Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων

1. Πεδίο Εφαρμογής

1.1. Κάθε σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ της Golden Goose S.p.A., που εδρεύει στο Μιλάνο (Ιταλία), επί της Οδού Privata ercole Marelli 10 (η «Εταιρεία»), και του καταναλωτή – ο οποίος ενεργεί ως καταναλωτής σύμφωνα με την έννοια του Ν. 2251/1994 (ο «Κώδικας Προστασίας του Καταναλωτή»), δηλαδή το φυσικό πρόσωπο, που ενεργεί για μη εμπορικούς, εταιρικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς (ο «Καταναλωτής»), ως αποτέλεσμα της υποβολής παραγγελιών μέσω της ιστοσελίδας www.goldengoose.com«Ιστοσελίδα») ή μέσω της εφαρμογής App Golden Goose Passport (η «Εφαρμογή») (εφεξής αναφέρονται από κοινού ως «Πλατφόρμες»), θα ρυθμίζονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋπόθεσες Διαδικτυακών Πωλήσεων («Γενικοί Όροι»).

1.2. Δια της αποδοχής των Γενικών Όρων κατά την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας και/ή της Εφαρμογής, ο Καταναλωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους. Τυχόν μη αποδοχή των Γενικών Όρων θα οδηγήσει σε αδυναμία του Καταναλωτή να αγοράσει προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας και/ή της Εφαρμογής.

2. Τροποποιήσεις των Γενικών Όρων

2.1. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να τροποποιεί τους Γενικούς Όρους οποτεδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, την προσαρμογή των Γενικών Όρων στις διαδικασίες πώλησης της Εταιρείας ή και για τεχνικούς λόγους. Η ενημερωμένη έκδοση των Γενικών Όρων θα δημοσιεύεται ανά χρονικά διαστήματα στις Πλατφόρμες. Σε κάθε περίπτωση, οι Γενικοί Όροι που διέπουν την εκάστοτε αγορά θα είναι εκείνοι που ισχύουν κατά την στιγμή της υποβολής της παραγγελίας.

3. Δημιουργία Λογαριασμού

3.1. Προκειμένου ο Καταναλωτής να αποκτήσει προϊόντα χρησιμοποιώντας τις Πλατφόρμες θα πρέπει (α) να δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό στις Πλατφόρμες, στις οποίες σκοπεύει να πραγματοποιήσει την αγορά, ή (β) να εισέλθει στην Πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που απέκτησε κατά την δημιουργία του λογαριασμού στην Πλατφόρμα.

3.2. Προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό σε μία ή και στις δύο πλατφόρμες, ο Καταναλωτής θα πρέπει (α) να συμπληρώσει σωστά τη φόρμα καταχώρισης, εισάγοντας όλα τα απαιτούμενα δεδομένα (επί παραδείγματι: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και κωδικό), (β) να διαβάσει την πολιτική απορρήτου της Πλατφόρμας που επέλεξε και (γ) να επιβεβαιώσει την καταχώριση.

3.3. Για τους σκοπούς της δημιουργίας λογαριασμού σε κάθε Πλατφόρμα, ο Καταναλωτής θα πρέπει να επιλέξει έναν κωδικό, τον οποίο καλείται να τηρήσει απόρρητο, όπως ειδικότερα προβλέπεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή της Εφαρμογής. Το όνομα χρήστη του Καταναλωτή αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρασχέθηκε κατά τη διαδικασία καταχώρισης.

3.4. Κατόπιν της καταχώρισης στην Πλατφόρμα, ο Καταναλωτής θα λάβει επιβεβαίωση επιτυχούς καταχώρισης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση που παρασχέθηκε κατά τη διαδικασία καταχώρισης.

3.5. Ακολούθως, ο Καταναλωτής δύναται να επιλέξει μία από τις μεθόδους πληρωμής που αναγράφονται κατωτέρω υπό τον όρο 8.1 και να καταχωρίσει ηλεκτρονικά την παραγγελία του στην Εταιρεία.

