ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

1. Приложно поле

1.1. Всички договори за продажба, сключени между Голдън Гуус С.П.А.(Golden Goose S.p.A.), със седалище и адрес на управление в Милано (Италия), ул. „Privata Ercole Marelli“ 10 ( „Дружеството“), и потребителят – действащ като потребител по смисъла на параграф 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на българския Закон за защита на потребителите („ЗЗП“), тоест, физическо лице, действащо за цели, които са извън търговия, бизнес или професионални дейности(„Потребител”), в резултат на изпращане на искания за покупка през уебсайта www.goldengoose.com („Уебсайтът“). или чрез приложението Golden Goose Passport („Приложението“) (наричани тук и по-долу заедно „Платформите“), се регулират от настоящите Общи условия и правила за онлайн продажби („Общите условия“).

1.2. Чрез приемане на Общите условия при покупката на които и да било продукти на Уебсайта и/или Приложението, Потребителят се задължава да спазва Общите условия. Неприемането на Общите условия ще доведе до невъзможност Потребителят да закупи продукти чрез Уебсайта и/или Приложението.

2. Промени на Общите условия

2.1. Дружеството си запазва правото да прави промени в Общите условия по всяко време и в случай, че тези промени са необходими с цел спазване на законови изисквания, синхронизиране на Общите условия с процедурите по продажби на дружеството или по технически причини. Актуализираната версия на Общите условия ще бъде публикувана своевременно на Платформите. Във всеки случай, Общите условия прилагащи се към всяка покупка ще бъдат тези, които са в сила към момента на изпращане на искане да покупка. Дружеството ще уведоми съответните регистрирани Потребители за всяка промяна в Общите условия в рамките на 7 дни от съответното изменение. Това може да стане включително със съобщение, публикувано на Уебсайта.

3. Създаване на профил

3.1. За да закупи продукти на Платформите, Потребителят следва: (i) да създаде нов профил на Платформите, чрез които възнамерява да осъществява покупки, или (ii) да достъпи Платформите, използвайки данните за индивидуализация, които е получил при създаване на неговия/нейния профил в Платформите.

3.2. За да създаде нов профил на една от двете Платформи, Потребителят следва: (i) да попълни коректно формуляра за регистрация, включвайки всички данни, които се изискват (като например: име, фамилия, Е-мейл адрес, телефонен номер и парола), (ii) да потвърди, че той/тя е прочел политиката за поверителност на Уебсайта и/или Приложението и да предостави съответните допълнителни съгласия, и (iii) да потвърди регистрацията.

3.3. За целите на създаването на профила на Платформите, Потребителят следва да избере парола, която Потребителят следва да пази в тайна, както е по-конкретно описано в Общите условия за използване на Уебсайта. Потребителското име на Потребителя следва да съответства на Е-мейл адреса, предоставен по време на процеса на регистрация.

3.4. След като се регистрира на Уебсайта, Потребителят ще получи потвърждение за неговата/ нейната успешна регистрация чрез електронна поща на Е-мейл адреса, предоставен по време на процеса на регистрация.

3.5. След това Потребителят може да избере начин на плащане измежду тези, които са посочени в член 8.1 по-долу и да изпрати своето искане за покупка по електронен път до Дружеството.

3.6. Потребителят може да деактивира своя профил по всяко време като изпрати съобщение по електронната поща до Дружеството на Е-мейл адреса, който е посочен в член 14 по-долу. При получаването на тази информация, всякакви договорни отношение между Потребителя и Дружеството – без да се засягат исканията за покупка, които са били изпратени преди искането за деактивиране на профила – ще се смятат за прекратени, като потребителското име и парола на Потребителя ще бъдат изтрити.

4. Покупка като „Гост“

4.1. Потребител може да извърши покупка чрез всяка от Платформите като Гост без създаване на профил. При тези обстоятелства Потребителят следва: (i) да попълни съответните полета на специалния формуляр за влизане на Платформите, като предостави всички изисквани данни (като например: име, фамилия, адрес за издаване на фактура и адрес за извършване на доставка, Е-мейл адрес и телефонен номер), както и (ii) да приеме Общите условия.

5. Сключване на Договора за Покупка

5.1. Чрез изпращането на искане за покупка чрез всяка от Платформите Потребителят сключва договор за покупко-продажба с Дружеството, който се регулира в своята цялост от Общите условия („Договорът“).

5.2. При изпращането на искане за покупка Дружеството ще изпрати обратно на Потребителя чрез електронна поща потвърждение за получаването на искането за покупка, което съдържа номера на искането както и всякакви подробности на искането за покупка („Потвърждение за Получаване“).

