ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

1. Обхват

1.1. Настоящите Общи Условия за Използване на Сайта (наричани тук и по-долу „Условия“) целят да регулират употребата на уебсайта www.goldengoose.com (наричан тук и по-долу „Уебсайт“), управляван от Golden Goose S.p.A., от потребителите, независимо дали са регистрирани потребители или само посетители (наричани тук и по-долу „Потребител“).

1.2. Целта на Уебсайта е предоставянето на информация и извършване на електронна търговия. С посещението си на Уебсайта и използването на услугите, достъпни на него, Потребителят приема тези Условия и се задължава да ги спазва. Ако Потребителят не желае да приеме настоящите Условия, той или тя следва да не използва Уебсайта.

1.3. Молим Ви да прочетете внимателно тези Условия преди да използвате Уебсайта, както и другите зони на Уебсайта като например информацията за обработка на лични данни, информация за употреба на бисквитки, Общите Условия за Продажба и тези, свързани с оттегляне и по възможност принтиране на копие за бъдещо ползване. Дружеството си запазва правото да променя тези Условия по всяко време във връзка с причини, свързани със законови изисквания, промени в предоставяните услуги или бизнес изисквания. Като следствие, приканваме Потребителите да проверяват тези Условия при всяко посещение на Уебсайта, включително да проверяват за възможни изменения или допълнения.

2. Собственост на уебсайта

2.1. Уебсайтът се управлява от Golden Goose S.p.A. със седалище и адрес на управление в Милано, ул. Privata Ercole Marelli 10.

3. Достъп, регистрация и използване на Уебсайта

3.1. Потребителят има възможност да посещава и да се регистрира на Уебсайта безплатно, без да се засяга това, че ще трябва да заплащат разходи за използване на интернет достъпа до Уебсайта, съгласно цените, тарифите и условията на техния собствен оператор.

3.2. Регистрацията на Уебсайта ще доведе до създаването на личен профил, включително потребителско име и парола, която е не по-кратка от осем символа в съответствие с критериите за създаване на парола, посочени на Уебсайта.

3.3. Данните за вписване за достъпване на Уебсайта ще бъдат лични и непрехвърлими и не могат да бъдат споделяни с трети лица.

3.4. Потребителят ще бъде отговорен за всички действия, извършени през техния личен профил. В тази връзка Потребителят се задължава да предприеме необходимите мерки, за да осигури, че неговата или нейната парола ще останат сигурни и тайни и се задължава да уведоми Дружеството незабавно, ако има причини да вярва, че трето лице знае неговата или нейната парола, когато тази парола е била или има основание да счита, че ще бъде използвана по непозволен начин или когато е била изгубена или открадната.

3.5. Потребителят не може да използва собствения си акаунт или Уебсайта:

3.5.1. по начин, който причинява или може да причини прекъсване, повреждане, щети, смущение във функционирането на Сайта или свързаните функционалности; и

3.5.2. за измамни цели или за извършване на незаконни действия.

3.6 Забранява се на Потребителя да извършва намеси във функционирането на Уебсайта и по-конкретно се задължава да не заобикаля мерките за сигурност да извършва вмешателство в тях или да уврежда функционирането на Уебсайта или друга компютърна система, сървъри, рутери или други IT устройства.

4. Услуги на Уебсайта

4.1. Услугите във връзка с електронната търговия, извършвана на Уебсайта, се уреждат съгласно Общите Условия за Продажба.

4.2. Докато създавате профил или като правите заявка чрез Уебсайта, Потребителят ще може да се възползва от това да получава безплатен Бюлетин, който да бъде изпращан периодично по електронна поща с редакционно или търговско съдържание, на е-мейлът, посочен от съответния Потребител. Потребителят ще има право да деактивира получаването на бюлетин по всяко време като промени съответната настройка на прфила или като кликне на линк за отказ от услугата, който може да бъде открит накрая на всеки е-мейл с бюлетин. За повече информация Ви молим да се запознаете с Информацията относно Обработката на Лични Данни.

4.3 Всички събития с награди, организирани от Дружеството на Уебсайта ще се ръководят от специални условия, публикувани съответно на Уебсайта.

5. Права на Индустриална и Интелектуална Собственост

5.1. Дружеството (или неговите правоприемници) е собственик и/или притежава валиден лиценз за всички права на интелектуална или индустриална собственост, относими към Уебсайта, цялото съдържание и материали, публикувани на него (включително, но не само: текстове, каталози, снимки, илюстрации, картини, технически рисунки, видео, аудио, рекламни текстове, марки, имена на домейни, чертежи, дизайни, включително когато не са защитен от патенти и всяко друго съдържание и материали, наричани тук и по-долу „ Материали“).

