Γενικοί Όροι Χρήσης του Ιστότοπου

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του Ιστότοπου (εφεξής οι "Όροι") έχουν ως σκοπό να διέπουν τη χρήση του Ιστότοπου www.goldengoose.com (εφεξής ο "Ιστότοπος") που διαχειρίζεται η Golden Goose S.p.A, από τον χρήστη, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης είτε ως απλός επισκέπτης (εφεξής ο "Χρήστης").

1.2. Σκοπός του Ιστότοπου είναι η παροχή πληροφοριών και η διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Δια μέσου της πρόσβασης στον Ιστότοπο και τη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών στον Ιστότοπο, ο Χρήστης αποδέχεται τους παρόντες Όρους και αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με αυτούς. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους, του ζητείται να αποφύγει τη χρήση του Ιστότοπου.

1.3. Σας ζητάμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν από τη χρήση του Ιστότοπου καθώς και άλλων τμημάτων του Ιστότοπου, όπως είναι οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, οι Γενικοί Όροι Πώλησης και εκείνα στα οποία εφαρμόζεται η παραίτηση, ενδεχομένως με εκτύπωση αντιγράφου για μελλοντική αναφορά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με το νόμο, τις αλλαγές στις προσφερόμενες υπηρεσίες ή τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, ο Χρήστης καλείται να ελέγχει τους παρόντες Όρους σε κάθε επίσκεψη στον Ιστότοπο, καθώς και να ελέγχει για πιθανές ενημερώσεις ή τροποποιήσεις.

2. Ιδιοκτησία του Ιστότοπου

2.1. Τον Ιστότοπο διαχειρίζεται η Golden Goose S.p.A. της οποίας η εγγεγραμμένη έδρα βρίσκεται στο Μιλάνο στην οδό Privata Ercole Marelli 10.

3. Πρόσβαση, εγγραφή, και χρήση του Ιστότοπου

3.1. Ο Χρήστης θα είναι σε θέση να επισκέπτεται και να εγγράφεται στον Ιστότοπο χωρίς χρέωση, με την επιφύλαξη της επιβάρυνσης του με το κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην Ιστότοπο, σύμφωνα με τις χρεώσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν από τον πάροχο.

3.2. Η εγγραφή στον Ιστότοπο θα οδηγεί στη δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού, που συμπεριλαμβάνει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, οκτώ τουλάχιστον χαρακτήρων, σύμφωνα με τα κριτήρια δημιουργίας του κωδικού πρόσβασης που εμφανίζονται ανά καιρούς στον Ιστότοπο.

3.3. Τα διαπιστευτήρια για την πρόσβαση στην Ιστότοπο θα είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα και δεν θα μπορούν να μοιράζονται με τρίτους.

3.4. Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που ολοκληρώνονται μέσω του ατομικού του λογαριασμού. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υιοθετήσει τις κατάλληλες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι ο κωδικός του παραμένει ασφαλής και μυστικός και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία εάν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι κάποιος τρίτος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής του, ότι έχει χρησιμοποιηθεί ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο ή όταν έχει χαθεί ή κλαπεί.

3.5. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον προσωπικό του λογαριασμό ή τον Ιστότοπο: 3.5.1. με τρόπο τέτοιο ώστε να προκαλεί ή να δύναται να προκαλέσει διακοπές, ζημιά ή δυσλειτουργία του ιδίου και συναφών λειτουργιών· και 3.5.2. για δόλιους σκοπούς ή σε κάθε περίπτωση, να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες.

3.6 Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης απαγορεύεται να παρεμποδίζει τη λειτουργία του Ιστότοπου και, ειδικότερα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παραβιάζει τα μέτρα ασφαλείας του, να το παρεμποδίζει και, σε κάθε περίπτωση, να μην προδικάζει τη λειτουργία του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε συστήματος πληροφορικής, τον διακομιστή, τον δρομολογητή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία πληροφορικής.

4. Υπηρεσίες Ιστότοπου

4.1. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρονται στον Ιστότοπο διέπονται από τους Γενικούς Όρους Πώλησης.

4.2. Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή μέσω της υποβολής αίτησης μέσω του Ιστότοπου, ο Χρήστης θα μπορεί να επωφελείται από την Υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter), η οποία έχει εκδοτικό και εμπορικό περιεχόμενο, δωρεάν, και να τα παραλαμβάνει περιοδικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύει ο συγκεκριμένος Χρήστης. Ο Χρήστης θα μπορεί να απενεργοποιεί την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο προσωπικό του τμήμα ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο για την ακύρωση της υπηρεσίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

4.3. Οποιαδήποτε εκδήλωση βραβείων διοργανώνεται από την Εταιρεία στον Ιστότοπο θα διέπεται από τον συγκεκριμένο κανονισμό που δημοσιεύεται από καιρό σε καιρό στον Ιστότοπο.

5. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

5.1. Η Εταιρεία (ή οι διάδοχοι της) είναι ο ιδιοκτήτης και/ή ο νόμιμος κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, του συνόλου των περιεχομένων και των υλικών που δημοσιεύονται σε αυτόν (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, καταλόγων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, εικόνων, τεχνικών σχεδίων, βίντεο, ήχου, διαφημιστικών κειμένων, εμπορικών σημάτων, ονομάτων τομέων, σχεδίων, σχεδιάσεων συμπεριλαμβανομένων και των μη κατοχυρωμένων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και όλων των άλλων περιεχομένων και υλικών, εφεξής το "Υλικό").

