Allmänna villkor för användning av hemsidan

1. Tillämplighetsområde

1.1. Dessa Allmänna villkor för användning av hemsidan (hädanefter "Villkoren") är avsedda att reglera användningen av hemsidan www.goldengoose.com hädanefter "Hemsidan") som administreras av Golden Goose S.p.A., från användarens sida, oavsett om denne är en registrerad användare eller enbart en besökare (hädanefter "Användaren").

1.2. Syftet med Hemsidan är att tillhandahålla information och bedriva elektronisk handel. Genom att besöka hemsidan och använda de tjänster som finns tillgängliga på Hemsidan accepterar Användaren dessa Villkor och åtar sig att efterleva dessa. Om Användaren inte önskar acceptera dessa Villkor ombeds denne att inte använda Hemsidan..

1.3. Vi ber dig att noggrant läsa igenom dessa Villkor, liksom andra delar av Hemsidan, såsom informationen angående personuppgiftsbehandlingen, informationen om användningen av cookies, de Allmänna försäljningsvillkoren samt informationen angående ångerrätt, innan du använder Hemsidan, och om möjligt skriva ut en kopia för framtida bruk. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst för att efterleva lagar, vid förändrat tjänsteutbud eller av andra affärsmässiga skäl. Som ett resultat av detta uppmanas Användaren att läsa dessa Villkor vid varje besök på hemsidan, liksom söka efter möjliga uppdateringar eller ändringar.

2. Hemsidans ägare

2.1. Hemsidan administreras av Golden Goose S.p.A. med registrerat säte i Milano, på via Privata Ercole Marelli 10.

3. Tillgång till, registrering på, och användning av hemsidan

3.1. Användaren har möjlighet att besöka och registrera sig på Hemsidan gratis fast denne betalar kostnaderna för den internetuppkoppling som används för att besöka Hemsidan, i enlighet med respektive internetleverantörs villkor.

3.2. Genom att registrera sig på Hemsidan skapas ett personligt konto, inklusive ett användarnamn och ett minst 8 tecken långt lösenord, i enlighet med de från tid till annan tillämpliga lösenordskraven på Hemsidan.

3.3. Uppgifterna för att logga in på Hemsidan är personliga, icke överlåtbara och får inte delas med tredje part.

3.4. Användaren ansvarar för all aktivitet som bedrivs på dennes personliga konto. I detta syfte åtar sig Användaren att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder för att försäkra sig om att lösenordet förvaras säkert och hemligt, att informera Bolaget omedelbart om det finns anledning att misstänka att en tredje part har vetskap om lösenordet, om lösenordet har använts eller kan antas komma att användas på ett ej godkänt sätt, eller när det har gått förlorat eller blivit stulet.

3.5. Användaren ska inte använda sitt konto eller Hemsidan:

3.5.1. på ett sådant sätt som orsakar, eller riskerar att orsaka, avbrott i, skada på, eller funktionsstörning hos dessa eller därtill hörande funktioner, samt

3.5.2. i bedrägerisyfte eller för att utföra olagliga handlingar..

3.6. Under alla omständigheter förbjuds Användaren från att störa Hemsidans funktion och åtar sig särskilt att inte kringgå dess säkerhetsåtgärder, manipulera den samt att under inga omständigheter påverka funktionsdugligheten hos Hemsidan, andra system, servrar, routrar eller andra IT-enheter.

4. Tjänster på hemsidan

4.1. De tjänster för elektronisk handel som erbjuds på Hemsidan regleras av de Allmänna försäljningsvillkoren.

4.2. När en Användare skapar ett konto genom en begäran via Hemsidan har Användaren möjlighet att gratis ta del av nyhetsbrevet, som skickas ut regelbundet via email med redaktionellt och kommersiellt innehåll till den e-postadress som angetts av den individuella Användaren. Användaren har möjlighet att avaktivera nyhetsbrevet när som helst genom att ändra de relevanta inställningarna på den personliga sidan eller genom att klicka på avprenumerationslänken som finns längst ner i varje nyhetsbrev. För mer information hänvisas till Information angående personuppgiftsbehandling.

4.3. Alla tävlingar eller utlottningar som anordnas av Bolaget på Hemsidan regleras av de särskilda föreskrifter som publiceras på Hemsidan från tid till annan.

5. Industriella och immateriella rättigheter

5.1. Bolaget (eller dess efterkommande förvärvare) är ägare och/eller rättmätig licenstagare till alla industriella och immateriella rättigheter hänförliga till Hemsidan, allt innehåll och material som publiceras på Hemsidan (inklusive men inte begränsat till text, kataloger, fotografier, illustrationer, bilder, tekniska ritningar, video, ljud, reklamtext, varumärken, domännamn, ritningar, designalster även sådana som inte täcks av patent samt allt annat innehåll och material, hädanefter "Materialet").