3.6. Ο Καταναλωτής δύναται να διαγράψει το λογαριασμό του, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην Εταιρεία στην διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω υπό τον όρο 14. Αφού ληφθεί η σχετική κοινοποίηση, οποιαδήποτε εμπορική σχέση ανάμεσα στον Καταναλωτή και την Εταιρεία –εξαιρουμένων των παραγγελιών που απεστάλησαν πριν το αίτημα διαγραφής – θα θεωρούνται ως καταγγελθείσες και το όνομα χρήστη και ο κωδικός θα διαγράφονται.

4. Αγορά ως “Επισκέπτης”

4.1. Ο Καταναλωτής δύναται να αγοράσει προϊόντα και από τις δύο Πλατφόρμες ως Επισκέπτης χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Καταναλωτής θα υποχρεωθεί να (α) συμπληρώσει τα πεδία στη συγκεκριμένη φόρμα σύνδεσης στην Πλατφόρμα, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (επί παραδείγματι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση τιμολόγησης και παραλαβής, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου) και (β) να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους.

5. Σύναψη της Σύμβασης Πώλησης

5.1. Δια της αποστολής παραγγελίας από έκαστη Πλατφόρμα, ο Καταναλωτής απευθύνει δεσμευτική πρόταση για την αγορά των επιλεγμένων προϊόντων και, συνεπώς, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης, η οποία θα διέπεται καθ’ όλα από τους Γενικούς Όρους (η "Σύμβαση").

5.2. Κατά την αποστολή της παραγγελίας, η Εταιρεία θα αποστείλει ηλεκτρονικά στον Καταναλωτή την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η οποία περιέχει τον αριθμό παραγγελίας και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες («Επιβεβαίωση Παραλαβής»). Σε κάθε περίπτωση, γίνεται αντιληπτό ότι η σύναψη της Σύμβασης υπόκειται στη ρητή αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία με τη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος που επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία έχει αποσταλεί στον Καταναλωτή («Επιβεβαίωση Αποστολής»). Κατά συνέπεια, ο Καταναλωτής αναγνωρίζει με το παρόν ότι η Επιβεβαίωση Παραλαβής δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας και ότι η Σύμβαση θα θεωρηθεί ως καταρτισθείσα με την παραλαβή της Επιβεβαίωσης Αποστολής από τον Καταναλωτή, δυνάμει του κάτωθι όρου 9.2.

5.3. Προτού επιβεβαιώσει την παραγγελία, ο Καταναλωτής οφείλει να ελέγξει την περίληψη της παραγγελίας, ώστε να βεβαιωθεί ότι έχουν παρασχεθεί τα σωστά στοιχεία. Πιθανά λάθη κατά την εισαγωγή των στοιχείων δύνανται να διορθωθούν δια της χρήσης συγκεκριμένων λειτουργιών διόρθωσης στις Πλατφόρμες. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής αντιληφθεί λάθη αποκλειστικά κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία κατά τον τρόπο που υποδεικνύει ο όρος 14, προκειμένου τέτοια λάθη να διορθωθούν.

5.4. Ο Καταναλωτής οφείλει να διατηρήσει τον αριθμό παραγγελίας που περιλαμβάνεται στην Επιβεβαίωση Παραλαβής, ώστε να διαθέτει πρόσβαση στην υπηρεσία υποστήριξης και για να κάνει χρήση αυτής σε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με την Εταιρεία.

5.5. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

6.1. Ο Καταναλωτής δύναται να επιλέξει για αγορά αποκλειστικώς μεταξύ όσων προϊόντων περιλαμβάνονται στον κατάλογο που είναι δημοσιευμένος στις Πλατφόρμες και που είναι διαθέσιμα κατά την στιγμή της παραγγελίας. Τα επιλεγμένα προϊόντα τοποθετούνται στο καλάθι αγορών, του οποίου το περιεχόμενο δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί σε οιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την καταχώριση της παραγγελίας.

