osapuolien vaatimukset, jotka perustuvat Käyttäjän Verkkosivuston ja/tai Materiaalien käyttöön, tai (iii) Käyttäjän lähettäessä, välittäessä tai ladatessa tietoja tai materiaaleja Verkkosivuston tai käyttäjätilin välityksellä.

10. Henkilötietojen suojaaminen

10.1. Kaikkia Käyttäjän Verkkosivuston välityksellä sähköisesti lähettämiä henkilötietoja käsitellään sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, erityisesti Italian asetuksen 196/2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 101/2018 (Henkilötietojen suojasta annettu laki (Eng: The Personal Data Protection Code)) ja EU:n asetuksen 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Tietosuojakäytännön mukaisesti.

11. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

11.1. Verkkosivusto, sellaisena kuin se tällä hetkellä on, on suunniteltu käyttäjille, jotka ovat sijoittautuneet Italiaan, ja Yhtiö ei takaa, että sen sisältö on Italian ulkopuolella sovellettavien lakien vaatimusten mukainen.

11.2. Näihin Ehtoihin sovelletaan Italian lakia ja kaikki Verkkosivustoa koskevat riidat siirretään sellaisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, jossa Käyttäjällä on asuinpaikka tai kotipaikka, edellyttäen että tällainen asuinpaikka tai kotipaikka sijaitsee Italian alueella.

Back to top