A Webhely Használatának Általános Feltételei

1. Alkalmazási kör

1.1. A Webhely Használatának Általános Feltételei (a továbbiakban: „Feltételek”) szabályozzák a Golden Goose S.p.A. által működtetett www.goldengoose.com webhely (a továbbiakban: „Webhely”) felhasználó általi használatát, függetlenül attól, hogy a felhasználó regisztrált felhasználóként vagy egyszerű látogatóként jár a Webhelyen (a továbbiakban: „Felhasználó”).

1.2. A Webhely célja az információnyújtás és az elektronikus kereskedelem folytatása. A Webhely megnyitásával és a Webhelyen elérhető szolgáltatások igénybe vételével a Felhasználó elfogadja ezeket a Feltételeket, és vállalja, hogy betartja őket. Ha a Felhasználó nem akarja elfogadni ezeket a Feltételeket, kérjük, hogy ne használja a Webhelyet.

1.3. Arra kérjük, hogy a Webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket a Feltételeket, valamint a Webhely egyéb területein lévő szövegeket, például a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat, a sütik használatával kapcsolatos információkat, az Általános Adásvételi Feltételeket, valamint az elállásra vonatkozó szöveget. Igény szerint kinyomtathat ezekből egy példányt a későbbi megtekintés céljából. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy ezeket a Feltételeket bármikor módosítsa a jogszabályokhoz, a kínált szolgáltatások megváltozásához vagy az üzleti követelményekhez kapcsolódó okokból. Következésképpen a Felhasználót arra kérjük, hogy ellenőrizze ezeket a Feltételeket minden alkalommal, amikor felkeresi a Webhelyet, ideértve a lehetséges frissítések vagy módosítások ellenőrzését is.

2. A Webhely feletti tulajdonjog

2.1. A Webhelyet a Golden Goose S.p.A. üzemelteti (székhely: Milánó, via Privata Ercole Marelli 10).

3. Regisztrálás a Webhelyen, a Webhely megnyitása és használata

3.1. A Felhasználó ingyenesen látogathat el a Webhelyre és regisztrálhat rá, ez azonban nem érinti azt a tényt, hogy – a saját internetszolgáltatója által alkalmazott díjak és feltételek szerint – ő viseli a Webhely megnyitásához használt internethez való kapcsolódás költségeit.

3.2. A Webhelyen történő regisztráció egy személyes fiók létrehozását vonja maga után, beleértve a felhasználónevet és egy legalább nyolc karakter hosszú jelszót, a jelszó létrehozására vonatkozó, a Webhelyen időről időre feltüntetett feltételeknek megfelelően.

3.3. A Webhelyhez való hozzáféréshez szükséges hitelesítő adatok személyesek és nem ruházhatók át, valamint nem oszthatók meg harmadik felekkel.

3.4. A Felhasználó felel minden, az egyéni fiókján keresztül elvégzett tevékenységért. Ennek érdekében a Felhasználó vállalja, hogy megteszi a megfelelő óvintézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy jelszava biztonságos és titkos maradjon, és vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Társaságot, ha okkal feltételezhető, hogy valamely harmadik fél megtudta a jelszót, illetve amikor az adott jelszót jogosulatlanul használták vagy feltételezik, hogy jogosulatlanul használni fogják, vagy ha a jelszót elvesztették vagy ellopták.

3.5. A Felhasználó nem használhatja a fiókját vagy a Webhelyet:

3.5.1. olyan módon, hogy az a fiók és a Webhely, valamint a kapcsolódó funkciók megszakadását, károsodását vagy meghibásodását okozza, vagy képes legyen ezeket okozni; és

3.5.2. csalárd célokra vagy bármilyen jogellenes tevékenység folytatására.