6.2. Ο κατάλογος προϊόντων θα ανανεώνεται από την Εταιρεία κατά περιοδικά διαστήματα, η οποία συνεπώς δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου προϊόντος και/ή όλων των μεγεθών/εκδοχών όλων των προϊόντων/χρωμάτων που απεικονίζονται στον κατάλογο.

6.3. Κάθε προϊόν συνοδεύεται από την περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του. Εξαιτίας των ρυθμίσεων του συστήματος του υπολογιστή ή της συσκευής που χρησιμοποιεί ο Καταναλωτής για να έχει πρόσβαση στις Πλατφόρμες, οι εικόνες και τα χρώματα που εμφανίζονται στην περιγραφή των προϊόντων ενδέχεται να μην αντιστοιχούν επακριβώς στα πραγματικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Συνεπώς, οι εικόνες θα πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικές εντός των φυσιολογικά ανεκτών ορίων.

6.4. Τα προϊόντα στις Πλατφόρμες θα είναι διαθέσιμα μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Σε περίπτωση που το προϊόν που επιλέγεται, αν και επιλέξιμο, δεν είναι διαθέσιμο, η Εταιρεία θα ενημερώνει εγκαίρως τον Καταναλωτή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που έχει παρασχεθεί από τον Καταναλωτή. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι οριστικά μη διαθέσιμο, η Εταιρεία θα προτείνει στον Καταναλωτή ένα ή περισσότερα εναλλακτικά προϊόντα, και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, εάν ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί την πρόταση, οποιαδήποτε πληρωμή έχει ήδη πραγματοποιηθεί θα επιστραφεί αμελλητί. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής αποδεχθεί την εναλλακτική πρόταση που θα του αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση που υποδεικνύει ο κατωτέρω όρος 14, η Σύμβαση θα καταρτισθεί κατά την παραλαβή της Επιβεβαίωσης Αποστολής, σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο 5.2.

7. Τιμές Προϊόντων

7.1. Οι τιμές πώλησης εκφράζονται σε Ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

7.2. Οποιαδήποτε παραγγελία του Καταναλωτή υπόκειται στις τιμές πώλησης που είναι δημοσιευμένες κατά τον χρόνο της καταχώρισης. Οι τιμές αυτές ενδέχεται να διαφοροποιούνται άνευ σχετικής ειδοποίησης · παρά ταύτα οι τιμές που αφορούν σε συγκεκριμένες πραγματοποιηθείσες αγορές δεν δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν της παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος Επιβεβαίωσης Παραλαβής. Ο Καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τελικής τιμής, πριν την καταχώριση της παραγγελίας.

7.3. Όλες οι τιμές των προϊόντων που δημοσιεύονται στις Πλατφόρμες δεν περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς, το οποίο βαρύνει στο σύνολό του τον Καταναλωτή. Τέτοια κόστη μεταβάλλονται ανάλογα με την επιλεγόμενη μέθοδο αποστολής και υποδεικνύονται ξεχωριστά στην περίληψη της παραγγελίας και στην Επιβεβαίωση Παραλαβής.

8. Πληρωμές · Τιμολόγηση · Επιστροφές Χρημάτων

8.1. Ο Καταναλωτής δύναται να επιλέξει κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής:

8.1.1. Credit Card (Visa, MasterCard, American Express)

8.1.2. PayPal

8.1.3. Πληρωμή με αντικαταβολή (μόνο όταν η διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων που υποδεικνύει ο Καταναλωτής βρίσκεται εντός ιταλικής επικράτειας).

8.2. Το ποσό είναι πληρωτέο (α) κατά την στιγμή της καταχώρισης της παραγγελίας σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal ή (β) κατά την στιγμή της παράδοσης σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή. Η πληρωμή με αντικαταβολή πραγματοποιείται μόνο με μετρητά ή POS.

8.3. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί την παραγγελία σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τον διαχειριστή της μεθόδου πληρωμής που επιλέχθηκε σύμφωνα με τον ως άνω όρο 8.1.