5.3. Преди да потвърди искането за покупка, Потребителят следва да провери обобщената информация в искането за покупка и по този начин да се убеди, че предоставените данни са точни. Всякакви грешки при въвеждането на данни може да бъдат поправени чрез използване на специфичните функции за редакция на Платформите. В случай че Потребителят открие грешки само при потвърждението на искането за покупка, то Потребителят следва да се свърже с Дружеството по начина, посочен в член 14 и да поправи съответните грешки.

5.4. Потребителят следва да запази номера на искането за покупка, съдържащ се в Потвърждението за Получаване, за да може да достъпва услугите по оказване на съдействие, както и за да може да го използва във всяка друга комуникация с Дружеството.

5.5. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. Наличие на продукти

6.1. Потребителят може да избере за покупка само измежду продуктите, които са включени в каталога, публикувана на Платформите, които са налични към момента на искането за покупка. Избраните продукти ще бъдат поставени в кошницата за пазаруване, чието съдържание може да бъде променяно или отменяно по всяко време преди изпращането на искането за покупка.

6.2. Продуктовият каталог подлежи на актуализация на определени периоди от време от страна на Дружеството, като Дружеството не предоставя никаква гаранция за наличието на даден продукт и/или на всички размери/версии на всички продукти/цветове, които са включени в каталога.

6.3. Всеки продукт е придружен от описание на основните негови характеристики. Поради особеностите на различните компютърни системи или поради устройството, използвано от Потребителя при разглеждане на Уебсайта, изображенията и цветовете, включени в описанието на продуктите, могат да не съответстват изцяло на същинските характеристики на продуктите. По тези причини изображенията следва да бъдат третирани като индикативни в рамките на разумното. Дружеството ще се стреми да показва характеристиките на продуктите максимално близо до тяхното действително състояние.

6.4. Продуктите на Уебсайта ще бъдат налични до изчерпване на количествата. В случай че избран продукт, дори и да е посочен на Уебсайта, не е наличен, Дружеството ще уведоми своевременно Потребителя чрез съобщение на електронната поща на адреса предоставен от Потребителя. В случай, че продуктът не е наличен за постоянно, Дружеството ще предложи един или повече алтернативни продукти на Потребителя с разбирането, че, в случай, че Потребителят не желае да приеме такова предложение, на Потребителя ще бъдат възстановени всякакви плащания, които вече са извършени. В случай на приемане на алтернативното предложение от страна на Потребителя, което се извършва чрез изпращане на Е-мейл до адреса, посочен в 14 по-долу, Договорът ще се счита за сключен.

7. Цени на продуктите

7.1. Продажните цени са посочени в Евро и в български лева с включен ДДС.

7.2. Всяко искане за покупка, направено от Потребител ще бъде осъществено по продажните цени, които са публикувани онлайн към момента на изпращане на искането за покупка. Тези цени могат да варират без съответно предварително уведомление. Отговорност на Потребителя е да провери окончателната цена преди да изпрати искането за покупка.

7.3. Цените на всички продукти, посочени на Платформите, не включват разходи за доставка, които са изцяло за сметка на Потребителя. Тези разходи са различни в зависимост от избрания начин на доставка и ще бъдат посочени отделно в обобщението на искането за покупка и в Потвърждението за Получаване. Разходите за доставка ще бъдат посочени в отделно поле на Платформите.

8. Плащания; Фактуриране; Възстановяване на платени суми

8.1. Потребителят може да избере един от следните начини на плащане:

8.1.1. Кредитна карта (Visa, MasterCard, American Express, Diners);

8.1.2. PayPal;

8.1.3. Плащане при доставка (само в случаите, в които адресът за доставка на стоките, посочен от Потребителя, е на територията на Италия).

8.2. Цената се заплаща, както следва: (i) в момента на изпращане на искането за покупка в случаите, в които плащането се извършва с кредитна карта или чрез PayPal, или (ii) в момента, в който стоката е доставена в случаите, в които плащането се извършва при доставка. Плащането при доставка може да бъде извършено единствено в брой или чрез ПОС терминал.

8.3. Дружеството си запазва правото да не приеме искане за покупка в случай на неуспешно оторизиране на плащане от мениджъра на платежен метод, избран съгласно член 8.1. по-горе.

8.4. С изключение на плащане при доставка, всякакво възстановяване на суми, които са заплатени на Дружеството от Потребителя, ще бъдат извършвани посредством същия метод на плащане, избран от Потребителя за извършване на покупка. Възстановяване на суми ще бъде извършвано в съответствие с времето и другите условия, предвидени от мениджърите на такива начини на плащане. В случай на плащане при доставка, възстановяване на суми ще бъде осъществявано по банков път и по банковата сметка, посочена от Потребителя.