3.6. A Felhasználó semmilyen esetben sem avatkozhat be a Webhely működésébe, és – különösen – vállalja, hogy nem kerüli meg annak biztonsági intézkedéseit, nem manipulálja azokat, és semmi esetre sem befolyásolja károsan a Webhely vagy bármely számítógépes rendszer, szerver, router vagy bármilyen más informatikai eszköz működését.

4. A Webhely szolgáltatásai

4.1. A Webhelyen kínált elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat az Általános Adásvételi Feltételek szabályozzák.

4.2. A fiók létrehozása vagy valamely kérelem Webhelyen keresztül történő benyújtása során a Felhasználó ingyenesen veheti igénybe a Hírlevél szolgáltatást. A szerkesztői és kereskedelmi tartalommal megtöltött hírlevelet az egyéni Felhasználó bizonyos időszakonként kapja meg az általa megadott e-mail-címre. A Felhasználó bármikor inaktiválhatja a hírlevél szolgáltatást, ha a személyes fiókjában megváltoztatja a vonatkozó beállításokat, vagy ha az e-mailes hírlevelek alján található szolgáltatáslemondási hivatkozásra kattint. További részletekért olvassa el a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat.

4.3. A Társaság által a Webhelyen szervezett nyereményjátékokra a Webhelyen időről időre közzétett különös szabályok vonatkoznak.

5. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

5.1. A Webhelyhez kapcsolódó összes szellemi alkotáshoz fűződő jog, valamint a Webhelyen közzétett minden tartalom és anyag (ideértve többek között a szövegeket, katalógusokat, fényképeket, illusztrációkat, képeket, műszaki rajzokat, videókat, hanganyagokat, reklámszövegeket, védjegyeket, doménneveket, rajzokat, formatervezési mintákat, beleértve azokat is, amelyek nem tartoznak szabadalmak hatálya alá, valamint az összes egyéb tartalmat és anyagot) (a továbbiakban: az „Anyag”) tulajdonosa és/vagy törvényes engedélyese a Társaság (vagy annak jogutódai).

5.2. A Felhasználó engedélyt kap arra, hogy – kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra – letöltse, elolvassa és kinyomtassa a Webhely tartalmát oly módon, hogy az ne sértse a Társaság vagy a lehetséges harmadik felek szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. A Webhely tartalmát a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem szabad felhasználni más célokra, ideértve többek között a terjesztését, módosítását, reprodukálását vagy továbbítását. Ha a Felhasználó a Webhelyet és/vagy az Anyagot e Feltételek megsértésével használja, a Társaság a Webhely használatának abbahagyására és az Anyag visszajuttatására vagy megsemmisítésére kérheti a Felhasználót, a Társaság azon jogának sérelme nélkül, hogy egyéb lépéseket tegyen a sérült jogai védelme, valamint az esetleges veszteségek és károk megtérítése érdekében.

6. Garancia

6.1. A Társaság nem garantálja, hogy a Webhely vagy annak tartalma folyamatosan elérhető lesz.

6.2. A Társaság nem vállal garanciát azokkal a szolgáltatási hibákkal kapcsolatban, amelyek az elektronikus kommunikációs szolgáltatások működésének késedelmét vagy megszakadását okozzák, és ezáltal megakadályozzák a Webhelyhez való hozzáférést vagy annak használatát.

6.3. A Társaság nem garantálja a vírusoktól, rosszindulatú programoktól és egyéb olyan elemektől való mentességet, amelyek a Webhelyet és/vagy annak tartalmát veszélyessé teszik. A Felhasználó felel a biztonsági követelményeknek megfelelő eljárások és ellenőrzések végrehajtásáért, valamint a bejövő és kimenő adatok megbízhatóságának biztosításáért, például egy vírusvédelmi alkalmazás telepítésével.

6.4. Az Általános Adásvételi Feltételek rendelkezéseinek sérelme nélkül, a jelen Feltételek értelmében bizonyos termékek olyan képek vagy grafikus reprodukciók mellett is bemutathatók, amelyek célja csupán a szemléltetés.