8.4. Με εξαίρεση τις πληρωμές με αντικαταβολή, τυχόν επιστροφές χρημάτων στον Καταναλωτή θα γίνονται με την ίδια μέθοδο πληρωμής που επέλεξε για την ολοκλήρωση της αγοράς. Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνονται με βάση το χρονικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διαχειριστές αυτών των μεθόδων πληρωμής. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, επιστροφές θα γίνονται με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό που θα υποδείξει ο Καταναλωτής.

9. Παράδοση Προϊόντων

9.1. Τα προϊόντα που αποκτώνται από τις Πλατφόρμες θα παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής που υποδεικνύεται από τον Καταναλωτή κατά την διαδικασία καταχώρισης ή κατά την αγορά του προϊόντος μέσω courier.

9.2. Ο Καταναλωτής θα λάβει την Επιβεβαίωση Αποστολής, συμπεριλαμβανομένου ενός κωδικού ιχνηλάτησης για την εποπτεία της διαδικασίας αποστολής, όταν το προϊόν παραδίδεται από την Εταιρεία στο courier.

9.3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν εντός 30 (τριάντα) ημερών από την Επιβεβαίωση Παραλαβής, με την εξαίρεση γεγονότων ανωτέρας βίας. Ως «ανωτέρα βία» νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη περίσταση που κείται εκτός του ευλόγου πεδίου ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους, λ.χ. είτε της Εταιρείας είτε του Καταναλωτή, περιλαμβανομένων, κατά τρόπο μη αποκλειστικό, θεομηνιών, ατυχημάτων, απεργιακών κινητοποιήσεων, εμπάργκο και άλλων περιορισμών στις εισαγωγές και στις εξαγωγές.

9.4. Η παράδοση θεωρείται ως πραγματοποιηθείσα κατά την στιγμή της απόκτησης, από τον Καταναλωτή ή από τρίτο μέρος εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο, της υλικής διαθεσιμότητας των προϊόντων, η οποία αποδεικνύεται από την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής στη συμφωνηθείσα διεύθυνση παραλαβής.

9.5. Κατά την παράδοση των προϊόντων, ο Καταναλωτής οφείλει να ελέγξει ότι η συσκευασία είναι άθικτη και χωρίς σημάδια που να υποδηλώνουν ζημία, παραποίηση ή αλλοίωση. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα ενός τέτοιου ελέγχου είναι αρνητικό, ο Καταναλωτής οφείλει να θέσει το ζήτημα αμέσως ενώπιον του μεταφορέα, μη αποδεχόμενος το προϊόν ή αποδεχόμενος με επιφύλαξη, η οποία θα πρέπει να αναγραφεί επί του εγγράφου μεταφοράς. Περαιτέρω, ο Καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία, επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών («Εξυπηρέτηση Πελατών») όπως υποδεικνύει ο όρος 14 κατωτέρω.

9.6. Σε περίπτωση μη παράδοσης των προϊόντων λόγω απουσίας του Καταναλωτή σε κάθε προσπάθεια του μεταφορέα κατά την διαδικασία παράδοσης, ο μεταφορέας θα φυλάξει τα προϊόντα στην αποθήκη του, μέχρι την παραλαβή τους από τον Καταναλωτή και σε κάθε περίπτωση με βάση τους όρους που περιλαμβάνει το σημείωμα της επιχειρηθείσας παράδοσης και το οποίο έχει παρασχεθεί στον Καταναλωτή. Εάν τα προϊόντα δεν συλλεχθούν εντός της σχετικής προθεσμίας, θα επαναπροωθηθούν από τον μεταφορέα στην Εταιρεία.