9. Доставка на стоките

9.1. Стоките, закупени от Платформите, ще бъдат доставени да адреса за доставка, посочен от Потребителя по време на процеса на регистрация или при покупка на стоките чрез куриер.

9.2. Потребителят ще получи Потвърждението за Изпращане, включително код за проследяване на процеса на доставка, когато стоките са предадени от Дружеството на съответния куриер.

9.3. Дружеството си запазва правото да достави стоките в рамките на 30 (тридесет) дни, считано от Потвърждението за Получаване.

9.4. Счита се, че доставката е извършена при получаване от Потребителя или от трето лице, упълномощено от Потребителя, на фактическото владение върху стоките, което се удостоверява чрез полагане на подпис на съответната квитанция на посочения адрес за доставка.

9.5. При получаване на доставката, Потребителят следва да провери дали опаковката е непокътната и дали има следи от одраскване подправяне или подмяна. В случай, че има следи от такива действия, Потребителят следва веднага да постави въпроса пред куриера, като откаже получаване на стоката или приеме стоката с рекламация, което следва да се впише в документа по доставка. Впоследствие, Потребителят следва незабавно да уведоми Дружеството, като се свърже с Отдел „обслужване на клиенти“ ("Обслужване на Клиенти") , както е посочено в член 14 по-долу.

9.6. В случай на неизвършване на доставка на стоките поради отсъствие на Потребителя при всички опити, предвидени от процедурите за доставка на куриера, куриерът ще складира стоките в своите помещения докато стоките бъдат взети от Потребителя и, във всеки случай, в срока, посочен на Потребителя в документа от куриера при неуспешните опити за доставка. В случай, че стоките не са взети в рамките на този срок, те ще бъдат върнати на Дружеството от куриера.

10. Декларации и Гаранции на Потребителя

10.1. С настоящото Потребителят декларира и гарантира, че:

10.1.1. той/тя е законово способен/на да сключи настоящия Договор;

10.1.2. той/тя е на поне 18-годишна възраст;

10.1.3. личните данни и другата информация, предоставени на Дружеството по време на процеса на регистрация или при покупка на стоки, са точни, истински и актуални. Дружеството си запазва правото да проверява предоставената информация по всяко време и чрез всякакви средства, включително чрез изискване от Потребителя да предостави съответните доказващи документи, а в случай на нарушение на този член 10.1.3, да деактивира или да спре профила на Потребителя;

10.1.4. той/тя ще използва Платформите в съответствие с всички приложими закони и регулации, като се въздържа от всякакво директно и/или индиректно използване на Платформите, което не е в съответствие с приложимите закони, настоящите Общи условия или е вредоносно за правата на трети лица.

10.2. Потребителят се задължава да обезщети Дружеството и да направи така, че Дружеството да не претърпи вреди по отношение на всяка отговорност, действие, разход, плащане или иск, които могат да възникнат от нарушаването от страна на Потребителя на неговите декларации и гаранции, посочени в член 10.1 по-горе, без оглед на правото на Дружеството да прекрати Договора с незабавно действие в съответствие с разпоредбата на член 1456 на италианския Граждански кодекс при всеки случай на нарушаване на такива декларации и гаранции на Потребителя.

11. Законова Гаранция за съответствие

11.1. Стоките, продавани на Потребителя чрез Уебсайта се покриват от законовата гаранция за съответствие, посочена в разпоредбите Раздел II от ЗЗП („Законова Гаранция“).

11.2. При спазване на клаузите на член 6.3 по-горе, Дружеството ще достави на Потребителя стоки, които са в съответствие с Договора. С настоящото Потребителят се съгласява и приема, че така нареченият “distressed effect”, характеризиращ някои от стоките на Дружеството, не следва да се приема като дефект.

11.3. Дружеството е отговорно пред Потребителя за всяка липса на съответствие към момента на доставка на стоката, при положение, че такава липса на съответствие се е проявила в рамките на 2 (две) години, считано от датата на доставката на стоката. Потребителят ще загуби своите права съгласно правните гаранции при положение, че Потребителят не съобщи на Дружеството за липса на съответствие в рамките на 2 (два) месеца, считано от датата на установяване на такава липса на съответствие, като се свърже с Обслужване на Клиенти чрез електронна поща на адреса, посочен в член 14. Липсата на съответствие следва да бъде докладвана чрез формуляра, приложен в края на тези Общи Условия, който следва да съдържа точно и пълно описание на твърдяните дефекти или неизправности и снимки на стоките, за да бъде доказан докладваният дефект. Обслужване на Клиенти незабавно и надлежно ще отговори на Потребителя като изпрати на Потребителя друг формуляр, който следва да бъде попълнен и ще съдържа инструкции за връщане на стоката.