6.5. A fenti rendelkezések mindegyike alkalmazandó, ahol ez a maximális jogszabályi korlátokon belül megengedett.

7. A felelősség korlátozása

7.1. A Felhasználó önállóan és saját kockázatára nyitja meg és használja a Webhelyet. A Társaság ezúton kizár minden felelősséget a Felhasználó által a Webhely megnyitása és használata és/vagy a Webhelyen lévő bármely Anyag bármilyen alapon történő letöltése következményeként bármilyen módon elszenvedett kárért vagy sérelemért.

7.2. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, abból eredő veszteségért vagy kárért, hogy a Felhasználó nem tárolta biztonságosan a jelszavát, vagy a fenti 3.4. pont értelmében nem jelentette a jelszó jogosulatlan használatát, elvesztését vagy ellopását a Társaság felé.

7.3. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Webhelyet részben vagy egészben, előzetes értesítés nélkül felfüggessze, megszüntesse, szüneteltesse vagy módosítsa. A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználó felé, ha a Webhely bármilyen okból nem elérhető, és nem vállal felelősséget a Webhely bármilyen módosítása, felfüggesztése vagy működésének végleges megszakítása miatt.

7.4. A fenti rendelkezések mindegyike alkalmazandó, ahol ez a maximális jogszabályi korlátokon belül megengedett.

8. Kapcsolódás harmadik felek webhelyeihez

8.1. A Webhely tartalmazhat harmadik felek által működtetett webhelyekre mutató hiperhivatkozásokat. A Társaság nem vállal felelősséget harmadik feleknek a Webhelyen keresztül elérhetővé tett webhelyeinek tartalmáért. Az, hogy a Társaság beilleszti az ilyen webhelyekre mutató hiperhivatkozásokat, nem jelenti azt, hogy a Társaság elfogadja az ilyen webhelyeken közzétett anyagokat, és nem utal a Társaság és az ilyen webhelyek működtetői között fennálló bármilyen más kapcsolatra.

9. Helytállás

9.1. A Felhasználó elfogadja, hogy helytáll a Társaság felé a Társaságnál az alábbiak miatt felmerült bármely felelősség, kár vagy költség vonatkozásában (ideértve többek között a jogi költségeket): i. a jelen Feltételek Felhasználó általi megsértése; ii. harmadik feleknek a Webhely és/vagy az Anyag Felhasználó általi használata alapján benyújtott követelései, vagy iii. információk vagy anyagok, amelyeket a Felhasználó a Webhelyen vagy a fiókon keresztül küldött, továbbított vagy töltött le.

10. A személyes adatok védelme

10.1. A Felhasználó által a Webhelyen keresztül, elektronikus úton elküldött személyes jellegű adatokkal kapcsolatos bármilyen információ kezelése a személyes adatok védelmére vonatkozó irányadó jogszabálynak megfelelően történik, különös tekintettel a legutóbb a 101/2018. sz. törvényerejű rendelettel módosított 196/2003. sz. törvényerejű rendeletre (a személyes adatok védelméről szóló törvény) és a 2016/679. sz. uniós rendeletre (az általános adatvédelmi rendelet), valamint a személyes adatok kezeléséről szóló információkra.

11. Irányadó jog és illetékes bíróság

11.1. A Webhelyet a jelenlegi konfigurációjában az olaszországi felhasználók számára fejlesztették ki, és a Társaság nem garantálja, hogy annak tartalma megfelel az Olaszország területén kívül irányadó jogszabályok követelményeinek.

11.2. A jelen Feltételekre az olasz jogszabályok az irányadók, és a Webhellyel kapcsolatos bármely vitát a Felhasználó lakóhelye vagy rendszeres tartózkodási helye szerinti bíróság kizárólagos hatáskörébe kell utalni, feltéve, hogy az ilyen lakóhely vagy rendszeres tartózkodási hely Olaszország területén belül található.

Back to top