10. Δηλώσεις και Εγγυήσεις του Καταναλωτή

10.1. Ο Καταναλωτής με το παρόν δηλώνει και εγγυάται ότι:

10.1.1. νομιμοποιείται να συνάψει τη Σύμβαση,

10.1.2. είναι κατ’ ελάχιστον 18 ετών,

10.1.3. τα προσωπικά στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Εταιρεία, κατά την διαδικασία της καταχώρισης ή της αγοράς των προϊόντων, είναι σωστά, αληθή και ενημερωμένα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ελέγξει τις πληροφορίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο, όπως και να αιτηθεί στον Καταναλωτή την παροχή κατάλληλων συμπληρωματικών εγγράφων και, σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου 10.1.3. να απενεργοποιήσει ή να αναστείλει τη λειτουργία του λογαριασμού του Καταναλωτή,

10.1.4. θα χρησιμοποιήσει τις Πλατφόρμες σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, απέχοντας από οποιαδήποτε άμεση και/ή έμμεση χρήση των Πλατφόρμων, η οποία δεν τελεί σε σύμπνοια με τους εφαρμοστέους νόμους και τους παρόντες Γενικούς Όρους ή είναι επιζήμια για τα δικαιώματα τρίτων μερών.

10.2. Ο Καταναλωτής αναλαμβάνει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία από οποιαδήποτε υποχρέωση, απώλεια, ζημία, κόστος ή δαπάνη, που επήλθε ως απόρροια της παράβασης των δηλώσεων και εγγυήσεων που προβλέπονται στον όρο 10.1, χωρίς επιφύλαξη στο δικαίωμα της Εταιρείας να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ σε κάθε περίπτωση παράβασης τέτοιων δηλώσεων και εγγυήσεων από τον Καταναλωτή.

11. Νόμιμη Εγγύηση

11.1. Τα προϊόντα που πωλούνται στον Καταναλωτή μέσω των Πλατφόρμων καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση, η οποία κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του Δικαίου για την Προστασία του Καταναλωτή («Νόμιμη Εγγύηση»).

11.2. Χωρίς επιφύλαξη στις διατάξεις του ανωτέρω όρου 6.3, η Εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον Καταναλωτή προϊόντα συμβατά με τη Σύμβαση και με το νόμο και εμφανίζονται με ακρίβεια και περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας. Ο Καταναλωτής με το παρόν αναγνωρίζει και αποδέχεται την επονομαζόμενη «φθαρμένη όψη» (“distressed effect”) που χαρακτηρίζει κάποια από τα προϊόντα της Εταιρείας και δεν το θεωρεί ως έλλειμμα συμμόρφωσης.

11.3. Η Εταιρεία θα ευθύνεται έναντι του Καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης, δοθέντος ότι τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης κοινοποιείται εντός 2 (δύο) ετών από την παράδοση του προϊόντος. Κατόπιν παρέλευσης διαστήματος 6 (έξι) μηνών από την στιγμή της παράδοσης, ο Καταναλωτής θα απωλέσει το δικαίωμά του από τη Νόμιμη Εγγύηση να ισχυριστεί ότι, κατά τεκμήριο, η υποτιθέμενη έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης θα πρέπει να καταγραφεί μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο customercare@goldengoosedeluxebrand.com την ολοκληρωμένη φόρμα που επισυνάπτεται στο τέλος των Γενικών Όρων («Έντυπο για την Άσκηση της Νόμιμης Εγγύησης»), η οποία θα πρέπει να περιέχει μία ακριβή και ολοκληρωμένη περιγραφή των υποτιθέμενων ελλείψεων ή ελαττωμάτων και φωτογραφίες του προϊόντος για να αποδειχθεί η αναφερόμενη έλλειψη συμμόρφωσης. Η Εξυπηρέτηση Πελατών θα απαντήσει άμεσα στον Καταναλωτή αποστέλλοντας ένα άλλο έντυπο, για να συμπληρωθεί και παρέχοντας οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος.