5.2. Användaren har rätt att ladda ner, visa eller skriva ut innehåll från Hemsidan enbart för personligt och icke-kommersiellt bruk, på ett sådant sätt som inte skadar Bolagets eller tillämplig tredje parts industriella eller immateriella rättigheter. Innehållet på Hemsidan får under inga omständigheter användas i annat syfte, inklusive men inte begränsat till, distribution, ändring, återskapande, sändning eller annan spridning utan föregående skriftligt samtycke från Bolaget. Om Användaren använder Hemsidan och/eller Materialet i strid med dessa Villkor ska denne på Bolagets begäran upphöra att använda Hemsidan och återsända eller förstöra Materialet utan att detta påverkar Bolagets rätt att vidta andra åtgärder för att skydda sina rättigheter samt söka kompensation för skada eller förlust som Bolaget lidit.

6. Garanti

6.1. Bolaget garanterar inte att Hemsidan eller dess innehåll är ständigt tillgänglig.

6.2. Bolaget gör inga garantiutfästelser i förhållande till driftproblem som medför förseningar eller avbrott i funktionen av elektroniska kommunikationstjänster som hindrar möjligheten att besöka eller använda Hemsidan.

6.3. Bolaget garanterar inte avsaknad av virus, malware eller andra element som gör Hemsidan och/eller dess innehåll farligt. Användaren ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav och säkerställa tillförlitligheten hos in- och utgående data, exempelvis genom att installera ett antivirusprogram.

6.4. Utan att detta påverkar villkoren i de Allmänna försäljningsvillkoren klargörs det härmed att vissa produkter kan visas sida vid sida med bilder eller grafiska reproduktioner vars syfte endast är illustrativt.

6.5. Ovan stadgat är endast tillämpligt i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag.

7. Ansvarsbegränsning

7.1. Användaren besöker och använder Hemsidan självständigt och på egen risk. Bolaget avsäger sig härmed allt ansvar i förhållande till skada eller förlust som Användaren åsamkas genom att besöka och använda Hemsidan och/eller ladda ner något Material som där tillhandahålls.

7.2. Bolaget tar inget ansvar för förlust eller skada som drabbar Användaren som ett resultat av att denne inte har lagrat sitt lösenord på ett säkert sätt, eller annars inte meddelat Bolaget om icke-auktoriserad användning, förlust eller stöld av sådant lösenord i enlighet med punkten 3.4 ovan.

7.3. Bolaget förbehåller sig rätten att stänga av, ta ner, avbryta eller ändra på Hemsidan i sin helhet eller delar därav utan föregående meddelande. Bolaget har inget ansvar gentemot Användaren om Hemsidan inte är tillgänglig, helt eller delvis, eller för eventuell ändring, uppehåll eller permanent nedstängning av Hemsidan.

7.4. Ovan stadgat är endast tillämpligt i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag.

8. Anslutningar till tredje parts hemsidor

8.1. Hemsidan kan innehålla hyperlänkar till hemsidor som administreras av tredje part. Bolaget svarar inte för innehållet på sådana tredje parts hemsidor som görs tillgängliga genom Hemsidan. Bolagets införlivning av hyperlänkar till sådana hemsidor innebär inte att Bolaget godkänner det material som publiceras på sådana hemsidor eller att det råder något annat förhållande mellan Bolaget och de som administrerar dessa hemsidor.

9. Skadeslöshet

9.1. Användaren godkänner att Bolaget inte har någon skadeståndsskyldighet vad gäller krav, skador eller kostnader (inklusive men inte begränsat till juridiska kostnader) som åsamkas Bolaget genom: (i) Användarens brott mot dessa Villkor, (ii) tredje parts anspråk som grundar sig i Användarens användning av Hemsidan och/eller Materialet, eller (iii) information eller material som sänts, överförts eller laddats upp av Användaren genom Hemsidan eller kontot.

10. Skydd av personuppgifter

10.1. All information hänförlig till personuppgifter som skickas elektroniskt via Hemsidan av Användaren ska behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt det italienska lagdekretet 196/2003 nyligen ändrad genom lagdekret 101/2018 (Personuppgiftslagen) och EU-förordningen 2016/679 (General Data Protection Regulation, "GDPR") samt enligt Informationen angående behandling av personuppgifter.

11. Tillämplig lag och behörig Domstol

11.1. Hemsidan har i sin nuvarande skepnad utformats för att användas av användare i Italien och Bolaget garanterar inte att dess innehåll är förenligt med tillämpliga lagar och regler utanför Italien.

11.2. Dessa villkor är underkastade italiensk lag och tvister hänförliga till Hemsidan ska avgöras av allmän domstol där Användaren har sin hemvist, under förutsättningen att denna hemvist ligger i Italien.

Back to top