11.4. В случай, че Обслужване на Клиенти установи, че докладваната липса на съответствие е доказана въз основа на получено оплакване и приложени снимки, връщането на съответните стоки ще бъде за сметка на Дружеството. В случай, обаче, че Обслужване на Клиенти, въз основа на анализ на фотографската документация приеме, че рекламацията не е добре обоснована, Потребителят може да върне стоките на Дружеството за своя сметка така, че Дружеството да извърши физически анализ на стоката. Надлежно попълненият формуляр, получен от Обслужване на Клиенти в резултат на оплакване за липса на съответствие и потвърждение за плащане, както и всеки друг документ, който е разумно изискан от Дружеството, следва да бъде приложен към стоката във връзка с която Потребителят желае да упражни правото си на гаранция.

11.5. Потребителят, по своя преценка, може да поиска от Дружеството стоката да бъде поправена или да бъде заменена безплатно за Потребителя, освен в случаите, когато това е обективно невъзможно или несъразмерно.

11.6. Потребителят може да поиска по своя преценка съответно намаляване на цената или прекратяване на Договора, когато е налице едно от следните условия: (i) поправката или заменянето е невъзможно или несъразмерно, (ii) Дружеството не е извършило поправка или замяна на продукта в съответния срок, (iii) заменянето или поправката, които са осъществени, са причинили значително неудобство на Потребителя. В този случай Потребителят има право да му бъдат възстановени разходите, направени във връзка с поръчката.

11.7. В случай, че Дружеството прецени, че докладваната липса на съответствие действително съществува при получаване на стоката, всякакви разходи, свързани с транспорт, поправка или заменяне на стоката са за сметка на Дружеството, като, в случай, че транспортните разходи са били заплатени от Потребителя в съответствие с член 11.4 по-горе, тези разходи ще бъдат възстановени от Дружеството. В противен случай, ако Дружеството прецени, че докладваната липса на съответствие не съществува или пък че условията за прилагане на Гаранция не са изпълнени, то Гаранцията няма да се приложи и всички транспортни разходи– независимо дали заплатени от Потребителя за изпращане на стоките до Дружеството, или обратно – ще бъдат за сметка на Потребителя. В тези случаи Дружеството ще информира Потребителя за това и стоките ще бъдат изпратени на адреса за доставка, посочен от Потребителя. В случай на неизпълнена доставка до Потребителя или до трето лице, упълномощено от Потребителя, стоките ще бъдат складирани за срок от 15 дни, както е посочено в съобщението за неосъществена доставка, предоставено на Потребителя. В случай, че този срок изтече без Потребителят да е взел стоката, Дружеството има право да начисли такса за съхранение за сметка на Потребителя и да се освободи от стоката.

11.8. С настоящия документ Потребителят приема и се съгласява, че всякакви неизправности или повреди, причинени от инциденти по вина на Потребителя, чрез неадекватно използване на стоките по отношение нормалното използване, дължащи се на нормална употреба или износване няма да бъдат покривани от Гаранцията.

12. Право на отказ от Договора

12.1. Потребителят има правото се откаже от Договора в рамките на 14 (четиринадесет) дена без да посочва причини за това. Периодът за това изтича след 14 (четиринадесет) дена, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, определено от Потребителя, и с изключение на куриер, установи фактическо владение върху закупения продукт. В случай, че Потребителят е закупил повече от един продукт с една и също искане за покупка, периодът за отказване от договора изтича след 14 (четиринадесет) дена, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, определено от Потребителя, с изключение на куриер, установи фактическо владение върху последния закупен продукт.

12.2. За да упражни правото си да се откаже от Договора Потребителят следва ясно да декларира неговото/нейното намерение да се откаже от Договора, като информира Дружеството за това. В тази връзка Потребителят може да използва формуляра за отказване, който се намира в края на настоящите Общи Условия, като го попълни и изпрати до Обслужване на Клиенти чрез съобщение по електронна поща до е-мейл адреса, посочен в член 14.

12.3. За да спази сроковете за отказ, Потребителят следва да изпрати съобщението относно упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в член 12.1. Щом Дружеството получи това съобщение, Дружеството ще изпрати на Потребителя потвърждение за получаване чрез електронна поща заедно с указания за точно връщане на стоките на Дружество.