11.4. Σε περίπτωση που η Εξυπηρέτηση Πελατών θεωρήσει ότι η αναφερόμενη έλλειψη συμμόρφωσης αποδείχθηκε, βασιζόμενη στο έντυπο που παρέλαβε και τις εκεί συνημμένες φωτογραφίες, τότε η επιστροφή του σχετικού προϊόντος θα γίνει με έξοδα της Εταιρείας. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η Εξυπηρέτηση Πελατών, βασιζόμενη στην ανάλυση του φωτογραφικού υλικού, θεωρήσει το παράπονο ως αβάσιμο, ο Καταναλωτής δύναται να επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρεία με δική του δαπάνη, ώστε να επιτρέψει στην Εταιρεία να διεξάγει φυσικό έλεγχο του προϊόντος. Το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο «Έντυπο Επιστροφής- Άσκηση της Νόμιμης Εγγύησης (επιβεβαιωμένο ελάττωμα)» ή το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο «Έντυπο Επιστροφής- Άσκηση της Νόμιμης Εγγύησης (μη επιβεβαιωμένο ελάττωμα)» που παραλαμβάνεται από την Εξυπηρέτηση Πελατών, η απόδειξη πληρωμής, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που εύλογα ζητείται από την Εταιρεία θα πρέπει να συνοδεύουν το προϊόν για το οποίο ο Καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει τη Νόμιμη Εγγύηση.

11.5. Ο Καταναλωτής δύναται να αιτηθεί στην Εταιρεία, κατά την διακριτική του ευχέρεια, είτε να επισκευάσει το προϊόν είτε να το αντικαταστήσει, χωρίς χρέωση, με εξαίρεση την περίπτωση που η άσκηση του αιτούμενου μέτρου είναι αντικειμενικώς αδύνατη ή υπέρμετρα επαχθής συγκριτικά με την άσκηση έτερου μέτρου.

11.6. Ο Καταναλωτής δύναται να αιτηθεί, κατά την διακριτική του ευχέρεια, την προσήκουσα μείωση του τιμήματος ή την καταγγελία της Σύμβασης και την επακόλουθη επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, όταν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις: (α) η επισκευή ή αντικατάσταση είναι αδύνατη ή υπέρμετρα επαχθής, (β) η Εταιρεία απέτυχε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, (γ) η αντικατάσταση ή επισκευή που προηγήθηκε επέφερε σημαντικές δυσχέρειες στον Καταναλωτή.

11.7. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εκτιμήσει ότι η αναφερόμενη έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε πράγματι κατά τη συλλογή ή την παραλαβή του προϊόντος, οποιεσδήποτε δαπάνες αναφορικά με τη μεταφορά, την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος θα βαρύνουν την Εταιρεία και, σε περίπτωση που τα έξοδα μεταφοράς καταβλήθηκαν από τον Καταναλωτή δυνάμει του ως άνω άρθ. 11.4, θα επιστραφούν από την Εταιρεία. Αντιθέτως, σε περίπτωση που η Εταιρεία εκτιμήσει ότι η αναφερόμενη έλλειψη συμμόρφωσης δεν υφίσταται ή ότι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της Νόμιμης Εγγύησης δεν πληρούνται, η Νόμιμη Εγγύηση δεν θα τύχει εφαρμογής και όλα τα έξοδα μεταφοράς – είτε καταβλήθηκαν από τον Καταναλωτή για την αποστολή του προϊόντος στην Εταιρεία είτε αντίστροφα – θα βαρύνουν τον Καταναλωτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Καταναλωτή για τον σκοπό αυτό και το προϊόν θα επιστραφεί στη διεύθυνση αποστολής που υποδεικνύεται από τον Καταναλωτή. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης του προϊόντος στον Καταναλωτή ή σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον τελευταίο, το προϊόν θα αποθηκευτεί για περίοδο 15 ημερών ή και μεγαλύτερη, όπως υποδεικνύει η Ειδοποίηση μη-παράδοσης που παρέχεται στον Καταναλωτή. Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος όρος ενεργοποιηθεί χωρίς ο Καταναλωτής να έχει παραλάβει το προϊόν, η Εταιρεία θα δικαιούται να χρεώσει τις δαπάνες αποθήκευσης στον Καταναλωτή και να διαθέσει ελεύθερα το προϊόν.

