Bendrosios naudojimosi svetaine sąlygos

1. Taikymo sritis

1.1. Šios Bendrosios naudojimosi svetaine sąlygos (toliau – Sąlygos) parengtos siekiant nustatyti, kaip naudotojas, neatsižvelgiant į tai, ar jis registruotas naudotojas, ar paprastas lankytojas (toliau – Naudotojas), gali naudotis įmonės „Golden Goose S.p.A.“ valdoma svetaine www.goldengoose.com (toliau – Svetainė).

Svetainės paskirtis yra teikti informaciją ir vykdyti elektroninę prekybą. Patekdamas į Svetainę ir naudodamasis Svetainėje teikiamomis paslaugomis Naudotojas sutinka su šiomis Sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Naudotojas nenori sutikti su šiomis Sąlygomis, jo prašoma nesinaudoti Svetaine.

Prašytume jūsų prieš naudojantis Svetaine atidžiai perskaityti šias Sąlygas, taip pat kitas Svetainės dalis, pavyzdžiui, susijusias su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, informacija apie slapukų naudojimą, Bendrosiomis prekybos sąlygomis, taip pat sąlygomis, susijusiomis su pasitraukimu iš susitarimo, ir galbūt išsispausdinti jas, kad ateityje galėtumėte jomis remtis. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu iš dalies keisti šias Sąlygas dėl priežasčių, susijusių su teisės aktais, siūlomų paslaugų pakeitimais arba verslo reikalavimais. Taigi, Naudotojas raginamas su šiomis Sąlygomis susipažinti kaskart lankantis Svetainėje ir pasidomėti galimais atnaujinimais arba pakeitimais.

2. Nuosavybės teisė į Svetainę

2.1. Svetainę valdo įmonė „Golden Goose S.p.A.“, turinti registruotą biurą Milane adresu: Via Privata Enrico Marelli 10.

3. Prisijungimas prie Svetainės, registravimasis joje ir naudojimasis ja

3.1. Naudotojas Svetainėje galės lankytis ir užsiregistruoti joje nemokamai, nedarant poveikio faktui, kad Naudotojas pats padengs prisijungimo prie interneto, reikalingo siekiant patekti į Svetainę, išlaidas pagal savo tinklo operatoriaus taikomus tarifus ir sąlygas.

3.2. Užsiregistravus Svetainėje bus sukurta asmeninė paskyra, įskaitant Naudotojo vardą ir slaptažodį iš bent aštuonių simbolių, laikantis slaptažodžio sukūrimo kriterijų, kartkartėmis rekomenduojamų Svetainėje.

3.3. Prisijungimo prie Svetainės duomenys bus asmeniniai ir jų nebus galima perduoti, taip pat jais negalima dalytis su trečiosiomis šalimis.

3.4. Naudotojas bus atsakingas už visą veiklą, vykdomą per jo individualią paskyrą. Todėl Naudotojas įsipareigoja imtis tinkamų atsargumo priemonių, kad užtikrintų savo slaptažodžių apsaugą ir neatskleidimą, kartu įsipareigodamas Įmonei nedelsiant pranešti, jeigu yra priežasčių manyti, kad trečioji šalis žino jo slaptažodį, kai toks slaptažodis buvo arba kai numanoma, kad jis bus naudojamas neleistinu būdu, arba kai slaptažodis pametamas arba pavagiamas.

3.5. Naudotojas negali naudoti savo paskyros arba Svetainės:

3.5.1. taip, kad būtų arba galėtų būti sukelti Svetainės ir jos atitinkamų funkcijų veikimo trukdžiai, Svetainė ir jos atitinkamos funkcijos būtų sugadintos arba blogai veiktų; taip pat

3.5.2. nesąžiningais tikslais arba, bet kuriuo atveju, neteisėtiems veiksmams vykdyti.