5.2. Ο Χρήστης θα εξουσιοδοτηθεί να μεταφορτώνει, να προβάλλει ή να εκτυπώνει περιεχόμενο από τον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, κατά τρόπο που να μην προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη στα βιομηχανικά και πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας ή πιθανών τρίτων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της διανομής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης ή διάδοσης αυτών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και/ή το Υλικό κατά παράβαση αυτών των Όρων, μπορεί να κληθεί από την Εταιρεία να παύσει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και να επιστρέψει ή να καταστρέψει το Υλικό, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να αναλάβει οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία για την προστασία των θιγόμενων δικαιωμάτων και την αποζημίωση για τυχόν απώλεια και ζημία την οποία υπέστη.

6. Εγγύηση

6.1. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή το περιεχόμενο του θα είναι συνεχώς προσβάσιμα.

6.2. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με τις αποτυχίες των υπηρεσιών που έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή διακοπές της λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εμποδίζουν την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου.

6.3. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την απουσία ιών, κακόβουλων λογισμικών ή άλλων στοιχείων που καθιστούν επικίνδυνο τον Ιστότοπο και/ή τα περιεχόμενά του. Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων ικανών να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ασφάλειας και να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση μιας εφαρμογής προστασίας από ιούς.

6.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Γενικών Όρων Πώλησης, γίνεται κατανοητό ότι ορισμένα προϊόντα μπορούν να παρουσιάζονται δίπλα σε εικόνες ή γραφικές αναπαραγωγές των οποίων ο σκοπός είναι απλώς ενδεικτικός.

6.5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν επιτρέπονται εντός των ορίων του νόμου.

7. Περιορισμοί της Ευθύνης

7.1. Ο Χρήστης θα έχει πρόσβαση και θα χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο αυτόνομα και με αποκλειστικό προσωπικό του κίνδυνο. Η Εταιρεία απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τυχόν ζημιές ή βλάβες που υπέστη ο Χρήστης με οποιονδήποτε τρόπο ως συνέπεια της πρόσβασης και της χρήσης του Ιστότοπου και/ή της λήψης οποιουδήποτε Υλικού που υπάρχει σε αυτό σε οποιαδήποτε βάση.

7.2. Η Εταιρεία δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από το γεγονός ότι ο Χρήστης δεν έχει αποθηκεύσει με ασφάλεια τον κωδικό πρόσβασής του ή δεν έχει κοινοποιήσει την μη εξουσιοδοτημένη χρήση, απώλεια ή κλοπή τέτοιου κωδικού πρόσβασης στην Εταιρεία σύμφωνα με το παραπάνω Άρθρο 3.4.

7.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει, να εξαλείφει, να διακόπτει ή να τροποποιεί τον ιστότοπο εν όλω ή εν μέρει χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του Χρήστη, εάν ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή οριστική διακοπή του.

7.4. Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν επιτρέπονται εντός των ορίων του νόμου.

8. Συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων

8.1 Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων που γίνονται προσβάσιμοι μέσω του Ιστότοπου. Η συμπερίληψη από την Εταιρεία υπερσυνδέσμων για τέτοιους ιστότοπους δεν θα συνεπάγεται αποδοχή από την Εταιρεία των υλικών που δημοσιεύονται σε αυτούς ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των διαχειριστών τέτοιων ιστοτόπων.

9. Αποζημίωση

9.1. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα αποζημιώνει και θα καθιστά την Εταιρεία αβλαβή για οποιαδήποτε ευθύνη, αποζημίωση ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων) της Εταιρείας λόγω των εξής: (i) παραβίαση αυτών των Όρων από τον Χρήστη, (ii) αξιώσεις τρίτων με βάση τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και/ή του Υλικού από τον Χρήστη, ή (iii) πληροφορίες ή υλικά που αποστέλλονται, μεταδίδονται ή φορτώνονται από τον Χρήστη μέσω του Ιστότοπου ή του λογαριασμού.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

10.1. Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ιστότοπου από τον Χρήστη, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όσον αφορά το Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το Νομοθετικό Διάταγμα 101/2018 (ο Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων) και οι Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10.2. Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ιστότοπου από τον Χρήστη, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όσον αφορά το Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το Νομοθετικό Διάταγμα 101/2018 (ο Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων) και οι Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδιο Δικαστήριο

11.1 Ο Ιστότοπος, όπως διαμορφώνεται επί του παρόντος, έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται από χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στην Ιταλία και η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενό του συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται από νόμους που ισχύουν εκτός της ιταλικής επικράτειας.

11.2 Οι παρόντες Όροι διέπονται από την ιταλική νομοθεσία και κάθε διαφορά σχετικά με την Ιστοσελίδα θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου όταν ο Χρήστης έχει την κατοικία του, υπό την προϋπόθεση ότι η κατοικία ή η κατοικία βρίσκεται στο ιταλικό έδαφος.

Back to top