11.8. Ο Καταναλωτής δια του παρόντος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημία προκλήθηκε από περιστατικά ανωτέρας βίας ή ατυχήματα ή πταίσμα του Καταναλωτή, ή από την ακατάλληλη χρήση του προϊόντος σε σχέση με την σκοπούμενη χρήση ή από φθορά επερχόμενη από τη συνήθη χρήση δεν θα καλύπτονται από τη Νόμιμη Εγγύηση.

12. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

12.1. Ο Καταναλωτής θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών χωρίς να απαιτείται να προβάλει σχετικούς λόγους. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία που ο Καταναλωτής ή το τρίτο μέρος που καθορίστηκε από τον τελευταίο, πλην του μεταφορέα, αποκτά την φυσική κατοχή του αγορασθέντος προϊόντος. Εάν ο Καταναλωτής αγόρασε στο πλαίσιο της ίδιας παραγγελίας περισσότερα προϊόντα, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία που ο Καταναλωτής ή το τρίτο μέρος που καθορίστηκε από τον τελευταίο, πλην του μεταφορέα, αποκτά την φυσική κατοχή των αγορασθέντων προϊόντων.

12.2. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής οφείλει να καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, ενημερώνοντας την Εταιρεία αναφορικά με τον σκοπό αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Καταναλωτής δύναται να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμο στο τέλος των παρόντων Γενικών Προϋποθέσεων υπό τον τίτλο «Έντυπο Επιστροφής-Άσκηση Δικαιώματος Υπαναχώρησης», που πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στην Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση που υποδεικνύεται στον όρο 14 customercare.eu@goldengoose.com.

12.3. Για τη συμμόρφωση με την προθεσμία υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής θα πρέπει να αποστείλει την επικοινωνία που αφορά στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης που καθορίζεται στον όρο 12.1. Από τη στιγμή που η Εταιρεία θα λάβει τέτοια επικοινωνία, θα αποστείλει στον Καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με ετικέτα επιστροφής ώστε τα προϊόντα να επιστραφούν σωστά στην Εταιρεία.

12.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Καταναλωτή ολόκληρο το τίμημα των επιστραφέντων προϊόντων, όπως και τα αρχικά έξοδα μεταφοράς σε σχέση με αυτά, με εξαίρεση τυχόν συμπληρωματικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιλογή του Καταναλωτή ενός τρόπου αποστολής διαφορετικού από τον λιγότερο δαπανηρό που προσφέρει η Εταιρεία. Αντιθέτως, τα κόστη μεταφοράς για την επιστροφή του προϊόντος βαρύνουν τον Καταναλωτή.

12.5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα αγορασθέντα προϊόντα στην Εταιρεία εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιεί την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Για την επιστροφή του προϊόντος, ο Καταναλωτής δύναται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μεταφοράς που επιλέγεται από την Εταιρεία. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο Καταναλωτής δεν θα υποχρεωθεί να επιστρέψει άμεσα τις δαπάνες επιστροφής, καθώς η Εταιρεία θα τις καταβάλει εκ μέρους του Καταναλωτή και θα αφαιρέσει τα σχετικά κόστη από την αποζημίωση που οφείλεται στον τελευταίο. Εάν ο Καταναλωτής αποφασίσει να κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας, θα πρέπει να το υποδηλώσει στο έντυπο του όρου 12.2. Στη συνέχεια, ο Καταναλωτής θα χρειαστεί να επικοινωνήσει άμεσα με τον μεταφορέα για να προχωρήσει με την επιστροφή. Εάν ο Καταναλωτής αποφασίσει ελεύθερα να κάνει χρήση διαφορετικής υπηρεσίας μεταφοράς από εκείνη που επιλέγει η Εταιρεία, θα επιβαρυνθεί με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς.