5.2. Потребителят ще има право да сваля, гледа или принтира съдържание от Уебсайта изключително за лични и нетърговски цели по начин, който не уврежда правата на интелектуална или на индустриална собственост на Дружеството и ли на трети лица. При никакви условия съдържанието на Уебсайта не може да бъде използвано за други цели, включително, но не само тяхното разпределяне, модификация, възпроизвеждане, предаване или разпространение без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Ако Потребителят използва Уебсайта и/или Материали в противоречие с тези Условия, той или тя може да бъде поканен от Дружеството да прекрати използването на Уебсайта и да върне или унищожи Материалите без да се засягат правата на Дружеството да предприеме други действия за защита на нарушените си права и да получи обезщетение за загуби и причинени вреди.

6. Гаранции

6.1. Дружеството не гарантира, че Уебсайтът или съдържанието му ще бъдат постоянно достъпни.

6.2. Дружеството на дава гаранции във връзка с нефункционирането на услугите, които имат за резултат прекъсването на функционирането на електронните комуникационни услуги, пречи на достъпа или използването на Уебсайта.

6.3 Дружеството не гарантира липсата на вируси, зловреден софтуер или други елементи, които могат да направят Уебсайта и/или съдържанието му опасно. Потребителят е дъжен да предприеме въвеждането на процедури и проверки, които са достатъчни за изпълнение на изискванията за сигурност и да осигури надеждност на входящите и изходящите данни, като например инсталирането на антивирусна програма.

6.4. Без да се засягат клаузите на Общите Условия за Продажба, следва да се има предвид, че някои продукти могат да бъдат представени до картинки или графични образи, чиято цел е илюстративна.

6.5. Всичко по-горе е приложимо, когато и в максималния допустим размер от закона.

7. Ограничение на Отговорността

7.1. Потребителят може да достъпва и използва Уебсайта самостоятелно и на собствен риск. Дружеството не носи отговорност за щети или увреждания, понесени от Потребителя като следствие от достъпа или използването на Уебсайта и/или свалянето на Материали налични на него по какъвто и да е начин.

7.2 Дружеството не носи отговорност за загуби или вреди, произлизащи от факта, че Потребителят не е запазил сигурността на неговата или нейната парола и не е уведомил Дружеството за нерегламентирано използване, загуба или кражба на тази парола съгласно чл. 3.4., по-горе.

7.3. Дружеството си запазва правото да спре, елиминира, прекъсне или измени Уебсайта изцяло или отчасти без предварително уведомление. Дружеството не носи отговорност спрямо потребителя, ако Уебсайтът не е наличен или по каквато и да е причина или за каквато и да е негова модификация, спиране или финално прекъсване.

7.4. Всичко горепосочено се прилага, когато това е разрешено в рамките на максималните граници на закона.

8. Връзки към уебсайтове на трети страни

8.1. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни. Дружеството няма да носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете на трети страни, които са достъпни чрез уебсайта. Включването от Дружеството на хипервръзки към такива уебсайтове няма да предполага никакво приемане от компанията на материалите, публикувани на същите или други взаимоотношения между Дружеството и мениджърите на такива уебсайтове.

9. Обезщетение

9.1. Потребителят приема, че той или тя ще държи дружеството обезпечено и без да понася вреди срещу всяка отговорност, щети или разходи (включително, без ограничение, правни разходи), понесени от Дружеството, поради следното: (i) нарушение на тези условия от страна на Потребителя, (ii) искове от трети страни въз основа на използването на Уебсайта и/или Материали от потребителя, или (iii) информация или материали, изпратени, предавани или заредени от потребителя чрез Уебсайта или профила му.

10. Защита на личните данни

10.1. Всяка информация, отнасяща се до данни от личен характер, изпратена по електронен път чрез Уебсайта от потребителя, ще бъде обработена в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, като се обърне специално внимание на Законодателен декрет 196/2003, както последно изменен със законодателен декрет 101/2018 (Кодекс за защита на личните данни) и Регламент 2016/679 на ЕС ( Общ Регламент Относно Защитата На Данните) и Информация Относно Обработването На Лични Данни.

11. Приложимо Право И Компетентен Съд

11.1. Уебсайтът, както е конфигуриран в момента, е проектиран да се използва от потребители, намиращи се в Италия, и компанията не гарантира факта, че съдържанието му отговаря на изискванията, установени закони, приложими извън италианската територия.

11.2. Тези условия се уреждат от италианското право и всеки спор, свързан с Уебсайта, попада в изключителната компетентност на Съда, в който пребивава или се намира местоживеенето на Потребителя, при условие че това местопребиваване или местоживеене е разположено в италианската територия.

Back to top