3.6. Bet kuriuo atveju Naudotojui draudžiama kištis į Svetainės veikimą ir, visų pirma, Naudotojas įsipareigoja neapeiti Svetainės saugumo priemonių, negadinti jos ir bet kuriuo atveju nekenkti Svetainės arba jos kompiuterinių sistemų, serverių, maršrutizatorių ir kitų IT prietaisų veikimui.

4. Svetainės paslaugos

4.1. Svetainėje teikiamoms elektroninės prekybos paslaugoms taikomos šios Bendrosios prekybos sąlygos.

4.2. Kurdamas paskyrą arba pateikęs prašymą per Svetainę Naudotojas galės nemokamai gauti periodiškai e. paštu siunčiamą redakcinio ir komercinio turinio naujienlaiškį; naujienlaiškis siunčiamas kiekvieno Naudotojo nurodytu e. pašto adresu. Naudotojas galės bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio, tam jis turės pakeisti atitinkamas nuostatas savo asmeninėje zonoje arba paspaudęs paslaugos atsisakymo nuorodą, pateikiamą kiekvieno e. laišku siunčiamo naujienlaiškio apačioje. Išsamesnės informacijos galima rasti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą dalyje.

4.3. Bet kokiems Svetainėje Įmonės rengiamiems konkursams bus taikomos specialios nuostatos, kartkartėmis skelbiamos Svetainėje.

5. Pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės

5.1. Įmonė (arba jos teisių perėmėjai) yra visų pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su Svetaine, visu joje skelbiamu turiniu ir medžiaga (įskaitant tekstus, katalogus, nuotraukas, iliustracijas, vaizdus, techninius brėžinius, vaizdo, garso medžiagą, reklaminius tekstus, prekių ženklus, domenų vardus, piešinius, dizainus, taip pat ir tada, kai jiems netaikomi patentai, visą kitą turinį ir medžiagą, bet neapsiribojant tik tuo (toliau – Medžiaga)) savininkė ir (arba) teisėta licencijų savininkė.

5.2. Naudotojui bus leidžiama Svetainės turinį atsisiųsti, peržiūrėti arba išsispausdinti išskirtinai tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais ir tokiu būdu, kuriuo nebūtų padaryta jokios žalos Įmonės arba galimų trečiųjų šalių pramoninėms ir intelektinėms teisėms. Jokiomis aplinkybėmis Svetainės turinys be išankstinio rašytinio Įmonės sutikimo negali būti naudojamas kitais tikslais, įskaitant jo platinimą, keitimą, atgaminimą, perdavimą arba sklaidą, tačiau neapsiribojant tik tuo. Jeigu Naudotojas naudojasi Svetaine ir (arba) Medžiaga pažeisdamas šias Sąlygas, Įmonė gali jo paprašyti nebesinaudoti Svetaine ir grąžinti arba sunaikinti Medžiagą, nedarant poveikio Įmonės teisei imtis bet kokios kitos iniciatyvos savo pažeistoms teisėms apsaugoti ir bet kokių patirtų nuostolių ir žalos kompensacijai gauti.

6. Garantija

6.1. Įmonė negarantuoja, kad Svetainė arba jos turinys bus nuolat prieinamas.

6.2. Įmonė neteikia jokių garantijų, susijusių su veikimo sutrikimais, dėl kurių vėluoja arba sutrinka elektroninių ryšių veikimas, ir dėl to negalima patekti į Svetainę arba naudotis ja.

6.3. Įmonė negarantuoja, kad nebus virusų, kenkimo programinės įrangos arba kitų elementų, dėl kurių Svetainė ir (arba) jos turinys taps pavojingi. Naudotojas bus atsakingas už procedūrų ir patikrinimo priemonių, galinčių atitikti saugumo reikalavimus ir užtikrinančių gaunamų ir siunčiamų duomenų patikimumą, įdiegimą, pavyzdžiui, tai galėtų būti antivirusinės programos įdiegimas.

6.4. Nedarant poveikio Bendrųjų prekybos sąlygų nuostatoms, šiuo dokumentu nustatyta, kad tam tikros prekės gali būti pateiktos greta vaizdų arba grafinių reprodukcijų, kurių paskirtis yra tik iliustracinė.