12.6. Η Εταιρεία θα επιστρέψει τα ποσά που υποδεικνύει ο όρος 12.4 ανωτέρω στον Καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου υπαναχώρησης από την Εταιρεία. Παρά ταύτα, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων ή ωσότου ο Καταναλωτής αποδείξει ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα, αναλόγως με το στάδιο που θα προηγηθεί. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Καταναλωτής πλήρωσε τοις μετρητοίς κατά την παραλαβή, οπότε και η επιστροφή θα γίνει με τραπεζικό έμβασμα.

12.7. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς να έχει κάνει χρήση τους ή να τα έχει φορέσει, διατηρημένα σε καλή κατάσταση και χωρίς να έχει απομακρύνει τις αυθεντικές ετικέτες ή τα πιστοποιητικά αυθεντικότητας. Η συσκευασία των προϊόντων θα πρέπει να είναι ακριβής, προκειμένου να προφυλάξει την αρχική συσκευασία από ζημίες, εξωτερικές επισημάνσεις ή ετικέτες. Εάν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν πληρούνται, η Εταιρεία θα επιστρέψει τα προϊόντα στον Καταναλωτή με έξοδα του τελευταίου.

12.8. Για να επιστραφούν τα προϊόντα στην Εταιρεία, ο Καταναλωτής θα πρέπει να τυπώσει το συμπληρωμένο έντυπο υπαναχώρησης και να το αποστείλει στην Εξυπηρέτηση Πελατών, από κοινού με την ετικέτα επιστροφής όπως παραλαμβάνεται βάσει του ως άνω όρου 12.3. Το έντυπο υπαναχώρησης θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός της συσκευασίας του προϊόντος, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιστροφή του ίδιου στην Εταιρεία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής έχει απορίες αναφορικά με την διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών στις διευθύνσεις που υποδεικνύει ο όρος 14 παρακάτω για να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

13. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

13.1. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του Καταναλωτή για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου, διαθέσιμη σε κάθε Πλατφόρμα.

14. Επικοινωνίες

14.1. Προκειμένου να λάβει βοήθεια, να εγείρει αξιώσεις ή να αιτηθεί πληροφορίες, ο Καταναλωτής δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Εξυπηρέτηση Πελατών +39 0281480317 ή Contact us by email

15. Διαδικτυακή Επίλυση Διαφορών

15.1. Ο Καταναλωτής δικαιούται να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση διαφορών που απορρέουν από διαδικτυακές συμβάσεις πώλησης ("Πλατφόρμα ODR"). Ο Καταναλωτής και η Εταιρεία δύνανται να χρησιμοποιήσουν την Πλατφόρμα ODR για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με διαδικτυακές αγορές με την αρωγή ενός αμερόληπτου σώματος. Η Πλατφόρμα ODR είναι προσπελάσιμη από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

16. Διαιρετότητα

16.1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης εν προκειμένω θεωρηθεί ή κριθεί ως άκυρος, σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό ή οριστική διάταξη εκδοθείσα από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, όλοι οι λοιποί παρόντες όροι παραμένουν πλήρως σε ισχύ και παράγουν αποτελέσματα.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

17.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπονται καθ’ όλα από το Ελληνικό δίκαιο. Οιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στα Μέρη αναφορικά με την ερμηνεία, την εκπλήρωση ή την καταγγελία των Γενικών Όρων και/ή οποιασδήποτε Σύμβασης θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων όπου ο καταναλωτής κατοικεί ή διαμένει, εφόσον βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.See the page Shipping and Returns

Έντυπο για την άσκηση της Νόμιμης Εγγύησης

Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής έχει λάβει προϊόντα, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη Σύμβαση, ο Καταναλωτής θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει το σχετικό έντυπο στην Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στην διεύθυνση που αναφέρει ο όρος 14 ανωτέρω. Οι φωτογραφίες των προϊόντων που αποδεικνύουν την ύπαρξη των ισχυριζόμενων ελαττωμάτων θα πρέπει να επισυνάπτονται στο έντυπο.

Back to top