12.4. В случай на отказ Дружеството ще възстанови изцяло на Потребителя цената на върнатите стоки, както и първоначалните разходи по транспортиране, свързани с това, с изключение на всякакви допълнителни разходи, които са резултат от избора на Потребителя относно вида доставка, освен най-евтината, предложена от Дружеството. В останалите случаи разходите за тарнспорт за връщане на стоките ще бъдат за сметка на Потребителя.

12.5. В сучай на отказ от Договора Потребителят следва да върне на Дружеството закупените стоки в срок от 14 (четиринадесет) дена, считано от датата на която Потребителя е съобщил на Дружеството своето решение да се откаже от Договора. За да върне стоките Потребителят може да използва куриерски услуги, избрани от Дружеството. В такива случаи Потребителят не следва да заплаща директно разходите за връщане тъй като Дружеството ще заплати тези разходи от името на Потребителя и ще удържи съответната сум при възстановяване на парите на Потребителя. В случай, че Потребителят желае да използва тези услуги Потребителят следва да посочи това обстоятелство във формуляра съгласно член 12.2. В такива случаи Потребителят не трябва да се свързва директно с куриера, за да се осъществи връщането на стоките. В случай, че потребителят самостоятелно реши да използва услугите на различен куриер, а не на куриера, избран от Дружеството, съответните транспортни разходи са за сметка на Потребителя.

12.6. Дружеството ще възстанови на Потребителя сумите, посочени в член 12.4 по-горе, без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване от Дружеството на съобщението за отказ от Договора. Въпреки това, Дружеството има право да не извърши възстановяванета на парите преди получаване на върнатите стоки или преди Потребителят да удостовери, че Потребитеялят е изпратил до Дружеството съответните стоки, в зависимост от това кое се случи първо. Възстановяването на парите ще бъде извършено чрез използване на същия начин на плащане, използван при първоначалниото плащане от страна на Потребителя, освен в случаите, когато Потребителят е извършил първоначалното плащане в брой при доставка, в които случаи възстановяването на парите ще бъде осъществено чрез банков превод.

12.7. Потребителят следва да върне стоките без да ги е използвал, в подходящо и запазено състояние и без да е отстранил оригиналното маркиране. Опаковката на продуктите следва да подсигурява оригиналната опаковка срещу повреждане, неприсъщи надписи или неприсъщи маркировки. В случай, че тези условия не са спазени, Дружеството ще върне стоките на Потребителя за сметка на Потребителя.

12.8. За да върне стоките на Дружеството Потребителят следва да отпечата попълнения формуляр за отказ от Договора и да го изпрати до Обслужване на Клиенти заедно с етикета за връщане, получен съгласно член 12.3 по-горе. Формулярът за отказ от Договора следва да бъде поставен в опакованите стоки, за да бъде сигурно, че връщането на стоките на Дружеството ще бъде извършено успешно. В случай, че Потребителят има съмнение или въпроси относно приложимата процедура по отказ от Договора, Потребителят може да се свърже с Обслужване на Клиенти на адресите, посочени в член 14 по-долу, за да получи всички необходими разяснения.

13. Защита на личните данни

13.1. Дружеството ще обработва личните данни на Потребителя за целите на и в съответствие с процедурите, описани подробно в Политиката за Поверителност, която е достъпна на всяка от Платформите.

14. Контакти

14.1. За да получи съдействие, да направи оплакване или да изиска информация, Потребителят може да се свърже с Дружеството по следния начин:

Обслужване на Клиенти Customer Service +39 0281480317 или Contact us by email

15. Решаване на спорове онлайн

15.1. Потребителят има право да използва платформата, създадена от Европейската комисия за решаване на спорове, свързани с дистанционни договори за продажба ("ODR Платформа"). Потребителят и Дружеството могат да използват ODR Платформата за решаване на спорове, свързани с онлайн покупки чрез съдействието на безпристрастно лице. ODR Платформата може да бъде достъпена на следния адрес:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

16. Приложимо право и компетентен съд

16.1. Настоящите Общи условия се регулират в тяхната цялост от правото на Република България. Всеки спор, възникващ между страните във връзка с тълкуването, изпълнението или прекратяването на Общите условия и/или всеки Договор, ще се уреждат изключително от компетентните съдилища, в районите на които потребителят живее или пребивава.See the page Shipping and ReturnsФормуляр за упражняване на Правото на Гаранция

В случай, че Потребителят е получил стоки, които не съответстват на договора, моля, попълнете и изпратете чрез електронна поща на адреса, посочен в член 14 по-горе Формуляра за упражняване на гаранции до Обслужване на клиенти. Снимки на стоките, които доказват твърдяните дефекти, следва да бъдат приложени към формуляра.

Back to top