6.5. Visa tai, kas pirmiau išdėstyta, taikoma, kai tai leidžiama atsižvelgiant į maksimalias įstatymais nustatytas ribas.

7. Atsakomybės apribojimas

7.1. Naudotojas prie Svetainės jungsis ir ja naudosis savarankiškai ir tik pats prisiimdamas riziką. Šiuo dokumentu Įmonė atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę, susijusią su bet kokiais nuostoliais arba žala, Naudotojo bet kokiu būdu patirta dėl to, kad jis prisijungia prie Svetainės, ja naudojasi ir (arba) atsisiunčia bet kokią Svetainėje bet kokiu pagrindu pateiktą Medžiagą.

7.2. Įmonė neprisiims jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, patirtą dėl to, kad Naudotojas saugiai nelaikė savo slaptažodžio arba Įmonei pagal šio dokumento 3.4 dalį nepranešė apie slaptažodžio neteisėtą naudojimą, pametimą arba vagystę.

7.3. Įmonė pasilieka teisę visiškai arba iš dalies sustabdyti, pašalinti, pakeisti Svetainę arba nutraukti jos veikimą be išankstinio įspėjimo. Įmonė Naudotojui nebus atsakinga, jeigu Svetainė dėl kokių nors priežasčių arba dėl jos bet kokio keitimo, jos veikimo sustabdymo arba galutinio nutraukimo bus nepasiekiama.

7.4. Visa tai, kas pirmiau išdėstyta, taikoma, kai tai leidžiama atsižvelgiant į maksimalias įstatymais nustatytas ribas.

8. Ryšiai su trečiųjų šalių svetainėmis

8.1. Svetainėje gali būti hipersaito nuorodos į trečiųjų šalių valdomas svetaines. Įmonė nebus atsakinga už trečiųjų šalių svetainių turinį, kurį galima pasiekti per Svetainę. Tai, kad Įmonė įtraukia hipersaito nuorodas į tokias svetaines, nereikš, kad Įmonė kaip nors sutinka su jose skelbiama medžiaga arba kad tarp Įmonės ir tokių svetainių valdytojų esama kokių nors kitų ryšių.

9. Apdraudimas nuo atsakomybės

9.1. Naudotojas sutinka, kad prisiims atsakomybę ir atlygins bet kokią Įmonės patirtą žalą ar išlaidas (įskaitant teisines išlaidas, bet neapsiribojant tik jomis), kurių gali atsirasti: i) dėl to, kad Naudotojas pažeidžia šias Sąlygas, ii) dėl trečiųjų šalių teikiamų reikalavimų, susijusių su Naudotojo naudojimusi Svetaine ir (arba) Medžiaga, arba iii) dėl informacijos arba medžiagos, kurią Naudotojas siunčia, perduoda arba įkelia per Svetainę arba paskyrą.

10. Asmens duomenų apsauga

10.1. Bet kokia informacija, susijusi su asmeninio pobūdžio duomenimis, Naudotojo elektroninėmis priemonėmis siunčiamais per Svetainę, bus tvarkoma laikantis galiojančių teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, ir visų pirma laikantis Įstatyminio dekreto 196/2003, pastaruoju metu iš dalies pakeisto Įstatyminiu dekretu 101/2018 (Asmens duomenų apsaugos kodeksu), bei ES reglamento 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat remiantis Asmens duomenų tvarkymo informacija.

11. Taikytina teisė ir kompetentingas teismas

11.1. Dabartinės konfigūracijos Svetainė buvo sukurta naudotojams, esantiems Italijoje, ir Įmonė negarantuoja, kad jos turinys atitinka ne Italijos teritorijoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

11.2. Šioms Sąlygoms taikoma Italijos teisė, ir bet kokie su Svetaine susiję ginčai sprendžiami taikant išimtinę vartotojo gyvenamosios vietos arba buveinės vietos Teismų kompetenciją, jeigu ta vieta yra Italijos teritorijoje.

Back to top